Skip to main content

Culture and Creativity

Cuireadh iPortunus ar bun chun deiseanna soghluaisteachta a leathnú agus chun comhoibriú idirnáisiúnta a threisiú ionas go mbeidh ealaíontóirí agus gairmithe cultúrtha in ann obair a dhéanamh, a chur i láthair agus a chomhléiriú i dtíortha éagsúla, rud a thabharfaidh rochtain dóibh ar mhargaí éagsúla, a chabhróidh leo lucht féachana nó lucht leanúna nua a mhealladh, comhoibriú idirnáisiúnta a neartú agus a n-ionchais ghairme a oscailt.

Tacaíonn an deis maoiniúcháin seo le tionscadail a dhéanfaidh saothair ficsean a aistriú, a fhoilsiú, a scaipeadh agus a chur chun cinn. Tacaíonn sé leis na cuspóirí seo a leanas

  • cúrsaíocht thrasnáisiúnta agus éagsúlacht na saothar liteartha Eorpach a neartú
  • dul i dteagmháil le lucht éisteachta nua do litríocht na hEorpa san Aontas agus níos faide i gcéin
  • iomaíochas earnáil na leabhar a threisiú

Féadfaidh tionscadail ar mhionscála a mholadh go ndéanfar aistriúchán ar suas le 10 leabhar éagsúla.

Leis an deis mhaoiniúcháin seo tacaítear le tionscadail laistigh d’earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta. Is féidir tacú le raon leathan gníomhaíochtaí agus tionscnamh, agus le raon leathan iarratasóirí. Tugtar tacaíocht do thionscadail lena mbaineann comhar cultúrtha trasnáisiúnta, agus a chuidíonn le cruthú agus cúrsaíocht saothar ealaíne agus ealaíontóirí Eorpacha ar bhonn trasnáisiúnta a neartú.

Cuirfidh an tsraith THRASEARNÁLACH chun cinn gníomhaíochtaí trasearnálacha arb é is aidhm dóibh oiriúnú do na hathruithe struchtúrtha agus teicneolaíocha nach mór do na meáin dul i ngleic leo, lena n-áirítear feabhas a chur ar thimpeallacht mheán atá saor, éagsúil agus iolraíoch, ar iriseoireacht ardchaighdeáin agus ar litearthacht sna meáin, lena n-áirítear sa timpeallacht dhigiteach.

Tabharfaidh an glao seo aghaidh ar dhúshláin de chuid na meán agus ar dheiseanna de chineál trasnáisiúnta. 

Is é cuspóir na tacaíochta faoin scéim Eorpach um mionfhorbairt iomaíochas cuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a chothú i dtíortha ina bhfuil acmhainneacht íseal closamhairc (grúpa LCC A agus grúpa LCC B) agus a n-ualach eacnamaíoch ar an margadh a mhéadú.


Tabharfar tacaíocht do chuideachtaí léiriúcháin Eorpacha neamhspleácha atá in ann rogha idir 2 agus 3 shaothar closamhairc a fhorbairt (ficsean, beochan, clár faisnéise cruthaitheach).

Tabharfar tacaíocht d’fhéilte Eorpacha a dhéanann sciar suntasach de shaothair chlosamhairc Eorpacha neamhnáisiúnta a chlársceidealú, lena ndírítear ar ghníomhaíochtaí a mhairfidh ar feadh bliana agus atá dírithe ar lucht féachana agus éisteachta a leathnú agus a athnuachan, sin agus ar ghníomhaíochtaí nuálacha for-rochtana lucht féachana agus éisteachta a chur chun feidhme chomh maith le tionscnaimh do lucht féachana óg.

Leis an ngníomhaíocht maidir le comhfhorbairt Eorpach, tacófar leis an gcomhar i measc cuideachtaí léiriúcháin Eorpacha i dtaca le tionscadal aonair a fhorbairt le haghaidh saothrú tráchtála atá beartaithe le scaoileadh sa phictiúrlann, craoltóireacht teilifíse nó saothrú tráchtála ar ardáin dhigiteacha nó timpeallacht ilardán sna catagóirí seo a leanas: beochan, clár faisnéise cruthaitheach nó ficsean.

Tabharfar tacaíocht d’fhorbairt saothar agus fréamhshamhlacha na scéalaíochta insinte idirghníomhaí le hábhar úrnua agus/nó imirt cluichí ardcháilíochta atá ceaptha lena dtáirgeadh agus le saothrú tráchtála domhanda trí ríomhairí pearsanta, consóil, gléasanna móibíleacha, táibléid, fóin chliste agus teicneolaíochtaí eile.

Leis an ngníomhaíocht Scannáin ag ul ó áit go háit, spreagfar agus tacófar le dáileadh níos leithne scannán Eorpach neamhnáisiúnta a rinneadh le déanaí trí ghníomhairí díolacháin agus dáileoirí amharclainne a spreagadh go háirithe chun infheistíocht a dhéanamh i gcur chun cinn agus i ndáileadh leordhóthanach scannán Eorpach neamhnáisiúnta.


Is iad na gníomhaíochtaí atá le maoiniú feachtais chun scannáin incháilithe Eorpacha a dháileadh ar amharclanna agus/nó ar líne, arna gcomhordú ag gníomhaire díolacháin an scannáin.

Leis an tacaíocht maidir le Díolachán Scannán Eorpach, spreagfar agus tacófar le dáileadh trasnáisiúnta níos leithne na scannán Eorpach a rinneadh le déanaí trí chistí a chur ar fáil do ghníomhairí díolacháin Eorpacha, bunaithe ar a bhfeidhmíocht sa mhargadh, chun tuilleadh ath-infheistíochta a dhéanamh i bhfáil, i gcur chun cinn agus i ndáileadh (ar líne san áireamh) scannán Eorpach neamhnáisiúnta a rinneadh le déanaí.

Tá dhá chéim ann le haghaidh na ngníomhaíochtaí maoinithe:

Is é is cuspóir don tacaíocht Cistiú iltionscadal Eorpach iomaíochas na gcuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha Eorpacha a chothú agus a n-ualach eacnamaíoch sa mhargadh a mhéadú. Is é an aidhm atá leis freisin acmhainneacht léiritheoirí closamhairc a mhéadú chun tionscadail a fhorbairt a d’fhéadfadh a chur i gcúrsaíocht ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin, agus chun comhléiriúchán Eorpach agus idirnáisiúnta a éascú.

Is é an cuspóir atá ann tacú le tionscnaimh a chuireann chun cinn forbairt agus rannpháirtíocht lucht féachana, lena n-áirítear gníomhaíochtaí oideachais scannán, a thugann aghaidh go háirithe ar lucht féachana óg.


Tionscadail a chinntíonn comhar uile-Eorpach agus lena gcuirtear tionscadail nuálacha ar fáil, go háirithe trí úsáid a bhaint as uirlisí digiteacha nua arb é is aidhm dóibh:

Is é is cuspóir don ghníomhaíocht maidir le huirlisí agus samhlacha gnó nuálacha iomaíochas, inscálaitheacht agus inbhuanaitheacht ghníomhaithe na hEorpa a neartú, chomh maith le hinfheictheacht agus infhaighteacht na saothar Eorpach a fheabhsú agus lucht féachana a mhéadú sa timpeallacht dhigiteach.

Is é is cuspóir don tacaíocht a thugtar d’ábhar teilifíse agus d’ábhar ar líne cur le cumas léiritheoirí closamhairc chun tionscadail láidre a fhorbairt agus a tháirgeadh a bhfuil acmhainneacht shuntasach ann a chur i gcúrsaíocht ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin, agus comhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta a éascú laistigh den earnáil teilifíse agus ar líne.

Spreagfaidh Saotharlann na Nuálaíochta Cruthaithí gníomhaithe in earnálacha uile an chultúir agus na cruthaitheachta chun réitigh dhigiteacha nuálacha a dhearadh agus a thástáil a bhféadfadh tionchar dearfach fadtéarmach a bheith acu ar earnálacha éagsúla de chuid an chultúir agus na cruthaitheachta.

Subscribe to Eoraip na Cruthaitheachta