Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus byl vytvořen s cílem rozšířit možnosti mobility a posílit mezinárodní spolupráci, která umělcům a kulturním pracovníkům umožňuje tvořit a vystupovat a společně produkovat vyrábět díla ve více zemích, poskytnout jim přístup na různé trhy, pomoci jim získat nové publikum nebo příznivce, posílit mezinárodní spolupráci a získat nové kariérní perspektivy.

Jde o finanční podporu projektů překladu, vydávání, distribuce a propagace beletristických děl. Cílem opatření je:

  • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl
  • rozšíření čtenářské obce pro evropskou literaturu, a to jak v EU, tak v ostatních částech světa
  • zvýšení konkurenceschopnosti knižního odvětví

V rámci projektů malého rozsahu lze navrhnout překlad až 10 různých knih.

V rámci projektů středního rozsahu lze navrhnout překlad až 20 různých knih.

Jde o možnosti financování projektů v oblasti kulturního a kreativního odvětví. Lze podpořit širokou škálu činností a iniciativ a široké spektrum žadatelů. Podpora se poskytuje na projekty nadnárodní kulturní spolupráce, zintenzivňující tvorbu a oběh evropských uměleckých děl a pohyb umělců na nadnárodní úrovni. Pozornost se rovněž zaměřuje na financování projektů, které podporují evropská kulturní a kreativní odvětví, tak aby se rozvíjely talenty, které přinesou inovace, prosperitu a růst a podnítí vznik nových pracovních míst.

MEZIDOVĚTVOVÁ složka podporuje meziodvětvové činnosti, jejichž cílem je adaptace na strukturální a technologické změny, jimž média čelí, včetně podpory svobodného, rozmanitého a pluralistického mediálního prostředí, kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti, mimo jiné v rámci digitálního prostředí.

Tato výzva se bude zabývat mediálními výzvami a příležitostmi nadnárodní povahy. 

Cílem podpory vývoje evropského minikatalogu projektů je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností v zemích s nízkou audiovizuální kapacitou (LCC skupina A a LCC skupina B) a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu.


Podpora bude poskytnuta nezávislým evropským produkčním společnostem, které budou schopny vytvořit skupinu 2 až 3 audiovizuálních děl (hraná tvorba, animace, tvůrčí dokument).

Podporu obdrží evropské festivaly, které zařazují na svůj program významný podíl zahraničních evropských audiovizuálních děl a zaměřují se na celoroční činnosti s cílem rozšířit řady publika, popř. je získat zpět a které provádějí inovativní aktivity, jež oslovují publikum, jakož i iniciativy pro mladé diváky.

Evropská akce společného rozvoje podporuje spolupráci mezi evropskými produkčními společnostmi při vývoji jediného projektu pro obchodní využití, určeného ke kinodistribuci, televiznímu vysílání nebo komerčnímu využití na digitálních platformách nebo prostředí více platforem v těchto kategoriích: animace, kreativní dokumentární nebo původní hraná tvorba.

Podpora bude poskytnuta na vytvoření děl a prototypů interaktivního narativního zpracování původního obsahu a/nebo kvalitních her, které jsou určeny k produkci a celosvětovému komerčnímu využití prostřednictvím osobních počítačů, konzolí, mobilních zařízení, tabletů, chytrých telefonů a dalších technologií.

Akce Filmy v pohybu stimuluje širší distribuci nedávných zahraničních evropských filmů z nedávné doby a tuto distribuci podporuje, protože povzbuzuje obchodní zástupce a kinodistributory k investicím do propagace a adekvátní distribuce zahraničních evropských filmů.


K činnostem, které mají být financovány, patří kampaně zaměřené na celoevropskou kinodistribuci a/nebo online distribuci způsobilých evropských filmů, které koordinuje obchodní zástupce daného filmu.

Podpora prodeje evropských filmů povzbuzuje a podporuje širší nadnárodní distribuci evropských filmů z nedávné doby poskytováním finančních prostředků jejich evropským obchodním zástupcům na základě jejich výsledků na trhu na další opětovné investice do pořizování, propagace a distribuce (včetně online) zahraničních evropských filmů.

Financované činnosti se provádějí ve dvou fázích:

Cílem podpory vývoje evropského katalogu projektů je posílit konkurenceschopnost evropských nezávislých produkčních společností a zvýšit jejich ekonomickou váhu na trhu. Cílem je rovněž zvýšit kapacitu audiovizuálních producentů vytvářet projekty s potenciálem distribuce po celé Evropě i mimo ni a usnadnit evropskou a mezinárodní koprodukci.

Cílem je podpořit iniciativy podporující výchovu a aktivní účast publika, včetně činností v oblasti filmového vzdělávání, zaměřujících se zejména na mladé diváky.


Projekty zajišťující celoevropskou spolupráci a realizaci inovativních projektů, zejména s využitím nových digitálních nástrojů, jejichž cílem je:

Cílem akce Inovativní nástroje a obchodní modely je posílit konkurenceschopnost, rozšiřitelnost a udržitelnost evropských aktérů, jakož i zlepšit viditelnost a dostupnost evropských děl a zvýšit počet diváků v digitálním prostředí.

Cílem je podpořit projekty zaměřené na specifické výzvy audiovizuálního odvětví, jako je objevitelnost/dohledatelnost, posloupnost distribučních intervalů, financování a teritorialita, s cílem umožnit široké veřejnosti atraktivní a viditelnou nabídku evropských děl online a přeshraničně.

Cílem podpory televizního a online obsahu je, aby byli audiovizuální producenti ve větší míře schopni vytvářet a producentsky zajistit výrazné projekty se silným potenciálem k distribuci po celé Evropě i mimo ni a aby se v televizním a online odvětví usnadnily evropské a mezinárodní koprodukce.

Laboratoř pro kreativní inovace bude motivovat aktéry z celého kulturního a kreativního odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní digitální řešení, která mají potenciál velkou část těchto odvětví dlouhodobě pozitivně ovlivnit.

Laboratoř usnadní tvorbu inovativních řešení (např. nástrojů, modelů a metodik), která se mohou uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kreativním a/nebo kulturním odvětví. Řešení by měla být snadno replikovatelná a mít potenciál proniknout na trh.

Subscribe to Kreativní Evropa