Skip to main content

Culture and Creativity

Целта на създаването на iPortunus бе разширяване на възможностите за мобилност и насърчаване на международното сътрудничество, като се създават условия за хората на изкуството и специалистите в областта на културата да работят, да дават представления и да бъдат копродуценти в различни държави, предоставя им се достъп до различни пазари, помага им се да привличат нова публика или последователи, укрепва се международното сътрудничество и се разкриват перспективи за професионално развитие.

Чрез тази възможност за финансиране се подпомагат проекти за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на художествени произведения. Подкрепят се следните цели:

  • повишаване на транснационалното разпространение и разнообразието на европейските литературни произведения
  • достигане до нова публика за европейската литература в ЕС и извън него
  • засилване на конкурентоспособността на сектора на книгоиздаването

В рамките на малки проекти могат да се предлагат преводи на до 10 различни книги.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

В рамките на МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление ще се насърчават междусекторни дейности, които имат за цел адаптиране към структурните и технологичните промени, пред които са изправени медиите, сред които са насърчаването на свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда, качествена журналистика и медийна грамотност, включително в цифровата среда.

Темата на тази покана ще бъдат предизвикателствата пред медиите и възможностите от транснационален характер. 

Целта на тази подкрепа за разработване на мини-пакети от произведения е да се насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании в държави с нисък аудио-визуален капацитет и да се увеличи тяхната икономическа тежест на пазара.


Ще се подпомагат независими европейски продуцентски компании, които са в състояние да разработят пакет от 2—3 аудио-визуални произведения (художествен филм, анимационен филм, творчески документален филм).

Ще се предоставя подкрепа на европейски фестивали, които включват в програмата си значителен дял аудио-визуални произведения от други европейски държави, стремят се към извършване на целогодишни дейности, насочени към разширяване и обновяване на аудиторията, и осъществяват иновативни дейности за достигане до публиката, както и инициативи за младата публика.

С действието „Европейско съвместно разработване“ се подкрепя сътрудничеството между европейски продуцентски компании при разработването на проект за търговска реализация, предназначен за разпространение в кината, телевизионно излъчване, цифрови платформи или мултиплатформена среда в следните категории: анимационен филм, творчески документален филм или художествен филм.

Ще бъде предоставена подкрепа за разработването на произведения и прототипи за интерактивно разказване на истории с оригинално съдържание и/или висококачествени игри, предназначени за производство и глобална търговска експлоатация чрез персонални компютри, конзоли, мобилни устройства, таблети, смартфони и други технологии.

Действието „Филми в движение“ насърчава и подкрепя по-широкото разпространение на нови ненационални европейски филми, като стимулира по-специално търговските агенти и киноразпространителите да инвестират в реклама и адекватно разпространение на ненационални европейски филми.


Дейностите, които трябва да бъдат финансирани, са кампании за общоевропейско разпространение в кината или онлайн на отговарящи на условията европейски филми, което се координира от търговския агент на филма.

Чрез подкрепата за продажбите на европейски филми се насърчава и подпомага по-широкото транснационално разпространение на наскоро създадени европейски филми, като се предоставят средства на европейски търговски агенти въз основа на техните пазарни резултати за по-нататъшно реинвестиране в придобиването, популяризирането и разпространението (включително онлайн) на наскоро създадени ненационални европейски филми.

Има две фази за финансираните дейности:

Целта на подкрепата за изготвянето на пакет от европейски проекти е да се насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да се увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на продуцентите на аудио-визуални произведения да разработват проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да се улеснят съвместните европейски и международни продукции.

Целта е да се подкрепят инициативи за насърчаване на привличането и ангажираността на публиката, включително дейности за филмово образование, насочени по-специално към младите хора.


Финансират се проекти, които осигуряват сътрудничество в цяла Европа и предлагат иновативни концепции, по-специално чрез използване на нови цифрови инструменти и насоченост към:

Целта на действието за иновативни инструменти и бизнес модели е да се засилят конкурентоспособността, възможностите за разрастване и устойчивостта на европейските участници, както и да се подобрят видимостта и наличността на европейските произведения и да се увеличи аудиторията в цифровата среда.

Целта на подкрепата за телевизионно и онлайн съдържание е да се увеличи капацитетът на продуцентите на аудио-визуални произведения да подготвят и реализират силни проекти със значителен потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да се улеснят съвместните европейски и международни продукции в рамките на телевизионния и онлайн сектор.

Лабораторията за творчески иновации ще стимулира участниците от всички сектори на културата и творчеството да разработват и изпитват иновативни цифрови решения с потенциално положително дългосрочно въздействие върху множество сектори на културата и творчеството.

Лабораторията ще улесни създаването на новаторски решения (напр. инструменти, модели и методологии), които могат да се прилагат за аудио-визуалния сектор и поне за оше един друг творчески и/или културен сектор. Решенията трябва да са лесни за възпроизвеждане и да имат потенциал за навлизане на пазара.

Subscribe to „Творческа Европа“