Skip to main content

Culture and Creativity

Utbytesprogrammet i-Portunus främjar internationellt samarbete där artister, konstnärer och andra kulturarbetare kan arbeta, uppträda och samproducera i olika länder, få tillträde till olika marknader, locka till sig nya målgrupper och följare och vidga sina karriärmöjligheter. Programmet ger tusentals yrkesverksamma från hela Europa möjlighet att vistas utomlands en kortare eller längre period för att fortbilda sig eller samarbeta internationellt för att samproducera, skapa eller presentera sina verk för en ny publik.

Det här stödet går till projekt för att översätta, ge ut, distribuera och marknadsföra skönlitteratur. Syftet är att

  • sprida europeisk litteratur inom EU och öka mångfalden
  • nå ut till nya läsare i och utanför EU
  • stärka bokbranschens konkurrenskraft.

Småskaliga projekt kan gälla översättning av upp till 10 olika böcker.

Medelstora projekt kan gälla översättning av upp till 20 olika böcker.

Storskaliga projekt kan gälla översättning av minst 21 olika böcker.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

Det här programområdet ska främja sektorsövergripande verksamhet som ska hjälpa mediesektorn att anpassa sig till strukturella och tekniska förändringar. Det ska också stärka ett fritt, diversifierat och pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet, även i den digitala miljön.

I denna ansökningsomgång behandlas medieutmaningar och möjligheter över gränserna. 

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag i länder med låg audiovisuell kapacitet (LCC-grupp A och B) och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden.


Stödet går till produktionsbolag som kan utveckla ett projektpaket med två eller tre audiovisuella verk (fiktion, animation eller kreativ dokumentär).

Stödet går till europeiska festivaler som visar en stor andel audiovisuella verk från andra länder i Europa och som vill nå ut till en större och bredare publik och genomföra innovativ utåtriktad verksamhet och initiativ för den unga publiken.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation. Ansökningarna ska beskriva verksamhet som ska genomföras under två år.

Den här åtgärden ska hjälpa europeiska produktionsbolag att utveckla gemensamma projekt för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer inom kategorierna animation, kreativ dokumentär eller fiktion.


Företagen uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten om skapande och finansiering och att ta fram strategier för marknadsföring och distribution redan i början av utvecklingsfasen för att öka sina chanser att nå ut till både en europeisk och internationell publik.

Det här stödet ska gå till att utveckla verk och prototyper för interaktivt berättande med originalinnehåll och/eller spelupplägg av hög kvalitet. Verken och prototyperna ska tas fram för kommersiellt bruk och kunna användas på bland annat datorer, spelkonsoler, surfplattor, smarta telefoner och med annan teknik.

Den här åtgärden ska hjälpa säljagenter och biografdistributörer att investera i marknadsföring och lämplig distribution av nya utländska europeiska filmer så att de når ut till en bredare publik.


Stödet går till kampanjer för distribution till biografer och digitala kanaler i hela Europa, som samordnas av filmens säljagent.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation.

Det här stödet ska hjälpa europeiska säljagenter att satsa mer på förvärv, marknadsföring och distribution (även på nätet) av nya utländska europeiska filmer.

Den finansierade verksamheten omfattar två faser:

Den här åtgärden ska främja konkurrenskraften hos europeiska oberoende produktionsbolag och öka deras ekonomiska tyngd på marknaden. Syftet är att hjälpa producenterna att utveckla projekt med potential att spridas i och utanför Europa och att underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Stödet går till utvecklingen av mellan tre och fem verk (animation, kreativ dokumentär eller fiktion) för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer. 

Projektpaketet kan även omfatta en kortfilm av en lovande filmskapare.

Målet är att stödja initiativ för publikutveckling och publikengagemang, bland annat filmpedagogik, och särskilt för den unga publiken.


Projekten ska drivas som ett europeiskt samarbete, vara nyskapande och använda digitala verktyg för att

Den här åtgärden ska stärka de europeiska aktörernas konkurrenskraft, skalbarhet och hållbarhet, marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska produktioner och öka antalet tittare i digitala kanaler.

Syftet är att stödja projekt som fokuserar på den audiovisuella sektorns särskilda utmaningar, till exempel synlighet, visningsfönster, finansiering och territorialitet för att bana väg för ett starkt och synligt utbud av europeiska verk på nätet, över gränserna och till en bred publik.

Det här stödet ska hjälpa de audiovisuella producenterna att utveckla och producera starka projekt med stor potential att spridas i och utanför Europa. Det ska också underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Laboratoriet för kreativ innovation uppmuntrar aktörer från alla kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar som kan ge ett varaktigt genomslag för många sektorer.

Det kan handla om verktyg, modeller och metoder för den audiovisuella sektorn och åtminstone en annan kreativ och/eller kulturell sektor. Lösningarna ska vara lätta att reproducera och sprida på marknaden.

De behöver inte vara omedelbart tillämpliga på den audiovisuella sektorn, men de måste vara lätta att reproducera inom sektorn.

Subscribe to Kreativa Europa