Skip to main content

Culture and Creativity

iPortunus inħolqot biex tespandi l-opportunitajiet ta’ mobbiltà u tagħti spinta lill-kollaborazzjonijiet internazzjonali li jippermettu lill-artisti u lill-professjonisti kulturali jaħdmu, jagħtu spettakli u jikkoproduċu madwar il-pajjiżi, tagħtihom aċċess għal swieq differenti, tgħinhom jattiraw udjenzi jew segwaċi ġodda, issaħħaħ il-kollaborazzjonijiet internazzjonali u tiftaħ il-perspettivi tal-karriera tagħhom.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti li se jittraduċu, jippubblikaw, jiddistribwixxu u jippromwovu xogħlijiet ta’ finzjoni. Din tappoġġja l-objettivi li ġejjin:

  • it-tisħiħ taċ-ċirkolazzjoni transnazzjonali u d-diversità tax-xogħlijiet letterarji Ewropej
  • l-ilħiq ta’ udjenzi ġodda għal-letteratura Ewropea fl-UE u lil hinn minnha
  • u t-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur tal-kotba

Proġetti fuq skala żgħira jistgħu jipproponu traduzzjonijiet mhux aktar 10 kotba differenti.

Din l-opportunità ta’ finanzjament tappoġġja proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi. Jistgħu jiġu appoġġjati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u inizjattivi, u firxa wiesgħa ta’ applikanti. L-appoġġ huwa għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni kulturali transnazzjonali u li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-ħolqien u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi u artisti Ewropej b’mod transnazzjonali. Hemm ukoll enfasi fuq il-finanzjament ta’ proġetti li jappoġġjaw is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej biex irawmu t-talent, jinnovaw, jirnexxu u jiġġeneraw l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-fergħa TRANSSETTORJALI għandha tippromwovi attivitajiet transsettorjali li għandhom l-għan li jaġġustaw għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja s-settur tal-media, inkluż it-titjib ta' ambjent medjatiku liberu, diversifikat u pluralistiku, ġurnaliżmu ta' kwalità u litteriżmu medjatiku, inkluż fl-ambjent diġitali.

Din is-sejħa se tindirizza l-isfidi tal-media u l-opportunitajiet ta’ natura transnazzjonali. 

L-għan tal-appoġġ Ewropew lill-iżvilupp ta’ portafoll żgħir ta’ films huwa li titrawwem il-kompetittività tal-kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti Ewropej f’pajjiżi b’kapaċità awdjoviżiva baxxa (grupp LCC A u grupp LCC B) u li jiżdied il-piż ekonomiku tagħhom fis-suq.


Se jingħata appoġġ lil kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej indipendenti li kapaċi jiżviluppaw portafoll ta’ 2 sa 3 xogħlijiet awdjoviżivi (finzjoni, animazzjoni, dokumentarju kreattiv).

Se jingħata appoġġ lill-festivals Ewropej li jipprogrammaw proporzjon sinifikanti ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej mhux nazzjonali, bl-għan li jorganizzaw attivitajiet tul sena sħiħa mmirati biex jespandu u jġeddu l-udjenzi u jimplimentaw attivitajiet innovattivi li jilħqu udjenza akbar kif ukoll inizjattivi għal udjenzi żgħażagħ.

L-azzjoni ta’ kożvilupp Ewropew għandha tappoġġja l-kooperazzjoni fost il-kumpaniji tal-produzzjoni Ewropej fl-iżvilupp ta’ proġett uniku għall-isfruttament kummerċjali maħsub biex jintwera fiċ-ċinema, ix-xandir televiżiv jew għall-isfruttament kummerċjali fuq pjattaformi diġitali jew ambjent b’diversi pjattaformi fil-kategoriji li ġejjin: animazzjoni, dokumentarju kreattiv jew finzjoni.

Se jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta’ xogħlijiet u prototipi ta’ rakkontar ta’ stejjer narrattivi interattivi b’kontenut oriġinali u/jew logħob ta’ kwalità maħsub għall-produzzjoni u l-isfruttament kummerċjali globali permezz ta’ PCs, consoles, apparat mobbli, tablets, smartphones u teknoloġiji oħra.

L-azzjoni Films Attivi (Films on the Move) għandha tinkoraġġixxi u tappoġġja d-distribuzzjoni usa’ ta’ films Ewropej mhux nazzjonali reċenti billi tinkoraġġixxi aġenti tal-bejgħ u distributuri teatrali b’mod partikolari biex jinvestu fil-promozzjoni u d-distribuzzjoni adegwata ta’ films Ewropej mhux nazzjonali.


L-attivitajiet li se jiġu ffinanzjati huma kampanji għad-distribuzzjoni teatrali pan-Ewropea u/jew online ta’ films Ewropej eliġibbli, ikkoordinati mill-aġent tal-bejgħ tal-film.

L-appoġġ lill-Bejgħ tal-Films Ewropej għandu jinkoraġġixxi u jappoġġja d-distribuzzjoni transnazzjonali usa’ ta’ films Ewropej reċenti billi jipprovdi fondi lill-aġenti tal-bejgħ Ewropej, abbażi tal-prestazzjoni tagħhom fis-suq, għal aktar investiment mill-ġdid fl-akkwist, il-promozzjoni u d-distribuzzjoni (inkluż online) ta’ films Ewropej mhux nazzjonali reċenti.

Hemm żewġ fażijiet għall-attivitajiet iffinanzjati:

L-għan tal-appoġġ Ewropew lill-iżvilupp ta’ portafoll ta’ films huwa li titrawwem il-kompetittività tal-kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti u li jiżdied il-piż ekonomiku tagħhom fis-suq. L-għan huwa wkoll li tiżdied il-kapaċità tal-produtturi awdjoviżivi biex jiżviluppaw proġetti b’potenzjal li jiċċirkolaw fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha, u biex tiġi ffaċilitata l-koproduzzjoni Ewropea u internazzjonali.

L-objettiv huwa li jiġu appoġġjati inizjattivi li jippromwovu l-iżvilupp u l-involviment tal-udjenza, inklużi attivitajiet ta’ edukazzjoni ċinematografika, li jindirizzaw b’mod partikolari udjenzi żgħażagħ.


Proġetti li jiżguraw kooperazzjoni pan-Ewropea u li jipprovdu proġetti innovattivi, speċjalment bl-użu ta’ għodod diġitali ġodda li għandhom l-għan li:

L-objettiv tal-azzjoni “Għodod innovattivi u mudelli ta’ negozju” huwa li jissaħħu l-kompetittività, l-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà tal-atturi Ewropej, kif ukoll li jittejbu l-viżibbiltà u d-disponibbiltà tax-xogħlijiet Ewropej u jiżdiedu l-udjenzi fl-ambjent diġitali.

L-objettiv tal-appoġġ lill-kontenut televiżiv u online huwa li tiżdied il-kapaċità tal-produtturi awdjoviżivi li jiżviluppaw u jipproduċu proġetti b’saħħithom b’potenzjal sinifikanti li jiċċirkolaw fl-Ewropa kollha u lil hinn minnha, u li jiffaċilita l-koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali fis-settur tat-televiżjoni u dak online.

Il-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva se jinċentiva lill-atturi mis-setturi kulturali u kreattivi kollha biex ifasslu u jittestjaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi b’impatt potenzjali pożittiv fit-tul fuq diversi setturi kulturali u kreattivi.

Il-Laboratorju se jiffaċilita l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi (eż. għodod, mudelli u metodoloġiji) li jistgħu japplikaw għas-settur awdjoviżiv u tal-inqas settur kreattiv u/jew kulturali ieħor. Is-soluzzjonijiet għandhom ikunu faċilment replikabbli u jkollhom potenzjal ta’ penetrazzjoni tas-suq.

Subscribe to Ewropa Kreattiva