Skip to main content

Culture and Creativity

„iPortunus“ programa buvo sukurta siekiant išplėsti mobilumo galimybes ir paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad menininkai ir kultūros specialistai galėtų dirbti, pasirodyti ir kartu kurti įvairiose šalyse, suteikiant jiems prieigą prie skirtingų rinkų, padedant pritraukti naujų žiūrovų ar sekėjų, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą ir atveriant jiems karjeros perspektyvų.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, pagal kuriuos bus verčiami, skelbiami, platinami ir populiarinami grožinės literatūros kūriniai. Ji padeda siekti šių tikslų:

  • stiprinti tarpvalstybinę Europos literatūros kūrinių sklaidą ir įvairovę,
  • pasiekti naują Europos literatūros auditoriją ES ir už jos ribų,
  • stiprinti knygų sektoriaus konkurencingumą.

Vykdant nedidelio masto projektus galima siūlyti išversti iki 10 skirtingų knygų.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

Pagal Tarpsektorinę paprogramę skatinama tarpsektorinė veikla, kuria siekiama prisitaikyti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių ir technologinių pokyčių, be kita ko, stiprinant laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje.

Šiuo kvietimu bus sprendžiami žiniasklaidos tarptautinio pobūdžio uždaviniai ir padedama jai pasinaudoti tarptautinio pobūdžio galimybėmis. 

Paramos veiksmo „Europos nedidelio projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą nedidelį audiovizualinį pajėgumą turinčiose šalyse (NPŠ grupė A ir NPŠ grupė B) ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje.


Parama bus teikiama nepriklausomoms Europos gamybos bendrovėms, galinčioms sukurti 2–3 audiovizualinių kūrinių (vaidybinių filmų, animacijos, meninės dokumentikos) katalogą.

Parama bus teikiama Europos festivaliams, kurių programose didelę dalį sudarys nenacionaliniai Europos audiovizualiniai kūriniai, ir kurie sieks ištisus metus vykdyti veiklą, skirtą auditorijai plėsti ir atnaujinti, ir taip pat įgyvendins novatorišką auditorijos informavimo veiklą ir jaunimui skirtas iniciatyvas.

Veiksmu „Bendras kūrimas Europos lygmeniu“ remiamas Europos gamybos bendrovių bendradarbiavimas kuriant bendrą komerciniam naudojimui skirtą projektą, kuris bus rodomas kino teatruose, transliuojamas per televiziją arba komerciniais tikslais naudojamas skaitmeninėse platformose ar daugiaplatformėje aplinkoje. Tai gali būti šių kategorijų kūriniai: animacija, meninė dokumentika arba vaidybiniai filmai.

Parama bus teikiama originalių sąveikiojo istorijų pasakojimo kūrinių ir prototipų ir (arba) kokybiškų žaidimų kūrimui. Tikslas turi būti gamyba ir komercinis panaudojimas pasauliniu mastu naudojant asmeninius kompiuterius, konsoles, mobiliuosius įrenginius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kitas technologijas.

Veiksmu „Judūs filmai – pagalba sklaidai“ skatinamas ir remiamas didesnio masto neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų platinimas skatinant pardavimo agentus ir kino teatrams filmus teikiančius platintojus visų pirma investuoti į nenacionalinių Europos filmų reklamą ir tinkamą platinimą.


Finansuojama veikla – tai reikalavimus atitinkančių Europos filmų platinimo visoje Europoje (kino teatruose ir (arba) internete) kampanijos, kurias koordinuoja filmo pardavimo agentas.

Paramos veiksmu „Europos filmų pardavimas“ skatinamas ir remiamas didesnio masto tarpvalstybinis neseniai sukurtų Europos filmų platinimas, suteikiant Europos pardavimų agentams (atsižvelgiant į jų veiklos rezultatus rinkoje) lėšų, skirtų toliau reinvestuoti į neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų įsigijimą, reklamą ir platinimą (taip pat ir internetu).

Finansuojamos veiklos etapai yra du:

Paramos veiksmo „Europos projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje. Siekiama didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas bendrai Europos ir tarptautinės produkcijos gamybai.

Šio veiksmo tikslas – remti iniciatyvas, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir dalyvavimas, įskaitant kino edukacijos veiklą, visų pirma orientuotą į jaunąją auditoriją.


Projektai, kuriais užtikrinamas bendradarbiavimas visoje Europoje ir teikiami novatoriški projektai, ypač naudojant naujas skaitmenines priemones, kuriomis siekiama:

Veiksmų „Novatoriškos priemonės ir verslo modeliai“ tikslas – didinti Europos subjektų konkurencingumą, išplečiamumą ir tvarumą, taip pat Europos kūrinių matomumą ir prieinamumą bei plėsti jų auditoriją skaitmeninėje aplinkoje.

Paramos veiksmo „Televizija ir internetinis turinys“ tikslas – didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti ir kurti stiprius projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas kurti bendrą Europos ir tarptautinę produkciją televizijos ir interneto sektoriuje.

Vykdant paprogramę „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ visi kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai bus skatinami kurti ir išbandyti novatoriškus skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

Laboratorija palengvins novatoriškų sprendimų (pvz., priemonių, modelių ir metodikų), kurie gali būti taikomi audiovizualiniam sektoriui ir dar bent vienam kūrybos ir (arba) kultūros sektoriui, kūrimą. Sprendimai turėtų būti lengvai atkartojami ir turėti galimybių skverbtis į rinką.

Subscribe to „Kūrybiška Europa“