Skip to main content

Culture and Creativity

i-Portunus loodi selleks, et suurendada liikuvust ja edendada rahvusvahelist koostööd, et võimaldada kunstnikel ja kultuuritöötajatel piiriüleselt töötada, esineda ja koos teoseid luua, andes neile juurdepääsu erinevatele turgudele, aidates neil ligi meelitada uut publikut või jälgijaid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja laiendades nende karjäärivõimalusi.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse ilukirjandusteoste tõlkimis-, avaldamis-, levitamis- ja reklaamimisprojekte. Rahastamisvõimalusega toetatakse järgmisi eesmärke:

  • Euroopa kirjandusteoste riikidevaheline levitamine ja mitmekesisuse suurendamine,
  • Euroopa kirjandusteoste viimine uue publikuni nii ELis kui ka mujal,
  • raamatusektori konkurentsivõime tugevdamine.

Väikesemahulised projektid võivad seisneda kuni 10 erineva raamatu tõlkimises.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

SEKTORIÜLENE tegevussuund edendab sektoriüleseid tegevusi, mille eesmärk on kohaneda meediat tabanud struktuursete ja tehnoloogiliste muutustega, sh tugevdada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediaruumi, kvaliteetajakirjandust ja meediapädevust muuhulgas ka digitaalses keskkonnas;

Käesolev konkursikutse käsitleb meediaga seotud rahvusvahelisi väljakutseid ja võimalusi. 

Euroopa minipakettide arendamise toetuse eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet audiovisuaalsektori väikse suutlikkusega riikides (rühmad A ja B) ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul.


Toetatakse sõltumatuid Euroopa tootjaid, kes suudavad arendada paketti, milles on kaks-kolm audiovisuaalteost (fiktsioon, animatsioon, loovdokumentaal).

Toetatakse Euroopa festivale, mille programmis on märkimisväärne hulk riigiüleseid Euroopa audiovisuaalteoseid. Eesmärk on läbi aasta kestev tegevus, mis on suunatud publiku laiendamisele ja uuendamisele ning innovaatiliste vahendite kasutamisele, et jõuda publikuni ja viia ellu noortele suunatud algatusi.

Euroopa ühisarenduse meetmega toetatakse Euroopa tootjate sellist koostööd, kus kommertskasutuseks arendatakse välja koondprojekt, mis on ette nähtud kinolevi, teleringhäälingu või digitaalsete platvormide või mitmeliigiliste platvormidega keskkonna jaoks ja mille kategooriaks on animatsioon, loovdokumentaal või fiktsioon.

Kinolevi meetmega (Films on the Move) julgustatakse ja toetatakse uute riigiüleste Euroopa filmide laiemat levitamist ning ergutatakse eelkõige müügiesindajaid ja kinolevitajaid investeerima riigiüleste Euroopa filmide müügiedendusse ja levitamisse.


Rahastatavaks tegevuseks on filmi müügiesindaja koordineeritavad kampaaniad toetuskõlblike Euroopa filmide levitamiseks üleeuroopalises kinolevis ja/või veebilevis.

Euroopa filmide müügi toetusega julgustatakse ja toetatakse uuemate Euroopa filmide laiemat riikidevahelist levitamist. Euroopa müügiesindajatele pakutakse nende turul tegutsemise tulemuslikkuse põhjal rahalisi vahendeid edasisteks investeeringuteks uute riigiüleste Euroopa filmide soetamisse, müügiedendusse ja levitamisse (sh veebis).

Rahastataval tegevusel on kaks etappi:

Euroopa pakettide arendamise toetuse (slate funding) eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul. Samuti on eesmärk suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust töötada välja projekte, millel on potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja mujal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist.

Eesmärk on toetada algatusi, millega edendatakse publiku arendamist ja kaasamist, sh filmihariduse alast tegevust, mis on suunatud eelkõige noortele.


Projektid, mille käigus tehakse üleeuroopalist koostööd ja kasutatakse innovatiivseid vahendeid, eelkõige uusi digivahendeid, ja mille eesmärk on:

Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to „Loov Euroopa“