Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Целта на създаването на iPortunus бе разширяване на възможностите за мобилност и насърчаване на международното сътрудничество, като се създават условия за хората на изкуството и специалистите в областта на културата да работят, да дават представления и да бъдат копродуценти в различни държави, предоставя им се достъп до различни пазари, помага им се да привличат нова публика или последователи, укрепва се международното сътрудничество и се разкриват перспективи за професионално развитие. Новата схема за мобилност ще позволи на няколко хиляди творци и специалисти в областта на културата от цяла Европа да прекарват кратки или дълги периоди от време в чужбина с цел професионално развитие или международно сътрудничество, да бъдат копродуценти, да творят съвместно или да представят своите произведения на нова публика. Като източник на вдъхновение можете да посетите базата данни Transartists, включваща организациите, които са били домакини на получатели на безвъзмездни средства по линия на i-Portunus.

Total budget
2,44 млрд. евро за програмата „Творческа Европа“
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
не е приложимо
Who can apply
Само предложения, които отговарят на следните условия, ще се считат за допустими:
• художници, творци и специалисти в областта на културата, работещи в културни сектори, различни от аудио-визуалния
• домакини — организации, НПО, институции, музеи и т.н. (частни или публични), работещи във всички културни сектори, с изключение на аудио-визуалния сектор
• в добре обосновани случаи като домакини могат да действат и утвърдени артисти, виртуози или изявени представители на културата
• кандидатите и приемащите организации трябва да са установени в една от държавите, участващи в програмата „Творческа Европа“.
No. of partners needed
не е приложимо
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
не е приложимо
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
5