Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г.

Целта на създаването на iPortunus бе разширяване на възможностите за мобилност и насърчаване на международното сътрудничество, като се създават условия за хората на изкуството и специалистите в областта на културата да работят, да дават представления и да бъдат копродуценти в различни държави, предоставя им се достъп до различни пазари, помага им се да привличат нова публика или последователи, укрепва се международното сътрудничество и се разкриват перспективи за професионално развитие.

Чрез проектите се насърчават дейности за мобилност за:

  • учащи: ученици, студенти, стажанти, чираци, младежи, възрастни обучаващи се
  • служители: преподаватели, учители, обучаващи, младежки работници и хора, работещи в организации, ангажирани в областта на образованието, обучението и младежта.

Проектите са насочени главно към подпомагане на учащите да придобият знания, умения и нагласи, включително езикови компетентности.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

Мисиите на ЕС представляват координирани усилия на Комисията за обединяване на необходимите ресурси по отношение на програмите за финансиране, политиките и нормативната уредба, както и на други дейности. Те имат за цел също така да мобилизират и активизират участници от публичния и частния сектор, като например държавите — членки на ЕС, регионални и местни органи, научноизследователски институти, земеделски производители и стопани, предприемачи и инвеститори, за да се постигне реално и трайно въздействие.

Програма „Европейски екосистеми за иновации“ е част от „Хоризонт Европа“ и има за цел създаване на по-свързани, приобщаващи и ефективни иновационни екосистеми и подпомагане на разрастването на предприятия, както е посочено в новата европейска програма за иновации.

Екосистемите за иновации:

Действието „Филми в движение“ насърчава и подкрепя по-широкото разпространение на нови ненационални европейски филми, като стимулира по-специално търговските агенти и киноразпространителите да инвестират в реклама и адекватно разпространение на ненационални европейски филми.


Дейностите, които трябва да бъдат финансирани, са кампании за общоевропейско разпространение в кината или онлайн на отговарящи на условията европейски филми, което се координира от търговския агент на филма.

Чрез подкрепата за продажбите на европейски филми се насърчава и подпомага по-широкото транснационално разпространение на наскоро създадени европейски филми, като се предоставят средства на европейски търговски агенти въз основа на техните пазарни резултати за по-нататъшно реинвестиране в придобиването, популяризирането и разпространението (включително онлайн) на наскоро създадени ненационални европейски филми.

Има две фази за финансираните дейности:

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата. Проектите за солидарност са насочени към справяне с ключови предизвикателства в общностите, а когато това е приложимо включително такива, които са идентифицирани съвместно в пограничните региони.

Subscribe to Аз съм физическо лице