Skip to main content

Culture and Creativity

Действието „Филми в движение“ насърчава и подкрепя по-широкото разпространение на нови ненационални европейски филми, като стимулира по-специално търговските агенти и киноразпространителите да инвестират в реклама и адекватно разпространение на ненационални европейски филми.


Дейностите, които трябва да бъдат финансирани, са кампании за общоевропейско разпространение в кината или онлайн на отговарящи на условията европейски филми, което се координира от търговския агент на филма.


В кандидатурите следва да се представят подходящи стратегии, за да се гарантират по-устойчива и по-екологосъобразна промишленост, баланс между половете, приобщаване, многообразие и представителност.


Максимум 25 % от бюджета ще бъдат предоставени на филми с бюджет на продукцията над 10 000 000 евро.

Total budget
2,44 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
В зависимост от мащаба на инвестицията. Максимум 25 % от бюджета ще бъдат предоставени на филми с бюджет на продукцията над 10 000 000 евро.
Who can apply
За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициерите и свързаните с тях субекти) трябва да бъдат правни субекти (публични или частни органи), да са установени в една от допустимите държави (вж. подробности за поканата) и да са установени в една от държавите, участващи изцяло в направление „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“, както и да са притежавани пряко или непряко, изцяло или чрез мажоритарно участие, от граждани на тези държави. Когато дадено дружество е регистрирано на фондовата борса, местоположението на фондовата борса по принцип определя неговата националност. Кандидатът трябва да бъде европейски търговски агент.

В консорциума могат да участват и други субекти с друга роля в него, например асоциирани партньори, подизпълнители, трети страни, които допринасят в натура и т.н. (вж. раздел 13).
No. of partners needed
Допускат се само предложения от отделни кандидати.
Sector
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
16 млн. евро
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3