Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Чрез проектите се насърчават дейности за мобилност за:

  • учащи: ученици, студенти, стажанти, чираци, младежи, възрастни обучаващи се
  • служители: преподаватели, учители, обучаващи, младежки работници и хора, работещи в организации, ангажирани в областта на образованието, обучението и младежта.

Проектите са насочени главно към подпомагане на учащите да придобият знания, умения и нагласи, включително езикови компетентности.

Благодарение на подкрепата ще се подобри тяхното личностно, социално, образователно и професионално развитие. Освен това ще се повиши пригодността им за заетост и ще се подобрят перспективите им за професионално развитие на пазара на труда.

Ръководството за програмата е достъпно тук.

Total budget
28,4 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
Вижте поканите за представяне на предложения
Who can apply
Организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта.

Дейностите за мобилност включват най-малко две участващи организации (поне една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Кандидатите трябва да са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“.

За допълнителна информация, моля, вижте ръководството за програмата.
No. of partners needed
В зависимост от конкретното действие
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
Ключово действие 1, бюджет за 2021 г. за проекти за мобилност, за справка: 1,363 млрд. евро
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
5
Need count
6