Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

Целта на създаването на iPortunus бе разширяване на възможностите за мобилност и насърчаване на международното сътрудничество, като се създават условия за хората на изкуството и специалистите в областта на културата да работят, да дават представления и да бъдат копродуценти в различни държави, предоставя им се достъп до различни пазари, помага им се да привличат нова публика или последователи, укрепва се международното сътрудничество и се разкриват перспективи за професионално развитие.

Инициативата за нов европейски Bauhaus има за цел да се развие творческо и интердисциплинарно движение, което свързва Европейския зелен пакт с ежедневието на гражданите на ЕС. Инициативата е разработена съвместно чрез прякото участие на граждани, специалисти, предприятия и институции и има за цел:

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ поставя специален акцент върху мерките за ранна интеграция с възможност за по-висок от стандартния процент на съфинансиране за местните и регионалните власти и гражданското общество. Новата програма е съсредоточена предимно върху ранните етапи на интеграция и общите цели са следните:

Компонентът „Социални инвестиции и умения“ улеснява: развитието на умения и ключови компетентности; съчетаването, внедряването и по-доброто използване на уменията чрез образование, обучение, включително обучение на работното място и свързани с това дейности. В рамките на компонента се подпомагат и проекти, свързани със социалните иновации, здравните услуги, застаряването на населението и дългосрочните грижи, достъпа до профилактика, иновативните лечения и възможностите за електронно здравеопазване, приобщаването и достъпността, както и културните и творческите дейности със социална цел.

По подпрограмата „Преход към чиста енергия“ на програма LIFE се подкрепя преходът към енергийно ефективна, основана на възобновяеми енергийни източници, неутрална по отношение на климата и устойчива на изменението на климата икономика.

Предоставя се финансиране за координационни и подкрепящи действия с висока добавена стойност от ЕС, които са насочени към премахване на пазарните пречки, възпрепятстващи социално-икономическия преход към устойчива енергия.

По програма LIFE се съфинансират проекти в следните области:
• адаптиране на градската среда и планиране на земеползването
• устойчивост на инфраструктурата
• устойчиво управление на водите в застрашени от суша райони
• управление на наводненията и крайбрежните зони
• устойчивост на селското стопанство, горското стопанство и туризма
• подкрепа за най-отдалечените региони на ЕС, насочена към готовността им за екстремни метеорологични явления, особено в крайбрежните зони.

Проект за солидарност е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и осъществявана от младежи за период от 2 до 12 месеца.

Даден проект включва група от най-малко петима млади хора, чиято цел е да се съсредоточат върху ясно определена тема и да я проучат посредством ежедневни дейности с участието на всички членове на групата.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

Чрез тази възможност за финансиране се подпомагат проекти за превод, публикуване, разпространение и популяризиране на художествени произведения. Подкрепят се следните цели:

  • повишаване на транснационалното разпространение и разнообразието на европейските литературни произведения
  • достигане до нова публика за европейската литература в ЕС и извън него
  • засилване на конкурентоспособността на сектора на книгоиздаването

В рамките на малки проекти могат да се предлагат преводи на до 10 различни книги.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

Мисиите на ЕС представляват координирани усилия на Комисията за обединяване на необходимите ресурси по отношение на програмите за финансиране, политиките и нормативната уредба, както и на други дейности. Те имат за цел също така да мобилизират и активизират участници от публичния и частния сектор, като например държавите — членки на ЕС, регионални и местни органи, научноизследователски институти, земеделски производители и стопани, предприемачи и инвеститори, за да се постигне реално и трайно въздействие.

Програма „Европейски екосистеми за иновации“ е част от „Хоризонт Европа“ и има за цел създаване на по-свързани, приобщаващи и ефективни иновационни екосистеми и подпомагане на разрастването на предприятия, както е посочено в новата европейска програма за иновации.

Екосистемите за иновации:

Целта на тази инициатива е да се взаимодейства с младите европейци чрез създаване на подходящи онлайн пространства, които събират предизвикващо размисъл съдържание по текущи въпроси. Така ще се даде възможност на младежите да сравняват гледни точки от цяла Европа и да обсъждат и откриват как техните интереси са свързани с интересите на младите европейци в други държави членки и с различни инициативи на ЕС.

В рамките на МЕЖДУСЕКТОРНОТО направление ще се насърчават междусекторни дейности, които имат за цел адаптиране към структурните и технологичните промени, пред които са изправени медиите, сред които са насърчаването на свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда, качествена журналистика и медийна грамотност, включително в цифровата среда.

Темата на тази покана ще бъдат предизвикателствата пред медиите и възможностите от транснационален характер. 
Медийното представяне / представителство и видимостта на уязвимите групи като мигранти и бежанци остават незначителни в основните социални медии в цяла Европа, особено като се има предвид положението в Украйна. Целта е да се намерят начини за насърчаване на приобщаващи социални медии в Европа и да се помогне на тези групи да създадат свои собствени послания за мястото и ролята на бежанците и мигрантите в европейските общества и общности.

 

Ще се предоставя подкрепа на европейски фестивали, които включват в програмата си значителен дял аудио-визуални произведения от други европейски държави, стремят се към извършване на целогодишни дейности, насочени към разширяване и обновяване на аудиторията, и осъществяват иновативни дейности за достигане до публиката, както и инициативи за младата публика.

С действието „Европейско съвместно разработване“ се подкрепя сътрудничеството между европейски продуцентски компании при разработването на проект за търговска реализация, предназначен за разпространение в кината, телевизионно излъчване, цифрови платформи или мултиплатформена среда в следните категории: анимационен филм, творчески документален филм или художествен филм.

Ще бъде предоставена подкрепа за разработването на произведения и прототипи за интерактивно разказване на истории с оригинално съдържание и/или висококачествени игри, предназначени за производство и глобална търговска експлоатация чрез персонални компютри, конзоли, мобилни устройства, таблети, смартфони и други технологии.

Целта на подкрепата за изготвянето на пакет от европейски проекти е да се насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да се увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на продуцентите на аудио-визуални произведения да разработват проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да се улеснят съвместните европейски и международни продукции.

Целта е да се подкрепят инициативи за насърчаване на привличането и ангажираността на публиката, включително дейности за филмово образование, насочени по-специално към младите хора.


Финансират се проекти, които осигуряват сътрудничество в цяла Европа и предлагат иновативни концепции, по-специално чрез използване на нови цифрови инструменти и насоченост към:

Целта на действието за иновативни инструменти и бизнес модели е да се засилят конкурентоспособността, възможностите за разрастване и устойчивостта на европейските участници, както и да се подобрят видимостта и наличността на европейските произведения и да се увеличи аудиторията в цифровата среда.

Целта на подкрепата за телевизионно и онлайн съдържание е да се увеличи капацитетът на продуцентите на аудио-визуални произведения да подготвят и реализират силни проекти със значителен потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да се улеснят съвместните европейски и международни продукции в рамките на телевизионния и онлайн сектор.

Програмата „АКТБ-ЕС за жизнеспособна културна индустрия“ има за цел да се увеличи потенциалът на културния и творческия сектор и неговият принос за социалното и икономическото развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Програмата има за цел стимулиране на предприемачеството и културните иновации, създаване на нови работни места и увеличаване на приходите на творците и специалистите в областта на културата.

Общностите на знание и иновации на EIT са партньорства, които обединяват предприятия, научноизследователски центрове и университети и имат за цел засилване на сътрудничеството между тях и създаване на благоприятни условия за процъфтяване на творческото мислене и иновациите. Общностите допринасят за разработването на иновативни продукти и услуги, за създаването на нови дружества и за обучението на ново поколение предприемачи. Общността на EIT „Култура и творчество“ ще предостави иновативни решения, за да помогне на секторите и отраслите да станат по-силни и по-устойчиви.

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към осигуряване на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя осигурява стратегическо финансиране в отговор на многобройните предизвикателства, пред които сме изправени днес по отношение на цифровите технологии и инфраструктури. Програмата има за цел ускоряване на икономическото възстановяване и оформяне на цифровата трансформация на европейското общество и икономика, което е от полза за всички, и по-специално за малките и средните предприятия.

Дейностите по подпрограмата „Разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство“ са насочени към насърчаване на разпространението и използването на резултатите от научни изследвания чрез засилване на взаимодействието между образованието и научните изследвания.

Клъстер 5, „Климат, енергия и мобилност“, подкрепя изпълнението на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие. Заинтересованите страни от областта на културата и творчеството могат да участват в:

В рамките на проектите по клъстер 3 „Гражданска сигурност за обществото“ ще бъде подкрепено изпълнението на приоритетите на политиката на ЕС, свързани със сигурността, включително киберсигурността, намаляването на риска от бедствия и устойчивостта.

Заинтересованите страни в областта на културата и творчеството могат да участват в:
• изследователски проекти, допринасящи за борбата с трафика на предмети на културата;
• оценка на рисковете от бедствия и уязвимостта на обектите на културното наследство;
• големи културни прояви.

Клъстер 1 „Здравеопазване“ има за цел създаването на по-силно, по-приобщаващо и демократично европейско общество. Той е насочен към развитието на ключови нововъзникващи цифрови технологии, сектори и вериги за създаване на стойност.

Клъстер 2 — „Култура, творчество и приобщаващо общество“ — има за цел постигане на целите и приоритетите на ЕС, свързани със:
• засилване на демократичното управление и участието на гражданите;
• опазване и популяризиране на културното наследство, както и
• реагиране и оформяне на социални, икономически, технологични и културни трансформации.

FARNET е общност на хора, които осъществяват водено от общностите местно развитие в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). Тази общност обединява местни инициативни рибарски групи (МИРГ), управляващи органи, граждани и експерти от целия ЕС, за да работят за устойчивото развитие на рибарството и крайбрежните райони. В миналото в рамките на тази инициатива често бяха подкрепяни проекти, свързани с изкуствата и занаятите, както и с културното наследство.

Чрез механизма за справедлив преход се допринася за осигуряване на възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода към постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е основният инструмент на ЕС за инвестиции в хората.

С бюджет от почти 99,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. ЕСФ+ ще продължи да допринася значително за политиките на ЕС относно заетостта, социалната сфера, образованието и уменията, включително за структурните реформи в тези области.

ЕФРР е част от политиката на сближаване на ЕС и има за цел да се повиши икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбалансите между неговите региони, като се подпомагат икономическото възстановяване, създаването на работни места, конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта. Чрез фонда се реализират политическите приоритети на Съюза, и по-специално екологичният и цифровият преход.

ЕЗФРСР подпомага инвестициите в инфраструктура в селските райони. Много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции в свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и значителен отлив на млади хора. Подкрепата за културни проекти не е изрично посочена в програмата, но ЕЗФРСР подпомага инвестициите в инфраструктура в селските райони, което не изключва културната инфраструктура.

Виртуалният обмен представлява онлайн дейности за междуличностни контакти.

С тези дейности се насърчават междукултурният диалог и развитието на социални умения сред лица от трети държави, които не са асоциирани към програмата, държави от ЕС или трети държави, асоциирани към програмата.

Те се провеждат в малки групи и винаги се ръководят от обучен модератор.

Ръководството за програмата е достъпно тук.

Целта на подпрограмата за кръговата икономика и качеството на живот е улесняването на прехода към устойчива, кръгова, нетоксична, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и опазването, възстановяването и подобряването на качеството на околната среда.

Подпрограмата включва преки интервенции или може да подпомага интегрирането на посочените цели в други политики.

Доброволческите екипи във високоприоритетни области са мащабни проекти с голямо въздействие. В тях участват млади хора от поне две различни държави и те представляват краткосрочни интервенции за справяне с общите европейски предизвикателства в области на политиката, които се определят ежегодно на равнище ЕС.

Кандидатурите могат да бъдат насочени към:

Доброволческите проекти предоставят възможности на младите хора да участват в дейности за солидарност, насочени към нуждите на техните местни общности.

Доброволчеството може да се извършва в държавата на пребиваване на доброволеца или в друга държава (трансгранично). Проектите могат да са насочени към широк кръг от области, като например опазване на околната среда, смекчаване на последиците от изменението на климата или по-голямо социално приобщаване.

В рамките на тематичните програми на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) се подкрепят действия, свързани с изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие на световно равнище. Приоритетните теми включват: права на човека и демокрация, гражданско общество, стабилност и мир, както и глобални предизвикателства като здравеопазване, образование и обучение, жени и деца, работа, социална закрила, култура, миграция и изменение на климата.

С Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) се финансира външната дейност на ЕС, което позволява на Съюза ефективно да отстоява и насърчава своите ценности и интереси в световен мащаб.

Географските програми на ИССРМС насърчават сътрудничеството с държавите партньори в следните региони:
• съседните на ЕС държави (19,32 млрд. евро)
• Африка на юг от Сахара (29,18 млрд. евро)
• Азия и Тихоокеанския басейн (8,48 млрд. евро)
• Северна и Южна Америка и Карибския басейн (3,39 млрд. евро).

Мрежата Enterprise Europe е регионална мрежа и единен пункт за информация и обслужване на МСП, които се стремят да подобрят своята конкурентоспособност. За целта мрежата предоставя на МСП подкрепа за бизнеса и съвети относно възможностите на вътрешния пазар. Мрежата Enterprise Europe си сътрудничи с регионални инициативи, като например платформи за интелигентна специализация, центрове за цифрови иновации, общности на знание и иновации и центрове за ключови базови технологии.

Лабораторията за творчески иновации ще стимулира участниците от всички сектори на културата и творчеството да разработват и изпитват иновативни цифрови решения с потенциално положително дългосрочно въздействие върху множество сектори на културата и творчеството.

Лабораторията ще улесни създаването на новаторски решения (напр. инструменти, модели и методологии), които могат да се прилагат за аудио-визуалния сектор и поне за оше един друг творчески и/или културен сектор. Решенията трябва да са лесни за възпроизвеждане и да имат потенциал за навлизане на пазара.

Subscribe to Социално предприятие