Skip to main content

Culture and Creativity

Centrele de inovare digitală ajută întreprinderile să profite de oportunitățile digitale pentru a-și îmbunătăți procesele și produsele în vederea creșterii competitivității. Finanțarea UE va fi pusă la dispoziție pentru centrele care sunt deja (sau vor fi) sprijinite de statele membre (sau regiunile) din care fac parte, pentru a spori impactul finanțării publice. Programul „Europa digitală” va spori capacitatea centrelor selectate de a acoperi activități cu o valoare adăugată europeană clară, pe baza creării de rețele între centre și a promovării transferului de expertiză.

S+T+ARTS este o platformă care vizează crearea unei legături mai strânse între tehnologie și practica artistică, pentru a aborda provocările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă Europa. Aceasta sprijină dezvoltarea unor tehnologii mai creative, mai favorabile incluziunii și mai durabile prin colaborarea dintre artiști, oameni de știință, ingineri și cercetători. Platforma se concentrează pe ideea că arta, știința și tehnologia pot beneficia de pe urma partajării perspectivelor și a deschiderii de noi căi pentru cercetare și afaceri.

iPortunus a fost creat pentru a extinde oportunitățile de mobilitate și pentru a stimula colaborările internaționale, permițându-le artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii să lucreze, să joace și să coproducă în mai multe țări, oferindu-le acces la diverse piețe, ajutându-i să atragă noi categorii de public sau noi abonați, consolidându-le colaborările internaționale și deschizându-le perspective de carieră.

Inițiativa „noul Bauhaus european” urmărește să dezvolte o mișcare creativă și interdisciplinară care să creeze o conexiune între Pactul verde european și viața de zi cu zi a cetățenilor UE. Inițiativa este concepută în comun prin implicarea directă a cetățenilor, a experților, a întreprinderilor și a instituțiilor și urmărește:

FAMI pune un accent deosebit pe măsurile de integrare timpurie, cu posibilitatea unei rate de cofinanțare mai mari decât cea standard pentru autoritățile locale și regionale și pentru societatea civilă. Noul program se axează în principal pe primele etape ale integrării, iar obiectivele generale sunt următoarele:

Componenta pentru investiții sociale și competențe facilitează: dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor-cheie, corelarea, implementarea și utilizarea sporită a competențelor prin educație, formare, inclusiv formare la locul de muncă și activități conexe. Componenta sprijină, de asemenea, proiecte care implică inovarea socială, serviciile de sănătate, serviciile legate de îmbătrânire și îngrijiri pe termen lung, accesul la prevenire, tratamente inovatoare și opțiuni de e-sănătate, incluziune și accesibilitate, precum și activități culturale și creative cu obiectiv social.

Subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE sprijină tranziția către o economie eficientă din punct de vedere energetic, bazată pe surse regenerabile de energie, neutră din punct de vedere climatic și rezistentă la schimbările climatice.

Subprogramul oferă finanțare pentru acțiuni de coordonare și sprijin cu o valoare adăugată ridicată la nivelul UE, care vizează eliminarea barierelor de pe piață aflate în calea tranziției socioeconomice către energia durabilă.

Programul LIFE cofinanțează proiecte în următoarele domenii:
• adaptarea urbană și amenajarea teritoriului
• reziliența infrastructurii
• gospodărirea durabilă a apelor în zonele predispuse la secetă
• gestionarea inundațiilor și a zonelor costiere
• reziliența sectoarelor agricol, forestier și turistic
• sprijin pentru regiunile ultraperiferice ale UE în pregătirea pentru fenomene meteorologice extreme, în special în zonele costiere.

Un proiect de solidaritate este o activitate fără scop lucrativ, inițiată, dezvoltată și pusă în aplicare chiar de către tineri, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni.

La un astfel de proiect participă un grup de minimum cinci tineri care se concentrează asupra unui subiect clar identificat, pe care îl vor explora prin activități zilnice care implică toți membrii grupului.

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un program de schimb transfrontalier care le permite tinerilor dornici să devină antreprenori să învețe de la mai mulți antreprenori cu experiență care conduc întreprinderi mici în alte țări și să lucreze alături de ei.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte care au ca scop traducerea, publicarea, distribuirea și promovarea operelor de ficțiune. Se au în vedere următoarele obiective:

  • consolidarea circulației transnaționale și a diversității operelor literare europene
  • atragerea unui public nou pentru literatura europeană în UE și în lume
  • consolidarea competitivității sectorului cărții

Proiectele la scară mică pot propune traducerea a până la 10 cărți diferite.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte din sectoarele culturale și creative. Pot beneficia de sprijin numeroase activități și inițiative, precum și o gamă largă de solicitanți. Sprijinul se acordă proiectelor care se bazează pe cooperarea culturală transnațională și contribuie la consolidarea creării și circulației operelor de artă și a mobilității artiștilor europeni la nivel transnațional.

Misiunile UE reprezintă un efort coordonat al Comisiei de a pune în comun resursele necesare în ceea ce privește programele de finanțare, politicile și reglementările, precum și alte activități. Un alt scop al misiunilor este de a mobiliza și de a implica activ actorii din sectorul public și privat, precum statele membre ale UE, autoritățile regionale și locale, institutele de cercetare, fermierii și administratorii de terenuri, antreprenorii și investitorii, pentru a produce un impact real și de durată.

Parte integrantă din Orizont Europa, programul privind ecosistemele europene de inovare urmărește să creeze ecosisteme de inovare mai conectate, mai favorabile incluziunii și mai eficiente și să sprijine extinderea întreprinderilor, după cum se prevede în Noua agendă europeană de inovare.

Ecosistemele de inovare:

Scopul acțiunii este colaborarea cu tinerii europeni prin crearea de spații online organizate care reunesc conținuturi menite să le suscite interesul față de afacerile curente, permițându-le să compare perspective din întreaga Europă, să discute și să descopere modul în care interesele lor sunt legate de interesele tinerilor europeni din alte state membre și de inițiativele relevante ale UE.

Componenta TRANS-SECTORIALĂ va promova activități transsectoriale care au ca scop adaptarea la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă mass-media, inclusiv consolidarea caracterului liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, precum și a jurnalismului de calitate și a educației în domeniul mass-mediei, inclusiv în mediul digital.

Această cerere de propuneri va aborda provocările și oportunitățile mediatice de natură transnațională. 
(Re)prezentarea și vizibilitatea în mass-media a grupurilor vulnerabile, cum ar fi migranții și refugiații, rămân marginale pe principalele platforme europene de comunicare socială, accentul punându-se pe situația din Ucraina. Obiectivul rămâne acela de a identifica modalități de promovare a platformelor de comunicare socială favorabile incluziunii în Europa și de a ajuta aceste grupuri să își creeze propriile discursuri cu privire la locul și rolul refugiaților și al migranților în societățile și comunitățile europene.

 

Se va acorda sprijin festivalurilor europene care programează o proporție semnificativă de opere audiovizuale europene non-naționale, fac eforturi pentru a organiza activități cu durata de un an menite să extindă și să reînnoiască publicul și derulează activități inovatoare de sensibilizare, inclusiv inițiative pentru publicul tânăr.

Acțiunea de codezvoltare europeană sprijină cooperarea dintre companiile europene de producție în vederea dezvoltării unui proiect unic de exploatare comercială destinat difuzării în cinematografe și la televiziune sau exploatării comerciale pe platforme digitale sau într-un mediu cu mai multe platforme, la categoriile următoare: animație, documentar creativ sau ficțiune.

Se va acorda sprijin pentru dezvoltarea de lucrări și prototipuri de narațiuni interactive cu conținut original și/sau gameplay de calitate destinate producției și exploatării comerciale la nivel mondial pe calculatoare, console, dispozitive mobile, tablete, telefoane inteligente și alte tehnologii.

Sprijinul european pentru dezvoltarea portofoliilor producătorilor europeni își propune să stimuleze competitivitatea societăților europene independente de producție și să crească ponderea economică a acestora pe piață. El urmărește, de asemenea, să stimuleze creșterea capacității producătorilor din domeniul audiovizualului de a dezvolta proiecte care au potențialul de a circula în întreaga Europă și în afara acesteia, precum și să faciliteze coproducția europeană și internațională.

Obiectivul este de a sprijini inițiativele care promovează lărgirea și implicarea publicului, inclusiv activitățile de educație cinematografică vizând în special publicul tânăr.


Sunt vizate proiecte care asigură cooperarea paneuropeană și care oferă abordări inovatoare, în special utilizând noi instrumente digitale pentru:

Acțiunea „Instrumente și modelele de afaceri inovatoare” urmărește să consolideze competitivitatea, scalabilitatea și durabilitatea actorilor europeni, precum și să îmbunătățească vizibilitatea și disponibilitatea operelor europene și să crească publicul în mediul digital.

Obiectivul sprijinului pentru conținutul TV și online este de a spori capacitatea producătorilor din domeniul audiovizualului de a dezvolta și de a produce proiecte solide cu un potențial semnificativ de a circula în întreaga Europă și în afara acesteia, precum și de a facilita coproducțiile europene și internaționale în sectorul televiziunii și în cel online.

Programul „ACP-UE către o industrie culturală viabilă” urmărește să stimuleze potențialul sectorului cultural și creativ și contribuția acestuia la dezvoltarea socială și economică a țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). Programul vizează încurajarea spiritului antreprenorial și a inovării culturale, crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor artiștilor și ale profesioniștilor din domeniul cultural.

Comunitățile de cunoaștere și inovare ale EIT sunt parteneriate care reunesc întreprinderi, centre de cercetare și universități și care vizează consolidarea cooperării dintre acestea și crearea unor medii favorabile dezvoltării inovării și proceselor de gândire creativă. Comunitățile contribuie la elaborarea de produse și servicii inovatoare, la înființarea de noi întreprinderi și la formarea unei noi generații de antreprenori. Comunitățile culturale și creative ale EIT vor oferi soluții inovatoare pentru a ajuta sectoarele și industriile să devină mai puternice și mai reziliente.

„Europa digitală” (DIGITAL) este un nou program de finanțare al UE al cărui scop este să aducă tehnologia digitală mai aproape de întreprinderi, cetățeni și administrații publice. Oferă finanțare strategică pentru a răspunde marilor provocări cu care ne confruntăm astăzi în ceea ce privește tehnologiile și infrastructurile digitale. Programul își propune să accelereze redresarea economică și să contureze transformarea digitală a societății și economiei Europei, aducând beneficii tuturor, dar mai ales întreprinderilor mici și mijlocii.

Activitățile din cadrul subprogramului „Extinderea participării și consolidarea Spațiului european de cercetare” vizează promovarea diseminării și exploatării rezultatelor cercetării prin consolidarea interacțiunii dintre educație și cercetare. Părțile interesate din sectoarele culturale și creative pot fi implicate ca parteneri în proiectele de cercetare care vizează consolidarea excelenței regionale în materie de inovare, implicând ecosisteme ale diferiților actori care pot răspândi cunoștințe și extinde participarea la procesul de cercetare și inovare.

Clusterul 5, „Climă, energie și mobilitate”, sprijină punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Părțile interesate din sectoarele culturale și creative se pot implica în:

Proiectele din cadrul clusterului 3 „Securitate civilă pentru societate” vor sprijini punerea în aplicare a priorităților de politică ale UE legate de securitate, inclusiv securitatea cibernetică, de reducerea riscului de dezastre și de consolidare a rezilienței. Părțile interesate din sectoarele culturale și creative se pot implica în: • proiecte de cercetare care contribuie la combaterea traficului de bunuri culturale • evaluarea riscurilor de dezastre și a vulnerabilităților cu care se confruntă siturile de patrimoniu cultural • evenimente culturale de anvergură.

Clusterul 1, „Sănătate”, își propune să creeze o societate europeană mai puternică, mai favorabilă incluziunii și mai democratică. Se axează pe dezvoltarea tehnologiilor, a sectoarelor și a lanțurilor valorice digitale emergente, care au un rol cheie.

Clusterul 2 „Cultură, creativitate și o societate favorabilă incluziunii” își propune să îndeplinească obiectivele și prioritățile UE legate de:
• consolidarea guvernanței democratice și a participării cetățenilor;
• protejarea și promovarea patrimoniului cultural;
• răspunsul la transformările sociale, economice, tehnologice și culturale și modelarea acestora.

FARNET reunește persoanele care implementează dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), în baza Fondului european pentru afaceri maritime și pescuit (FEPAM). Din această comunitate fac parte grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului (GALP), autorități de management, cetățeni și experți din întreaga UE, care depun eforturi pentru dezvoltarea zonelor de coastă și de pescuit. În trecut, această inițiativă a susținut adesea proiecte din domeniul artei și meșteșugurilor, precum și proiecte legate de patrimoniul cultural.

Mecanismul pentru o tranziție justă le permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor asupra societății, ocupării forței de muncă, economiei și mediului ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și către realizarea, până în 2050, a unei economii neutre din punct de vedere climatic, în temeiul Acordului de la Paris. Fondul este un instrument-cheie pentru sprijinirea teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică, oferindu-le un sprijin adaptat.

Fondul social european Plus (FSE+) este principalul instrument de care dispune Uniunea Europeană pentru a investi în oameni.

Dotat cu un buget de aproape 99,3 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, FSE+ va continua să aducă o contribuție importantă la politicile UE în domeniul social, al ocupării forței de muncă, al educației și al competențelor, inclusiv la reformele structurale din aceste domenii.

Ca parte a politicii de coeziune a UE, FEDR vizează consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană, corectând dezechilibrele dintre regiuni, sprijinind redresarea economică și crearea de locuri de muncă, inovarea, competitivitatea și sustenabilitatea. Acest fond contribuie la îndeplinirea priorităților politice ale Uniunii, în special în ceea ce privește tranziția verde și tranziția digitală.

FEADR facilitează investițiile în infrastructura rurală. Numeroase zone rurale din Uniune sunt afectate de probleme structurale, precum lipsa de oportunități atractive de angajare, lipsa personalului calificat, investiții deficitare în conectivitate și servicii esențiale și un exod al tinerilor. Sprijinul pentru proiectele culturale nu este clar menționat în program. Însă, facilitând investițiile în infrastructurile rurale, FEADR nu le exclude pe cele în infrastructurile culturale.

Schimburile virtuale sunt activități interpersonale online.

Ele promovează dialogul intercultural și dezvoltarea competențelor non-tehnice în rândul persoanelor din țări terțe care nu sunt asociate la program, din state membre ale UE sau din țări terțe asociate la program.

Schimburile se desfășoară în cadrul unor grupuri mici și sunt întotdeauna moderate de un facilitator instruit.

Ghidul programului este disponibil aici.

Subprogramul „Economia circulară și calitatea vieții” din cadrul programului LIFE urmărește să faciliteze tranziția către o economie durabilă, circulară, fără substanțe toxice, eficientă din punct de vedere energetic și rezistentă la schimbările climatice, precum și să protejeze, să restabilească și să amelioreze calitatea mediului.

Subprogramul implică intervenții directe sau poate sprijini integrarea acestor obiective în alte politici.

Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată sunt proiecte de mare anvergură și cu impact major. Ele implică tineri din cel puțin două țări diferite și vor fi intervenții pe termen scurt care abordează provocări europene comune în domenii de politică definite în fiecare an la nivelul UE.

Candidaturile pot:

Proiectele de voluntariat le oferă tinerilor posibilitatea de a participa la activități de solidaritate care răspund nevoilor comunităților lor locale.

Voluntariatul poate avea loc în țara în care își are reședința voluntarul sau într-o altă țară (la nivel transfrontalier). Proiectele se pot concentra pe o gamă largă de domenii, cum ar fi protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice sau creșterea incluziunii sociale.

Programele tematice ale Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) sprijină acțiuni legate de punerea în aplicare, la nivel mondial, a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Printre temele prioritare se numără: drepturile omului și democrația, societatea civilă, stabilitatea și pacea, precum și provocările globale, cum ar fi sănătatea, educația și formarea, femeile și copiii, munca, protecția socială, cultura, migrația și schimbările climatice.

Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) finanțează acțiunea externă a UE, permițându-i Uniunii să își susțină și să își promoveze în mod eficient valorile și interesele în întreaga lume.

Programele geografice ale IVCDCI promovează cooperarea cu țările partenere din următoarele regiuni:
• vecinătatea europeană (19,32 miliarde EUR)
• Africa Subsahariană (29,18 miliarde EUR)
• Asia și Pacific (8,48 miliarde EUR)
• America și zona Caraibilor (3,39 miliarde EUR).

Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network – EEN) este o rețea regională, cu rol de ghișeu unic pentru IMM-urile care încearcă să își îmbunătățească competitivitatea. În acest scop, EEN le oferă IMM-urilor sprijin specific și consiliere cu privire la oportunitățile de pe piața internă. EEN cooperează cu inițiative regionale, cum ar fi platformele de specializare inteligentă, centrele de inovare digitală, comunitățile de cunoaștere și inovare și centrele de tehnologie generică esențială (TGE).

Laboratorul pentru inovare creativă (Creative Innovation Lab) va stimula actorii din toate sectoarele culturale și creative să conceapă și să testeze soluții digitale inovatoare cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative.

Laboratorul va facilita crearea de soluții inovatoare (de exemplu, instrumente, modele și metodologii) care se pot aplica sectorului audiovizual și cel puțin unui alt sector creativ și/sau cultural. Soluțiile ar trebui să fie ușor de reprodus și să aibă capacitatea de a intra pe piață.

Subscribe to Întreprindere socială