Skip to main content

Culture and Creativity

Digitale innovationsknudepunkter skal hjælpe virksomhederne med at udnytte mulighederne ved digital teknologi for at forbedre processer og produkter og dermed styrke konkurrenceevnen. Der stilles EU-midler til rådighed for knudepunkter, der allerede nu (eller senere) modtager støtte af medlemslandet (eller regionen), for at øge effekten af den offentlige finansiering. Programmet et digitalt Europa skal øge kapaciteten i udvalgte knudepunkter, så de kan dække aktiviteter med en klar europæisk merværdi baseret på netværkssamarbejde mellem knudepunkterne og overførsel af ekspertise.

S+T+ARTS er en platform, der skal knytte teknologi og de kunstneriske fag tættere sammen for at bidrage til løsning af de sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, som Europa står over for. Platformen skal støtte udviklingen af mere kreative, inkluderende og bæredygtige teknologier gennem samarbejde mellem kunstnere, videnskabsfolk, ingeniører og forskere. Den bygger på idéen om, at kunst, videnskab og teknologi med fordel kan udveksle perspektiver for at bane nye veje for forskning og erhvervsliv.

Gennem de forskellige søjler tilbyder S+T+ARTS:

Startup Europe er et initiativ, hvor højteknologiske nystartede virksomheder, scaleupvirksomheder, investorer, acceleratorer, virksomhedsnetværk, universiteter og medier kan få kontakt til hinanden for at skabe vækstmuligheder for nystartede virksomheder i Europa. Initiativet understøttes af en række EU-finansierede projekter og politiske tiltag.

WORTH Partnerskabsprojektet støtter SMV'er i den kreative sektor for i et tværnationalt samarbejde at udvikle innovative designdrevne produkter ved at stimulere udveksling og partnerskab mellem kreative personer, designere, fabrikanter, håndværkere og teknologivirksomheder. Projektet tager afsæt i centrale principper såsom oplevelseskvalitet, herunder stil og æstetik, sunde og sikre levemiljøer, bæredygtighed og cirkularitet samt inklusion, tilgængelighed og overkommelige priser. WORTH II blev lanceret i 2021 på baggrund af succesen med den første udgave (2017-2021).

Politikområdet sociale investeringer og færdigheder fremmer: udvikling af færdigheder og nøglekompetencer matchning, udbredelse og anvendelse af højere kvalifikationer gennem uddannelse, herunder oplæring på arbejdspladsen og relaterede aktiviteter. Under politikområdet støttes også projekter vedrørende social innovation, sundhedstjenester, aldring og langtidspleje, adgang til forebyggelse, innovative behandlinger og e-sundhed, inklusion og tilgængelighed samt kulturelle og kreative aktiviteter med et socialt mål.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod bog- og forlagsbranchen var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk inden for bogbranchen i at sælge rettigheder til oversættelse eller bearbejdning af værker for at øge udbredelsen både i og uden for Europa af europæiske litterære værker, især værker skrevet på mindre udbredte sprog.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod kulturarvssektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk inden for kulturarv i en række forskellige aktiviteter.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod musiksektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte fagfolk i musikbranchen i en række forskellige aktiviteter. Det var aktiviteter såsom musikskabelse, reklame, distribution og indtjening i lyset af de nye digitale, juridiske og tekniske tendenser, der følger af innovation i sektoren og nye forretningsmodeller, eksport af musik til lande uden for EU og distribution af musik på tværs af landegrænser i EU.

Under denne finansieringsmulighed støttes samarbejdsprojekter i mindre, mellemstor og stor målestok i forskellige sektorer. Ved forslagsindkaldelsen for 2021 rettet mod arkitektursektoren var målet med foranstaltningen for eksempel at støtte europæiske arkitekter i en række forskellige aktiviteter.

Via denne finansieringsmulighed støttes projekter inden for de kulturelle og kreative sektorer. En bred vifte af aktiviteter og initiativer og af ansøgere kan modtage støtte. Der ydes støtte til projekter, der indebærer tværnationalt kulturelt samarbejde, og som bidrager til at styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske kunstværker og kunstnere på tværs af grænserne. Der er også fokus på at finansiere projekter, der støtter de europæiske kulturelle og kreative sektorer og opdyrker talenter med henblik på innovation, fremgang, jobskabelse og vækst.

Subscribe to Digitalisering og nye forretningsmodeller