Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności ułatwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, a także dostosowywanie i wykorzystywanie wyższych kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie w miejscu pracy i powiązane działania. Inne obszary objęte wsparciem to projekty dotyczące innowacji społecznych, świadczenia zdrowotne, starzenie się i opieka długoterminowa, dostęp do profilaktyki, innowacyjne metody leczenia i rozwiązania w zakresie e-zdrowia, włączenie społeczne i dostępność oraz działalność kulturalna i twórcza o celu społecznym.

Total budget
26,2 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Pośrednicy finansowi zaproponują zainteresowanym wnioskodawcom rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Who can apply
Z funduszu InvestEU mogą korzystać wnioskodawcy z:
• krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które są członkami EOG, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
• krajów przystępujących, krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami uczestnictwa tych krajów w programach unijnych (określonymi w odpowiednich umowach ramowych, decyzjach rad stowarzyszenia i innych formalnych umowach),
• krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa tych krajów w programach unijnych,
• innych państw trzecich, zgodnie z warunkami określonymi w konkretnym porozumieniu dotyczącym udziału państwa trzeciego w programie unijnym.
No. of partners needed
Nie podano
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Wnioski należy składać u konkretnych pośredników finansowych
Total initiative budget
Budżet segmentu dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności: 2,8 mld euro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3