Skip to main content

Culture and Creativity

To zaproszenie do składania wniosków dotyczy transgranicznych wyzwań i możliwości, przed jakimi stoją media.

Ma ono pomóc szeroko pojętemu sektorowi europejskich mediów informacyjnych stać się bardziej zrównoważonym i odpornym, a tym samym wspierać rzetelne dziennikarstwo, rozwój umiejętności oraz możliwości zatrudnienia pracowników mediów informacyjnych i dziennikarzy, w szczególności przez wspieranie współpracy medialnej. W ramach danego tematu finansowane będą działania przekrojowe mające zaradzić wyzwaniom strukturalnym i technologicznym, z jakimi mierzy się sektor mediów, oraz wspierające wysokiej jakości standardy produkcji medialnej i modele biznesowe dzięki promowaniu współpracy, umiejętności cyfrowych oraz dziennikarstwa transgranicznego lub opartego na współpracy. 

Oczekiwane wyniki obejmują:

  • podniesienie poziomu innowacyjności i kreatywności modeli biznesowych, dziennikarskich procesów produkcji i procesów dystrybucji
  • wzrost zainteresowania dziennikarstwem wśród różnych grup społecznych, językowych i wiekowych
  • poprawa rentowności profesjonalnie produkowanych treści dziennikarskich
  • zwiększenie współpracy medialnej
  • powstanie ogólnosektorowych sieci wymiany najlepszych praktyk między pracownikami mediów informacyjnych
  • powstanie centrów wiedzy dla poszczególnych podsektorów związanych z określonym formatem technicznym (prasa drukowana/prasa cyfrowa, radio/podcasty, telewizja itp.) lub określoną tematyką (dziennikarstwo oparte na danych, tematy ogólne, dziennikarstwo specjalistyczne itp.)
  • zdobycie i rozwijanie umiejętności zawodowych przez dziennikarzy i innych pracowników sektora mediów
Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Do 2 mln euro na projekt
Who can apply
Działanie jest otwarte dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze mediów informacyjnych (w tym stowarzyszeń medialnych, organizacji pozarządowych, funduszy wspierających dziennikarzy i organizacji szkoleniowych skupiających się na pracownikach mediów itp.). Organizacje te powinny być w stanie ustanowić programy wsparcia podmiotów trzecich skierowane do mediów informacyjnych, organizacji i dziennikarzy, które to programy powinny sprzyjać powstawaniu pluralistycznego krajobrazu medialnego w całej Unii. Dopuszczalne są wnioski składane przez konsorcja.

Wnioskodawca musi spełniać wszystkie poniższe warunki (a jeśli wniosek składany jest przez konsorcjum, powinien je spełniać co najmniej jeden z jego partnerów):

a) wykazać się aktualnym udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu działań związanych z mediami;
b) wykazać się aktualnym udokumentowanym doświadczeniem w przyznawaniu dotacji lub środków finansowych oraz w zarządzaniu nimi, w szczególności w sektorze mediów.

Konsorcja mogą obejmować media o charakterze niekomercyjnym, publiczne i prywatne (w tym prasę drukowaną /cyfrową, radio/podcasty, telewizję itp.), a także inne organizacje zajmujące się mediami informacyjnymi (w tym stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, fundusze wspierające dziennikarzy i organizacje szkoleniowe skupiające się na pracownikach mediów itp.).
No. of partners needed
Co najmniej 2
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
5 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
6