Skip to main content

Culture and Creativity

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, które trwa od 2 do 12 miesięcy.

W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, w związku z którym będą podejmowane przez nich codzienne działania przy udziale wszystkich członków grupy.

Z tych środków finansowane są projekty z zakresu tłumaczenia, publikacji, dystrybucji i promocji dzieł literackich. Cele:

  • zwiększenie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich
  • dotarcie do nowych odbiorców literatury europejskiej w UE i poza jej granicami
  • zwiększenie konkurencyjności sektora księgarskiego.

W ramach projektów na małą skalę można zaproponować tłumaczenie do 10 różnych książek.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Komponent międzysektorowy ma promować międzysektorowe działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media, w tym wzmacniając wolne, zróżnicowane i pluralistyczne środowisko medialne, wysokiej jakości dziennikarstwo i umiejętność korzystania z mediów, również w środowisku cyfrowym.

To zaproszenie dotyczy ponadnarodowych wyzwań i możliwości, przed którymi stoją media. 

Celem tej inicjatywy wspierającej rozwój minipakietów projektów jest zwiększenie konkurencyjności europejskich niezależnych producentów w krajach o niskich zdolnościach audiowizualnych (kraje o niskich zdolnościach (LCC) grupa A i B) oraz zwiększenie ich znaczenia gospodarczego na rynku.


Wsparcie otrzymają niezależni europejscy producenci zdolni do opracowania pakietu 2–3 utworów audiowizualnych (filmy fabularne, animowane i kreatywne filmy dokumentalne).

Wsparcie otrzymają europejskie festiwale, w których znaczną część programu stanowią niekrajowe europejskie dzieła audiowizualne, festiwale prowadzące całoroczne działania mające poszerzyć i odnowić grupę odbiorców oraz realizujące innowacyjne modele docierania do odbiorców, a także inicjatywy skierowane do młodych odbiorców.

W ramach działania na rzecz europejskiego wspólnego rozwoju wspierana jest współpraca europejskich producentów przy opracowywaniu jednego projektu komercyjnego przeznaczonego do dystrybucji kinowej, dla telewizji lub do komercyjnego wykorzystania na platformach cyfrowych lub w środowisku wieloplatformowym, w następujących kategoriach: animacja, kreatywny utwór dokumentalny lub film fabularny.

Wsparcie zostanie udzielone na rozwój dzieł i prototypów interaktywnej narracji o oryginalnej treści lub wysokiej jakości gier przeznaczonych do produkcji i globalnego komercyjnego wykorzystania za pośrednictwem komputerów osobistych, konsoli, urządzeń mobilnych, tabletów, smartfonów i innych technologii.

Inicjatywa Films on the Move pomaga agentom sprzedaży i dystrybutorom filmowym inwestować w promocję i odpowiednią dystrybucję nowych zagranicznych filmów europejskich, aby dotrzeć do szerszej publiczności.


Wsparcie przeznaczone jest na kampanie na rzecz ogólnoeuropejskiej dystrybucji kinowej lub internetowej kwalifikujących się filmów europejskich. Kampanie koordynują agenci sprzedaży.

Subscribe to Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)