Skip to main content

Culture and Creativity

Wsparcie zostanie udzielone na rozwój dzieł i prototypów interaktywnej narracji o oryginalnej treści lub wysokiej jakości gier przeznaczonych do produkcji i globalnego komercyjnego wykorzystania za pośrednictwem komputerów osobistych, konsoli, urządzeń mobilnych, tabletów, smartfonów i innych technologii.


Celem inicjatywy jest zapewnienie środków finansowych przedsiębiorstwom produkującym gry wideo i innym przedsiębiorstwom produkującym treści immersyjne na opracowanie wysoce oryginalnych utworów o dużej wartości innowacyjnej i kreatywnej. Chodzi tu o przedsiębiorstwa o wysokim poziomie ambicji handlowych i dużym potencjale transgranicznym, zdolne dotrzeć do odbiorców na rynkach europejskich i międzynarodowych. Umożliwi to dalsze inwestycje w innowacyjne treści europejskie i zwiększy konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na światowym rynku cyfrowym.


Do dofinansowania kwalifikują się jedynie działania związane z fazą rozwojową narracyjnych gier wideo i interaktywnych narracyjnych doświadczeń immersyjnych, niezależnie od platformy lub przewidzianej metody dystrybucji.


Aby dana historia została uznana za narrację, musi być rozwijana w trakcie całej gry (narracja w grze) lub całego interaktywnego immersyjnego doświadczenia, a nie tylko pojawić się tytułem wprowadzenia lub zakończenia.


W każdym przypadku utwór musi być przeznaczony do wykorzystania komercyjnego.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Do 150 000 euro na projekt
Who can apply
Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi) i muszą mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów (zob. szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania wniosków), w tym w jednym z krajów w pełni uczestniczących w komponencie MEDIA programu „Kreatywna Europa”. Ponadto przedsiębiorstwa składające wnioski muszą należeć, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub przez udział większościowy, do obywateli tych krajów. Jeżeli dane przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, jego przynależność państwowa co do zasady zależy od lokalizacji giełdy papierów wartościowych. Wnioski mogą składać jedynie europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją gier wideo, studia XR i przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją audiowizualną, zdolne wykazać się niedawnym doświadczeniem w zakresie produkcji kwalifikujących się utworów, dystrybuowanych na komercyjnych zasadach. Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
6 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
3
Need count
3