Skip to main content

Culture and Creativity

Er zal steun worden verleend voor de ontwikkeling van werken en prototypes – waarbij interactief verhalen worden verteld met originele inhoud en/of kwalitatief hoogstaand spelverloop – die bestemd zijn voor productie en wereldwijde commerciële exploitatie via pc’s, consoles, mobiele apparaten, tablets, smartphones en andere technologieën.


Doel is bedrijven die videogames en immersieve inhoud produceren, hoge commerciële ambities koesteren en een groot grensoverschrijdend potentieel hebben om Europese en internationale markten te bereiken, van financiële middelen te voorzien om werken te ontwikkelen met een hoge mate van originaliteit en innovatieve en creatieve waarde. Zo worden nieuwe investeringen in innovatieve Europese inhoud mogelijk en kan het concurrentievermogen van Europese bedrijven op de digitale markt wereldwijd worden versterkt.


Er komen alleen activiteiten in aanmerking die verband houden met de ontwikkeling van narratieve videogames en interactieve narratieve immersieve ervaringen, ongeacht het platform of de verwachte distributiemethode.


Om als narratief te worden beschouwd, moet het verhaal worden verteld of getoond tijdens het hele spel (in-game storytelling) of de hele interactieve immersieve ervaring, en niet alleen als inleiding of slot.


Het werk moet steeds bestemd zijn voor commerciële exploitatie.

Total budget
2,44 miljard euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tot 150 000 euro per project
Who can apply
Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers (begunstigden en verbonden entiteiten) juridische entiteiten (publieke of particuliere organen) zijn, in een van de in aanmerking komende landen (zie de details van de oproep) en in een van de landen die volledig deelnemen aan het onderdeel Media van het programma Creatief Europa gevestigd zijn en direct of indirect, geheel of door een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Wanneer een bedrijf beursgenoteerd is, bepaalt de locatie van de beurs in principe de nationaliteit van het bedrijf. De aanvragers moeten Europese productiebedrijven voor videogames, XR-studio’s en audiovisuele productiebedrijven zijn die kunnen aantonen dat ze recente ervaring hebben met de productie van commercieel gedistribueerde in aanmerking komende werken. Andere entiteiten kunnen in een andere hoedanigheid bij het consortium worden betrokken, bijvoorbeeld als geassocieerde partners, onderaannemers, derden die bijdragen in natura leveren enzovoort (zie punt 13).
No. of partners needed
Er kunnen alleen aanvragen door individuele aanvragers worden ingediend.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Oproepen tot het indienen van voorstellen
Total initiative budget
6 miljoen euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
3
Need count
3