Skip to main content

Culture and Creativity

Проектът за партньорство WORTH подпомага МСП от творческия сектор да си сътрудничат на транснационално равнище с цел разработване на иновативни продукти, основани на дизайна, чрез стимулиране на обмена и партньорството между творци, дизайнери, производители, занаятчии и технологични фирми. Той се основава на ключови принципи като степен на удовлетвореност, включително стил и естетика, здравословна и безопасна среда на живот, устойчивост и кръговост, както и приобщаване, достъпност и финансова достъпност. Стартиралият през 2021 г.

„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която позволява на млади хора, които желаят да станат предприемачи, да работят с по-опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други държави, и да се учат от тях.

Мрежата Enterprise Europe е регионална мрежа и единен пункт за информация и обслужване на МСП, които се стремят да подобрят своята конкурентоспособност. За целта мрежата предоставя на МСП подкрепа за бизнеса и съвети относно възможностите на вътрешния пазар. Мрежата Enterprise Europe си сътрудничи с регионални инициативи, като например платформи за интелигентна специализация, центрове за цифрови иновации, общности на знание и иновации и центрове за ключови базови технологии.

Subscribe to Програма „Единен пазар“