Skip to main content

Culture and Creativity

„Startup Europe“ yra iniciatyva, jungianti aukštųjų technologijų startuolius, veiklą plečiančias įmones, investuotojus, veiklos spartinimo subjektus, įmonių tinklus, universitetus ir žiniasklaidą, kad paspartintų Europos startuolių augimą. Iniciatyva yra remiama ES finansuojamų projektų ir politikos veiksmų portfeliu.

Partnerystės projektu WORTH kūrybinio sektoriaus MVĮ padedama bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant kurti novatoriškus į dizainą orientuotus produktus, skatinant mainus ir partnerystę tarp kūrybininkų, dizainerių, gamintojų, amatininkų ir technologijų įmonių. Projektas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais, kaip patirties kokybė, įskaitant stilių ir estetiką, sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, tvarumą ir žiediškumą, taip pat įtrauktį, prieinamumą ir įperkamumą. 2021 m. pradėtas vykdyti projektas „WORTH II“, kaip ir pirmasis 2017–2021 m.

Įgyvendinant projektus skatinama mobilumo veikla, skirta

  • besimokantiems asmenims: mokiniams, studentams, stažuotojams, pameistriams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims;
  • darbuotojams: dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir organizacijose, kurios vykdo veiklą švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, dirbantiems asmenims.

Įgyvendinant projektus visų pirma siekiama remti besimokančius asmenis, kad jie įgytų žinių, įgūdžių ir susiformuotų nuostatas, įskaitant kalbines kompetencijas.

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams" – tai tarptautinė mainų programa, pagal kurią jauniesiems verslininkams suteikiama galimybė mokytis iš labiau patyrusių verslininkų, vadovaujančių mažosioms įmonėms kitose šalyse, bei dirbti kartu su jais.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus knygų ir leidybos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama padėti knygų sektoriaus specialistams pardavinėti kūrinių vertimo ar adaptavimo teises, siekiant padidinti Europos literatūros kūrinių, visų pirma kūrinių, parašytų rečiau vartojamomis kalbomis, sklaidą Europoje ir už jos ribų.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus kultūros paveldo sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius kultūros paveldo specialistus.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti paraiškas muzikos sektoriuje atveju šiuo veiksmu buvo siekiama remti įvairią veiklą vykdančius muzikos specialistus. Veikla apėmė muzikos kūrimą, reklamą, platinimą ir pajamų generavimą, reagavimą į naujas skaitmenines, teisines ir technines tendencijas, atsirandančias dėl inovacijų šiame sektoriuje ir naujų verslo modelių, muzikos kūrinių eksportą už ES ribų ir muzikos kūrinių platinimą visoje ES.

Šia finansavimo galimybe remiami įvairių sektorių nedidelio, vidutinio ir didelio masto bendradarbiavimo projektai. Pavyzdžiui, 2021 m. kvietimų teikti pasiūlymus architektūros sektoriuje atveju šiuo veiksmu siekta remti įvairią veiklą vykdančius Europos architektus.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

Aplinkybėmis, kuriomis Europos žiniasklaidos sektoriui nelengva siūlyti prieinamą, pliuralistinį ir novatorišką turinį Europos auditorijai, šiuo kvietimu siūloma remti Europos žiniasklaidos centrus, rengiančius ir skleidžiančius pliuralistines naujienas ir faktais pagrįstą turinį visoje Europoje.
Kvietimas skirtas tokiems pareiškėjams kaip naujienų žiniasklaidos organizacijos ir kitos žiniasklaidos sektoriuje veikiančios organizacijos, valdančios arba norinčios steigti žiniasklaidos centrus (pvz., fizines arba virtualias naujienų redakcijas).

Subscribe to Verslo ir vadybos įgūdžių ugdymas