Skip to main content

Culture and Creativity

Veiksmų „Novatoriškos priemonės ir verslo modeliai“ tikslas – didinti Europos subjektų konkurencingumą, išplečiamumą ir tvarumą, taip pat Europos kūrinių matomumą ir prieinamumą bei plėsti jų auditoriją skaitmeninėje aplinkoje.

Siekiama remti projektus, kurių dėmesio centre – konkretūs audiovizualinio sektoriaus iššūkiai, tokie kaip aptinkamumas, filmų rodymo laikotarpių sekoskaita, finansavimas ir teritoriškumo principas, siekiant sudaryti sąlygas tvirtiems ir matomiems Europos kūrinių internete ir tarpvalstybiniu mastu pasiūlymams plačiajai visuomenei.

Paraiškose turėtų būti pateiktos tinkamos strategijos, kaip užtikrinti tvaresnį ir labiau aplinką tausojantį sektorių ir lyčių pusiausvyrą, įtrauktį, įvairovę ir reprezentatyvumą.

Vykdant veiksmus labai svarbus skaidrumas. Todėl į paraiškas turėtų būti įtraukti veiksmų sąnaudų ir rezultatų atskleidimo planai, be kita ko, pranešimas apie rezultatus valdžios institucijoms, valstybėms narėms ir audiovizualiniam sektoriui.
Total budget
2,44 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Priklauso nuo investicijos apimties
Who can apply
Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijų gavėjai ir susiję subjektai) turi būti juridiniai asmenys (viešosios arba privačiosios įstaigos), būti įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių (žr. kvietimo informaciją), būti įsisteigę vienoje iš šalių, visapusiškai dalyvaujančių programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje MEDIA, ir tiesiogiai arba netiesiogiai, visiškai arba per kontrolinį akcijų paketą priklausyti tokių šalių piliečiams. Kai bendrovė yra biržinė, nustatant jos kilmės šalį iš esmės bus atsižvelgiama į biržos buvimo vietą.
No. of partners needed
Paraiškas gali teikti pavieniai pareiškėjai (pavieniai dotacijų gavėjai). Taip pat galimi pasiūlymai, kuriuos teikia bent 2 pareiškėjų konsorciumas.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
8 883 198 EUR
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7