Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

Partnerystės projektu WORTH kūrybinio sektoriaus MVĮ padedama bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant kurti novatoriškus į dizainą orientuotus produktus, skatinant mainus ir partnerystę tarp kūrybininkų, dizainerių, gamintojų, amatininkų ir technologijų įmonių. Projektas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais, kaip patirties kokybė, įskaitant stilių ir estetiką, sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, tvarumą ir žiediškumą, taip pat įtrauktį, prieinamumą ir įperkamumą. 2021 m. pradėtas vykdyti projektas „WORTH II“, kaip ir pirmasis 2017–2021 m.

„iPortunus“ programa buvo sukurta siekiant išplėsti mobilumo galimybes ir paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad menininkai ir kultūros specialistai galėtų dirbti, pasirodyti ir kartu kurti įvairiose šalyse, suteikiant jiems prieigą prie skirtingų rinkų, padedant pritraukti naujų žiūrovų ar sekėjų, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą ir atveriant jiems karjeros perspektyvų.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) ypač daug dėmesio skiria ankstyvos integracijos priemonėms, o vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei gali būti skiriama didesnė nei įprasta bendro finansavimo norma. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio skiriama ankstyviesiems integracijos etapams, o bendrieji tikslai yra šie:

Įgyvendinant projektus skatinama mobilumo veikla, skirta

  • besimokantiems asmenims: mokiniams, studentams, stažuotojams, pameistriams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims;
  • darbuotojams: dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir organizacijose, kurios vykdo veiklą švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, dirbantiems asmenims.

Įgyvendinant projektus visų pirma siekiama remti besimokančius asmenis, kad jie įgytų žinių, įgūdžių ir susiformuotų nuostatas, įskaitant kalbines kompetencijas.

Pagal programos LIFE paprogramę „Perėjimas prie švarios energijos“ teikiama parama pereinant prie energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos.

Pagal ją teikiamas finansavimas didelės ES lygmens pridėtinės vertės koordinavimo ir paramos veiksmams, kuriais siekiama panaikinti rinkos kliūtis, trukdančias socioekonominiam perėjimui prie tvariosios energetikos.

Pagal programą LIFE bendrai finansuojami projektai šiose srityse:
• prisitaikymas prie klimato kaitos miestuose ir žemėtvarka;
• atsparios infrastruktūros kūrimas;
• tvarus vandens išteklių valdymas vietovėse, kuriose yra didelė sausrų tikimybė;
• potvynių rizikos ir pakrančių zonų valdymas;
• žemės ūkio, miškininkystės ir turizmo sektorių atsparumo užtikrinimas;
• parama atokiausiems ES regionams, kad jie būtų pasirengę ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams, visų pirma pakrančių srityse.

Solidarumo projektas – 2–12 mėnesių trukmės ne pelno solidarumo veikla, kurią inicijuoja, plėtoja ir įgyvendina pats jaunimas.

Projekte dalyvauja bent penkių jaunuolių grupė ir jį įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama aiškiai nustatytai temai, į kurią vykdydami kasdienę veiklą gilinsis visi grupės nariai.

Solidarumo projektais sprendžiamos pagrindinės bendruomenių problemos, be kita ko, kai tinkama, kartu pasienio regionuose nustatytos bendros problemos, ir jais taip pat turėtų būti kuriama akivaizdi Europos pridėtinė vertė.

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams" – tai tarptautinė mainų programa, pagal kurią jauniesiems verslininkams suteikiama galimybė mokytis iš labiau patyrusių verslininkų, vadovaujančių mažosioms įmonėms kitose šalyse, bei dirbti kartu su jais.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, pagal kuriuos bus verčiami, skelbiami, platinami ir populiarinami grožinės literatūros kūriniai. Ji padeda siekti šių tikslų:

  • stiprinti tarpvalstybinę Europos literatūros kūrinių sklaidą ir įvairovę,
  • pasiekti naują Europos literatūros auditoriją ES ir už jos ribų,
  • stiprinti knygų sektoriaus konkurencingumą.

Vykdant nedidelio masto projektus galima siūlyti išversti iki 10 skirtingų knygų.

Šia finansavimo galimybe remiami projektai, vykdomi kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gali būti remiama įvairi veikla ir iniciatyvos bei įvairūs pareiškėjai. Parama skiriama projektams, susijusiems su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kuriais prisidedama prie Europos meno kūrinių kūrimo ir sklaidos bei menininkų judumo tarptautiniu mastu stiprinimo. Be to, daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiami Europos kultūros ir kūrybos sektoriai, siekiant ugdyti talentus, diegti inovacijas, užtikrinti gerovę, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, finansavimui.

ES misijos – tai Komisijos koordinuojamos pastangos sutelkti reikiamus išteklius naudojantis finansavimo programomis, politika ir reglamentais bei vykdant kitokią veiklą. Taip pat siekiama sutelkti ir įtraukti viešuosius ir privačiuosius subjektus, pavyzdžiui, ES valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas, mokslinių tyrimų institutus, ūkininkus ir žemės valdytojus, verslininkus ir investuotojus, kad misijų poveikis būtų realus ir ilgalaikis.

Europos inovacijų ekosistemų (EIE) programa, kuri yra programos „Europos horizontas“ dalis, siekiama sukurti labiau susietas, įtraukesnes bei veiksmingesnes inovacijų ekosistemas ir remti veiklą plečiančias įmones, kaip numatyta Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje.

Inovacijų ekosistemos:

Šiuo veiksmu siekiama užmegzti ryšį su jaunaisiais europiečiais sukuriant kuruojamas internetines erdves, kuriose būtų telkiamas mąstyti skatinantis turinys apie aktualius klausimus, suteikiant jiems galimybę palyginti požiūrius iš visos Europos ir aptarti bei sužinoti, kaip jų interesai sutampa su kitų jaunųjų europiečių interesais kitose valstybėse narėse ir atitinkamomis ES iniciatyvomis.

Pagal Tarpsektorinę paprogramę skatinama tarpsektorinė veikla, kuria siekiama prisitaikyti prie žiniasklaidos sektoriaus patiriamų struktūrinių ir technologinių pokyčių, be kita ko, stiprinant laisvą, įvairią ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje.

Šiuo kvietimu bus sprendžiami žiniasklaidos tarptautinio pobūdžio uždaviniai ir padedama jai pasinaudoti tarptautinio pobūdžio galimybėmis. 
Pažeidžiamų grupių, tokių kaip migrantai ir pabėgėliai, vaizdavimas ir matomumas Europos pagrindinėje socialinėje žiniasklaidoje tebėra menkas, ir daugiausia dėmesio skiriama padėčiai Ukrainoje. Tikslas ir toliau yra nustatyti įtraukios socialinės žiniasklaidos skatinimo Europoje būdus ir padėti šioms grupėms kurti savo naratyvus apie pabėgėlių ir migrantų vietą ir vaidmenį Europos visuomenėje ir bendruomenėse.

 

Paramos veiksmo „Europos nedidelio projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą nedidelį audiovizualinį pajėgumą turinčiose šalyse (NPŠ grupė A ir NPŠ grupė B) ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje.


Parama bus teikiama nepriklausomoms Europos gamybos bendrovėms, galinčioms sukurti 2–3 audiovizualinių kūrinių (vaidybinių filmų, animacijos, meninės dokumentikos) katalogą.

Parama bus teikiama Europos festivaliams, kurių programose didelę dalį sudarys nenacionaliniai Europos audiovizualiniai kūriniai, ir kurie sieks ištisus metus vykdyti veiklą, skirtą auditorijai plėsti ir atnaujinti, ir taip pat įgyvendins novatorišką auditorijos informavimo veiklą ir jaunimui skirtas iniciatyvas.

Veiksmu „Bendras kūrimas Europos lygmeniu“ remiamas Europos gamybos bendrovių bendradarbiavimas kuriant bendrą komerciniam naudojimui skirtą projektą, kuris bus rodomas kino teatruose, transliuojamas per televiziją arba komerciniais tikslais naudojamas skaitmeninėse platformose ar daugiaplatformėje aplinkoje. Tai gali būti šių kategorijų kūriniai: animacija, meninė dokumentika arba vaidybiniai filmai.

Parama bus teikiama originalių sąveikiojo istorijų pasakojimo kūrinių ir prototipų ir (arba) kokybiškų žaidimų kūrimui. Tikslas turi būti gamyba ir komercinis panaudojimas pasauliniu mastu naudojant asmeninius kompiuterius, konsoles, mobiliuosius įrenginius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kitas technologijas.

Veiksmu „Judūs filmai – pagalba sklaidai“ skatinamas ir remiamas didesnio masto neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų platinimas skatinant pardavimo agentus ir kino teatrams filmus teikiančius platintojus visų pirma investuoti į nenacionalinių Europos filmų reklamą ir tinkamą platinimą.


Finansuojama veikla – tai reikalavimus atitinkančių Europos filmų platinimo visoje Europoje (kino teatruose ir (arba) internete) kampanijos, kurias koordinuoja filmo pardavimo agentas.

Paramos veiksmu „Europos filmų pardavimas“ skatinamas ir remiamas didesnio masto tarpvalstybinis neseniai sukurtų Europos filmų platinimas, suteikiant Europos pardavimų agentams (atsižvelgiant į jų veiklos rezultatus rinkoje) lėšų, skirtų toliau reinvestuoti į neseniai sukurtų nenacionalinių Europos filmų įsigijimą, reklamą ir platinimą (taip pat ir internetu).

Finansuojamos veiklos etapai yra du:

Paramos veiksmo „Europos projektų katalogo kūrimas“ tikslas – skatinti Europos nepriklausomų gamybos bendrovių konkurencingumą ir didinti šių bendrovių ekonominį svorį rinkoje. Siekiama didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas bendrai Europos ir tarptautinės produkcijos gamybai.

Šio veiksmo tikslas – remti iniciatyvas, kuriomis skatinamas auditorijos formavimas ir dalyvavimas, įskaitant kino edukacijos veiklą, visų pirma orientuotą į jaunąją auditoriją.


Projektai, kuriais užtikrinamas bendradarbiavimas visoje Europoje ir teikiami novatoriški projektai, ypač naudojant naujas skaitmenines priemones, kuriomis siekiama:

Veiksmų „Novatoriškos priemonės ir verslo modeliai“ tikslas – didinti Europos subjektų konkurencingumą, išplečiamumą ir tvarumą, taip pat Europos kūrinių matomumą ir prieinamumą bei plėsti jų auditoriją skaitmeninėje aplinkoje.

Paramos veiksmo „Televizija ir internetinis turinys“ tikslas – didinti audiovizualinio turinio kūrėjų pajėgumus plėtoti ir kurti stiprius projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti palankesnes sąlygas kurti bendrą Europos ir tarptautinę produkciją televizijos ir interneto sektoriuje.

Solidarumo projektas yra paties jaunimo inicijuota, suplanuota ir įgyvendinama 2–12 mėnesių trukmės solidarumo veikla, kuria nesiekiama pelno. Projekte dalyvauja ne mažiau kaip penkių jaunuolių grupė, kuri sutelkia dėmesį į aiškiai apibrėžtą temą, kurią jaunuoliai tyrinės atlikdami kasdienę veiklą, kurioje dalyvauja visi grupės nariai. Solidarumo projektais sprendžiami svarbiausi bendruomenei kylantys uždaviniai, prireikus, be kita ko, ir pasienio regionuose abiejų šalių nustatyti uždaviniai, ir kuriama aiški Europos pridėtinė vertė.

AKR ir ES programa „Gyvybingos kultūros pramonės kūrimas“ siekiama didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus potencialą ir jo indėlį į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių socialinį ir ekonominį vystymąsi. Programa siekiama skatinti verslumą ir kultūros naujoves, kurti naujas darbo vietas ir didinti menininkų bei kultūros specialistų pajamas.

EIT žinių ir inovacijų bendrijos – tai įmonių, tyrimų centrų ir universitetų partnerystės, kurių tikslas – stiprinti jų bendradarbiavimą ir kurti palankią aplinką kūrybinio mąstymo procesams ir inovacijoms klestėti. Bendrijos prisideda prie novatoriškų produktų ir paslaugų kūrimo, naujų įmonių steigimo ir naujos verslininkų kartos mokymo. EIT kultūros ir kūrybiškumo bendrija pateiks naujoviškus sprendimus, padėsiančius sektoriams ir pramonės šakoms tapti stipresniems ir atsparesniems.

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, kuria visų pirma siekiama sudaryti įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms sąlygas naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Šia programa teikiamas strateginis finansavimas siekiant spręsti daugybę klausimų, su kuriais šiandien susiduriame, susijusių su skaitmeninėmis technologijomis ir infrastruktūromis. Programa siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir formuoti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos transformaciją, suteikiant naudos visiems, o ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Paprogramės „Dalyvių skaičiaus didinimas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ veikla siekiama skatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir naudojimą stiprinant švietimo ir mokslinių tyrimų sąveiką. Kultūros ir kūrybos suinteresuotieji subjektai gali tapti mokslinių tyrimų projektų, kuriais siekiama stiprinti regionų inovacijų kompetenciją, partneriais. Taip kuriamos skirtingų subjektų, galinčių skleisti žinias ir įtraukti į mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą daugiau asmenų, ekosistemos.

5 veiksmų grupe „Klimatas, energetika ir judumas“ remiamas Paryžiaus susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas. Kultūros ir kūrybos suinteresuotieji subjektai gali:

3 veiksmų grupės „Civilinė visuomenės sauga“ projektai padės įgyvendinti ES politikos prioritetus, susijusius su saugumu, įskaitant kibernetinį saugumą, taip pat nelaimių rizikos mažinimu ir atsparumu. Kultūros ir kūrybos sektoriaus suinteresuotieji subjektai gali dalyvauti: • mokslinių tyrimų projektuose, kuriais prisidedama prie kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis; • įvertinant nelaimių riziką ir pažeidžiamumą kultūros paveldo vietose; • dideliuose kultūriniuose renginiuose.

1 veiksmų grupės „Sveikata“ tikslas – sukurti stipresnę, įtraukesnę ir demokratiškesnę Europos visuomenę. Daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių besiformuojančių skaitmeninių technologijų, sektorių ir vertės grandinių plėtojimui.

Kvietimuose teikti pasiūlymus pagal tikslą „Sveikata sparčiai kintančioje visuomenėje“ gali dalyvauti kultūros srities suinteresuotieji subjektai kaip partneriai, padedantys skatinti sveikesnį gyvenimo būdą ir elgseną, ir gali būti remiami veiksmingi sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos sprendimai.

2 veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ tikslas – įgyvendinti ES tikslus ir prioritetus, susijusius su:
• demokratinio valdymo ir piliečių dalyvavimo stiprinimu;
• kultūros paveldo apsauga ir puoselėjimu ir
• reagavimu į socialinius, ekonominius, technologinius ir kultūrinius pokyčius ir jų formavimu.

Pasiūlymuose gali būti numatyta vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus, susijusius su:
• demokratija ir valdymu;
• Europos kultūros paveldu ir kultūros bei kūrybos pramone;
• socialiniais ir ekonominiais pokyčiais.

Šia paprograme stiprinami nepriklausomų pilietinės visuomenės organizacijų, aktyviai propaguojančių vertybes ir teises, kurių veikla padeda strategiškai užtikrinti teises pagal ES teisę ir ES pagrindinių teisių chartiją, gebėjimai.

Vykdant šią veiklą stiprinama propagavimo ir priežiūros veikla, taip pat propaguojamos ir saugomos Sąjungos vertybės, didinamas informuotumas apie jas vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Tinklas FARNET suburia žmones, įgyvendinančius bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją, kuriai skiriama lėšų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Ši bendruomenė suburia žuvininkystės vietos veiklos grupes (ŽVVG), valdymo institucijas, piliečius ir ekspertus iš visos ES, kad būtų užtikrintas tvarus žuvininkystės ir pakrančių zonų vystymasis. Praeityje šia iniciatyva dažnai buvo remiami su menu ir amatais, taip pat kultūros paveldu susiję projektai.

ERPF – ES sanglaudos politikos dalis. Juo siekiama stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje šalinant regionų disbalansą, remiant ekonomikos atsigavimą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, inovacijas ir tvarumą. Juo įgyvendinami Sąjungos politiniai prioritetai, visų pirma žalioji ir skaitmeninė pertvarka.

ERPF lėšomis pagal INTERREG programas remiamas tarpvalstybinis (INTERREG A ir PNPP), tarptautinis (INTERREG B), tarpregioninis (INTERREG C) ir atokiausių regionų (INTERREG D) bendradarbiavimas.

EŽŪFKP palengvina investicijas į kaimo infrastruktūrą. Daugelyje Sąjungos kaimo vietovių kyla struktūrinių problemų, pavyzdžiui, nepakanka patrauklių užimtumo galimybių, įgūdžių, investicijų į ryšius, infrastruktūrą ir pagrindines paslaugas, iš tokių vietovių išvyksta jaunimas. Parama kultūros projektams programoje nėra aiškiai paminėta, tačiau EŽŪFKP sudaro palankesnes sąlygas investuoti į kaimo infrastruktūrą, taigi ir kultūros infrastruktūrą.

Bendras tikslas – sušvelninti socialinį ir ekonominį COVID-19 pandemijos poveikį jaunimui, visų pirma stiprinant gebėjimus ir taikant konkrečias priemones, kuriomis remiamas jaunimo sektoriaus atsigavimas, taip pat skatinant solidarumą ir įtraukumą.

Pagal šiuos projektus kuriami tinklai, kuriais skatinama regioninė partnerystė, sudarant sąlygas jaunimui visoje Europoje rengti bendrus projektus, organizuoti mainus ir skatinti mokymą (pvz., jaunimo lyderiams) vykdant veiklą tiek fiziškai, tiek internete.

Aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) srityje bei veikiant platesniame socialiniame ir ekonominiame, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Programos vadovas pateikiamas čia.

Šiuo veiksmu remiamas Europos profesinės kompetencijos centrų platformų kūrimas ir plėtojimas, prisidedant prie regioninės plėtros, inovacijų ir pažangiosios specializacijos strategijų, taip pat prie tarptautinių bendradarbiavimo platformų.

Platformose gali dalyvauti šalys, turinčios gerai išvystytas profesinės kompetencijos sistemas, taip pat tos šalys, kurios kuria panašius metodus.

Platformų tikslas – ištirti visas profesinio mokymo įstaigų galimybes aktyviai prisidėti prie ekonomikos augimo ir inovacijų skatinimo.

Tai ES valstybėse narėse, programos asocijuotosiose trečiosiose šalyse ir programos neasocijuotosiose trečiosiose šalyse jaunimo srities veiklą vykdančių organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės.

Projektais remiami tarptautiniai mainai, bendradarbiavimas ir politinis dialogas jaunimo ir neformaliojo mokymosi srityse, siekiant stiprinti tvarų socialinį ir ekonominį vystymąsi ir jaunimo gerovę.

Šiais projektais bus siekiama:

• suteikti jaunimui galimybių įsitraukti į pilietinės visuomenės gyvenimą ir mokytis jame dalyvauti;

Nedidelio masto partnerystėmis siekiama didinti programos „Erasmus+“ prieinamumą nedideliu mastu mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir rengimo ir jaunimo srityse veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims.

Dotacijos skiriamos vykdant nedidelio finansavimo lygmens, trumpo įgyvendinimo laikotarpio projektus.

Taikomi paprasti administraciniai reikalavimai. Dotacijos itin svarbios naujiems programos „Erasmus+“ dalyviams, visų pirma mažesnius organizacinius pajėgumus turinčioms organizacijoms.

Vykdant bendradarbiavimo partnerystes, organizacijoms sudaromos sąlygos:

  • gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą,
  • plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus,
  • didinti savo pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu,
  • skatinti savo veiklos tarptautinimą,
  • keistis nauja praktika ir idėjomis, taip pat jas plėtoti.

Projektais siekiama plėtoti novatorišką praktiką ir įgyvendinti bendras iniciatyvas, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

Virtualieji mainai – internetinė žmonių tarpusavio veikla.

Ja skatinamas asmenų iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių kultūrų dialogas ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymas.

Ši veikla vykdoma nedidelėse grupėse, ją visada moderuoja tinkamai parengtas moderatorius.

Programos vadovas pateikiamas čia.

Paprogramės „Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė“ tikslas – palengvinti perėjimą prie tvarios, žiedinės, netoksiškos, efektyviai energiją vartojančios ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos ir apsaugoti, atkurti ir gerinti aplinkos kokybę.

Pagal paprogramę vykdomos tiesioginės intervencijos arba gali būti remiamas šių tikslų integravimas į kitas politikos sritis.

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse priskiriama didelio masto ir didelio poveikio projektams. Juose dalyvaus jaunimas iš mažiausiai dviejų skirtingų šalių ir bus vykdomos trumpalaikės intervencijos, skirtos bendriems Europos uždaviniams spręsti kiekvienais metais ES lygmeniu nustatomose politikos srityse.

Paraiškomis gali būti siekiama:

Savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybių dalyvauti solidarumo veikloje, susijusioje su vietos bendruomenių poreikiais.

Savanoriška veikla gali būti vykdoma šalyje, kurioje savanoris gyvena, arba kitoje šalyje (tarpvalstybinė veikla). Projektai gali būti susiję su įvairiomis sritimis, pavyzdžiui, aplinkos apsauga, klimato kaitos švelninimu ar didesne socialine įtrauktimi.

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) teminėmis programomis remiami veiksmai, susiję su JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu pasauliniu lygmeniu. Prioritetinės temos yra šios: žmogaus teisės ir demokratija, pilietinė visuomenė, stabilumas ir taika, taip pat pasauliniai iššūkiai, tokie kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, darbas, socialinė apsauga, kultūra, migracija ir klimato kaita.

Pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) finansuojami ES išorės veiksmai, sudarant sąlygas ES veiksmingai puoselėti ir propaguoti savo vertybes ir interesus visame pasaulyje.

Pagal KVTBP geografines programas skatinamas bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis šiuose regionuose:
• Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse (19,32 mlrd. EUR)
• Užsachario Afrikoje (29,18 mlrd. EUR)
• Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione (8,48 mlrd. EUR)
• Amerikoje ir Karibų jūros regione (3,39 mlrd. EUR).

Europos įmonių tinklas (EĮT) yra vieno langelio principu veikiantis regioninis tinklas MVĮ, siekiančioms didinti savo konkurencingumą. Šiuo tikslu EĮT teikia MVĮ paramą verslui ir konsultuoja jas dėl galimybių vidaus rinkoje. EĮT bendradarbiauja su regioninėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, pažangiosios specializacijos platformomis, skaitmeninių inovacijų centrais, žinių ir inovacijų bendrijomis ir bazinių didelio poveikio technologijų centrais (KET).

Vykdant paprogramę „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ visi kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai bus skatinami kurti ir išbandyti novatoriškus skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

Laboratorija palengvins novatoriškų sprendimų (pvz., priemonių, modelių ir metodikų), kurie gali būti taikomi audiovizualiniam sektoriui ir dar bent vienam kūrybos ir (arba) kultūros sektoriui, kūrimą. Sprendimai turėtų būti lengvai atkartojami ir turėti galimybių skverbtis į rinką.

Subscribe to Dotacijos