Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Programa „S+T+ARTS“ yra platforma, kuria siekiama glaudžiau susieti technologijas ir meninę praktiką, kad būtų galima spręsti Europai kylančias socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Programa remiamas kūrybiškesnių, įtraukesnių ir tvaresnių technologijų kūrimas bendradarbiaujant menininkams, mokslininkams, inžinieriams ir tyrėjams. Ji grindžiama idėja, kad meno, mokslo ir technologijų plėtros veiklai gali būti naudinga, jei bus keičiamasi nuomonėmis ir atveriami nauji keliai tyrimams ir verslui.

Taikant skirtingus ramsčius, programa „S+T+ARTS“ siūlo:

„Startup Europe“ yra iniciatyva, jungianti aukštųjų technologijų startuolius, veiklą plečiančias įmones, investuotojus, veiklos spartinimo subjektus, įmonių tinklus, universitetus ir žiniasklaidą, kad paspartintų Europos startuolių augimą. Iniciatyva yra remiama ES finansuojamų projektų ir politikos veiksmų portfeliu.

Partnerystės projektu WORTH kūrybinio sektoriaus MVĮ padedama bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant kurti novatoriškus į dizainą orientuotus produktus, skatinant mainus ir partnerystę tarp kūrybininkų, dizainerių, gamintojų, amatininkų ir technologijų įmonių. Projektas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais, kaip patirties kokybė, įskaitant stilių ir estetiką, sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, tvarumą ir žiediškumą, taip pat įtrauktį, prieinamumą ir įperkamumą. 2021 m. pradėtas vykdyti projektas „WORTH II“, kaip ir pirmasis 2017–2021 m.

„iPortunus“ programa buvo sukurta siekiant išplėsti mobilumo galimybes ir paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad menininkai ir kultūros specialistai galėtų dirbti, pasirodyti ir kartu kurti įvairiose šalyse, suteikiant jiems prieigą prie skirtingų rinkų, padedant pritraukti naujų žiūrovų ar sekėjų, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą ir atveriant jiems karjeros perspektyvų.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) ypač daug dėmesio skiria ankstyvos integracijos priemonėms, o vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei gali būti skiriama didesnė nei įprasta bendro finansavimo norma. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio skiriama ankstyviesiems integracijos etapams, o bendrieji tikslai yra šie:

Įgyvendinant projektus skatinama mobilumo veikla, skirta

  • besimokantiems asmenims: mokiniams, studentams, stažuotojams, pameistriams, jaunimui ir suaugusiems besimokantiems asmenims;
  • darbuotojams: dėstytojams, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir organizacijose, kurios vykdo veiklą švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, dirbantiems asmenims.

Įgyvendinant projektus visų pirma siekiama remti besimokančius asmenis, kad jie įgytų žinių, įgūdžių ir susiformuotų nuostatas, įskaitant kalbines kompetencijas.

Pagal programos LIFE paprogramę „Perėjimas prie švarios energijos“ teikiama parama pereinant prie energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos.

Pagal ją teikiamas finansavimas didelės ES lygmens pridėtinės vertės koordinavimo ir paramos veiksmams, kuriais siekiama panaikinti rinkos kliūtis, trukdančias socioekonominiam perėjimui prie tvariosios energetikos.

Pagal programą LIFE bendrai finansuojami projektai šiose srityse:
• prisitaikymas prie klimato kaitos miestuose ir žemėtvarka;
• atsparios infrastruktūros kūrimas;
• tvarus vandens išteklių valdymas vietovėse, kuriose yra didelė sausrų tikimybė;
• potvynių rizikos ir pakrančių zonų valdymas;
• žemės ūkio, miškininkystės ir turizmo sektorių atsparumo užtikrinimas;
• parama atokiausiems ES regionams, kad jie būtų pasirengę ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams, visų pirma pakrančių srityse.

Solidarumo projektas – 2–12 mėnesių trukmės ne pelno solidarumo veikla, kurią inicijuoja, plėtoja ir įgyvendina pats jaunimas.

Projekte dalyvauja bent penkių jaunuolių grupė ir jį įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama aiškiai nustatytai temai, į kurią vykdydami kasdienę veiklą gilinsis visi grupės nariai.

Solidarumo projektais sprendžiamos pagrindinės bendruomenių problemos, be kita ko, kai tinkama, kartu pasienio regionuose nustatytos bendros problemos, ir jais taip pat turėtų būti kuriama akivaizdi Europos pridėtinė vertė.

Subscribe to Dotacijos