Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) ypač daug dėmesio skiria ankstyvos integracijos priemonėms, o vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei gali būti skiriama didesnė nei įprasta bendro finansavimo norma. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio skiriama ankstyviesiems integracijos etapams, o bendrieji tikslai yra šie:

  • plėtoti ir puoselėti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, įskaitant jos išorės aspektą;
  • remti teisėtą migraciją į valstybes nares ir lengvinti trečiųjų šalių piliečių integraciją;
  • mažinti neteisėtą migraciją ir didinti grąžinimo bei readmisijos trečiosiose valstybėse veiksmingumą;
  • skatinti solidarumą ir teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp valstybių narių.
Total budget
nėra duomenų
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
nėra duomenų
Who can apply
Kvietimuose teikti pasiūlymus gali dalyvauti PMIF dalyvaujančioje valstybėje narėje arba PMIF asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtos juridinį statusą turinčios organizacijos.
PMIF įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį, tiesioginį arba netiesioginį valdymą. Didžiausia lėšų dalis (63,5 proc. viso biudžeto) bus skirta valstybių narių programoms pagal pasidalijamojo valdymo sistemą.
No. of partners needed
Skaitykite kvietimą
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
Visas programos 2021–2027 m. biudžetas: 9,9 mlrd. EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
2