Skip to main content

Culture and Creativity

Vykdant skaitmeninių inovacijų centrų darbą, įmonėms padedama pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis tobulinti savo procesus ir produktus, kad didėtų konkurencingumas. ES finansavimas bus skirtas centrams, kuriuos jau remia (arba rems) jų valstybės narės (arba regionai), siekiant padidinti viešojo finansavimo poveikį. Skaitmeninės Europos programa bus padidinti atrinktų centrų pajėgumai, kad jie apimtų veiklą, turinčią aiškią Europos pridėtinę vertę, grindžiamą centrų tinklaveika ir ekspertinių žinių perdavimo skatinimu.

Partnerystės projektu WORTH kūrybinio sektoriaus MVĮ padedama bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu, siekiant kurti novatoriškus į dizainą orientuotus produktus, skatinant mainus ir partnerystę tarp kūrybininkų, dizainerių, gamintojų, amatininkų ir technologijų įmonių. Projektas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais, kaip patirties kokybė, įskaitant stilių ir estetiką, sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, tvarumą ir žiediškumą, taip pat įtrauktį, prieinamumą ir įperkamumą. 2021 m. pradėtas vykdyti projektas „WORTH II“, kaip ir pirmasis 2017–2021 m.

Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva siekiama plėtoti kūrybingą ir tarpdalykinį judėjimą, susiejantį Europos žaliąjį kursą su kasdieniu ES piliečių gyvenimu. Iniciatyva yra kuriama kartu tiesiogiai dalyvaujant piliečiams, ekspertams, įmonėms ir institucijoms, ir ja siekiama:

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) ypač daug dėmesio skiria ankstyvos integracijos priemonėms, o vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pilietinei visuomenei gali būti skiriama didesnė nei įprasta bendro finansavimo norma. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio skiriama ankstyviesiems integracijos etapams, o bendrieji tikslai yra šie:

Pagal Socialinių investicijų ir įgūdžių liniją padedama: ugdyti įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas; derinti, diegti ir geriau panaudoti įgūdžius pasitelkiant švietimą, mokymą, įskaitant mokymą darbo vietoje ir susijusią veiklą. Pagal šią liniją taip pat remiami projektai, apimantys socialines inovacijas, sveikatos priežiūros paslaugas, visuomenės senėjimą ir ilgalaikę priežiūrą, galimybes naudotis prevencijos paslaugomis, naujoviškais gydymo būdais ir e. sveikatos priežiūros sprendimais, įtrauktį ir prieinamumą, taip pat kultūrinę ir kūrybinę veiklą siekiant socialinio tikslo.

Pagal programos LIFE paprogramę „Perėjimas prie švarios energijos“ teikiama parama pereinant prie energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos.

Pagal ją teikiamas finansavimas didelės ES lygmens pridėtinės vertės koordinavimo ir paramos veiksmams, kuriais siekiama panaikinti rinkos kliūtis, trukdančias socioekonominiam perėjimui prie tvariosios energetikos.

Pagal programą LIFE bendrai finansuojami projektai šiose srityse:
• prisitaikymas prie klimato kaitos miestuose ir žemėtvarka;
• atsparios infrastruktūros kūrimas;
• tvarus vandens išteklių valdymas vietovėse, kuriose yra didelė sausrų tikimybė;
• potvynių rizikos ir pakrančių zonų valdymas;
• žemės ūkio, miškininkystės ir turizmo sektorių atsparumo užtikrinimas;
• parama atokiausiems ES regionams, kad jie būtų pasirengę ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams, visų pirma pakrančių srityse.

ES misijos – tai Komisijos koordinuojamos pastangos sutelkti reikiamus išteklius naudojantis finansavimo programomis, politika ir reglamentais bei vykdant kitokią veiklą. Taip pat siekiama sutelkti ir įtraukti viešuosius ir privačiuosius subjektus, pavyzdžiui, ES valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas, mokslinių tyrimų institutus, ūkininkus ir žemės valdytojus, verslininkus ir investuotojus, kad misijų poveikis būtų realus ir ilgalaikis.

Europos inovacijų ekosistemų (EIE) programa, kuri yra programos „Europos horizontas“ dalis, siekiama sukurti labiau susietas, įtraukesnes bei veiksmingesnes inovacijų ekosistemas ir remti veiklą plečiančias įmones, kaip numatyta Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje.

Inovacijų ekosistemos:

Subscribe to Produktų, paslaugų ir infrastruktūros plėtra