Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το έργο εταιρικής σχέσης WORTH στηρίζει τις ΜΜΕ του τομέα της δημιουργίας, προκειμένου να συνεργαστούν σε διακρατικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στον σχεδιασμό, μέσω της τόνωσης των ανταλλαγών και της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημιουργών, σχεδιαστών, κατασκευαστών, τεχνιτών και εταιρειών τεχνολογίας. Βασίζεται σε βασικές αρχές, όπως η ποιότητα της εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου του ύφους και της αισθητικής, τα υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα διαβίωσης, η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα, καθώς και η ένταξη, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα.

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και διεπιστημονικού κινήματος που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία είναι προϊόν κοινού σχεδιασμού μέσω της άμεσης συμμετοχής πολιτών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων και έχει ως στόχο:

Το ΤΑΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα έγκαιρης ένταξης, με δυνατότητα για ποσοστό συγχρηματοδότησης υψηλότερο από το σύνηθες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια της ένταξης και οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Το σκέλος για τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες διευκολύνει: την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων· την αντιστοίχιση, την ανάπτυξη και την υψηλότερη αξιοποίηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και συναφών δραστηριοτήτων.

Το υποπρόγραμμα του LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Παρέχει χρηματοδότηση για τον συντονισμό και τη στήριξη δράσεων με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, οι οποίες στοχεύουν στην άρση των φραγμών της αγοράς που παρεμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους ακόλουθους τομείς:
• προσαρμογή των αστικών περιοχών και χωροταξικός σχεδιασμός·
• ανθεκτικότητα των υποδομών·
• βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επιρρεπείς στην ξηρασία περιοχές·
• διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων ζωνών·
• ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και του τουρισμού·
• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο να συμβάλει σε μια λειτουργική δημόσια σφαίρα που θα εφοδιάζει τους πολίτες με ειδήσεις και ντοκιμαντέρ σε σύγχρονη μορφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, σε διασυνοριακό επίπεδο και διαθέσιμα στο δικό τους κράτος μέλος, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η επικράτηση στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα λίγων ισχυρών τηλεοπτικών πλατφορμών και πλατφορμών βιντεοσκοπημένων ειδήσεων και εταιρειών με έδρα εκτός Ευρώπης, και τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών προς μορφές ενημερωτικής ψυ

Οι αποστολές της ΕΕ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι αγρότες και οι διαχειριστές γης, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, ώστε να επιτευχθούν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία πιο συνδεδεμένων, συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και στη στήριξη της επέκτασης των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας.

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας

Η δράση αποσκοπεί στη συνεργασία με νέους Ευρωπαίους μέσω της δημιουργίας επιμελημένων, διαδικτυακών χώρων που συγκεντρώνουν περιεχόμενο πρόσφορο σε προβληματισμό σχετικά με θέματα επικαιρότητας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν απόψεις από ολόκληρη την Ευρώπη και να συζητούν και να ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα συμφέροντά τους συνδέονται με τα συμφέροντα των νέων Ευρωπαίων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και με σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

To ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος θα προωθήσει διατομεακές δραστηριότητες που έχουν στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων τη στήριξη ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και στο ψηφιακό περιβάλλον,

Η πρόσκληση αυτή εξετάζει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες διακρατικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. 
Η παρουσία στα μέσα και η προβολή σ’ αυτά ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, παραμένουν περιθωριακές στα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Στόχος παραμένει να προσδιοριστούν τρόποι για την προώθηση συμπεριληπτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη και να βοηθηθούν οι ομάδες αυτές να αναπτύξουν τα δικά τους αφηγήματα σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των προσφύγων και των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και κοινότητες.

 

Στόχος της στήριξης για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μίνι χαρτοφυλακίου οπτικοακουστικών έργων είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής σε χώρες με χαμηλή ικανότητα οπτικοακουστικών έργων (ομάδα Α και Β του κόστους του κύκλου ζωής) και να αυξηθεί η οικονομική τους βαρύτητα στην αγορά.


Θα υποστηριχθούν ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα πακέτο με 2-3 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ).

Θα υποστηριχθούν ευρωπαϊκά φεστιβάλ που προγραμματίζουν σημαντικό ποσοστό μη εγχώριων, ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, με στόχο δραστηριότητες ετήσιας διάρκειας, την επέκταση και την ανανέωση του κοινού και την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων προβολής, καθώς και πρωτοβουλιών για νεαρά ακροατήρια.

Θα υποστηριχθεί η δημιουργία έργων και πρωτοτύπων διαδραστικής αφηγηματικής μυθοπλασίας με πρωτότυπο περιεχόμενο και/ή ποιοτικό παιχνίδι που προορίζονται για παραγωγή και παγκόσμια εμπορική εκμετάλλευση για υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.

Στόχος της στήριξης για την δημιουργία ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου οπτικοακουστικών έργων είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και να αυξηθεί η οικονομική τους βαρύτητα στην αγορά. Σκοπός είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων να υλοποιήσουν σχέδια που θα επιτρέψουν στις ταινίες τους να κυκλοφορήσουν σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να διευκολυνθούν ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές.

Στόχος της δράσης για καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας κλιμάκωσης και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση των θεατών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος της στήριξης της τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με δυνατότητες κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, επίδειξης και ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που σχετίζονται με την προώθηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών στην αγορά. Περιλαμβάνουν επίσης καινοτόμες διεργασίες και οργανωτικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές. Πολλές αγροτικές περιοχές της Ένωσης αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η υποεπένδυση σε συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων. Η στήριξη πολιτιστικών έργων δεν αναφέρεται σαφώς στο πρόγραμμα, ωστόσο το ΕΓΤΑΑ διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές χωρίς να αποκλείονται οι πολιτιστικές υποδομές.

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής» έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις ή μπορεί να στηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο, μια υπηρεσία μίας στάσης για τις ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για τον σκοπό αυτόν, το EEN παρέχει στις ΜΜΕ επιχειρηματική στήριξη και τις συμβουλεύει σχετικά με ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά. Το EEN συνεργάζεται με περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, και τα κέντρα βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).

Subscribe to Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και υποδομών