Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ eesmärk on arendada loomingulist ja interdistsiplinaarset liikumist, mis ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe ELi kodanike igapäevaeluga. Algatust kavandatakse ühiselt, kaasates otse kodanikke, eksperte, ettevõtjaid ja institutsioone ning selle eesmärk on:

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond keskendub eelkõige varajase integratsiooni meetmetele, võimaldades kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning kodanikuühiskonnale tavapärasest kõrgemat kaasrahastamismäära. Uues programmis keskendutakse peamiselt integratsiooni varajastele etappidele ja üldeesmärgid on järgmised.

Sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitikaharu hõlbustab oskuste ja põhipädevuste arendamist; sobitamist, kasutuselevõttu ja paremat oskuste kasutamist hariduse, koolituse, sealhulgas töökohal toimuva koolituse ja sellega seotud tegevuste kaudu. Selle poliitikaharu raames toetatakse ka projekte, mis on seotud sotsiaalse innovatsiooni, tervishoiuteenuste, vananemise ja pikaajalise hooldamise, ennetusele juurdepääsu, uuenduslike ravivõimaluste ja e-tervise võimaluste, kaasatuse ja juurdepääsetavusega, samuti sotsiaalse mõõtmega kultuuri- ja loometegevusega.

Programmi LIFE puhtale energiale ülemineku allprogrammiga toetatakse üleminekut energiatõhusale, taastuvenergial põhinevale, kliimaneutraalsele ja vastupanuvõimelisele majandusele.

Allprogrammist rahastatakse koordineerimis- ja toetusmeetmeid, millel on suur ELi lisaväärtus ja mille eesmärk on kõrvaldada turutõkked, mis takistavad sotsiaal-majanduslikku üleminekut säästvale energiale.

Programmist LIFE kaasrahastatakse projekte järgmistes valdkondades:
• linnade kohanemine ja maakasutuse planeerimine;
• infrastruktuuri vastupidavus;
• vee kestlik majandamine põuaohtlikes piirkondades;
• üleujutuste ja rannikualade majandamine;
• põllumajandus-, metsandus- ja turismisektori vastupanuvõime;
• ELi äärepoolseimate piirkondade toetamine seoses valmisolekuga äärmuslikeks ilmastikunähtusteks, eriti rannikualadel.

Katseprojekti eesmärk on aidata kaasa toimivale avalikule sfäärile, mis varustab kodanikke kaasaegses publikuformaadis uudiste ja dokumentaalfilmidega. Need on vajalikud Euroopa demokraatia toetamiseks piiriüleselt ja peavad olema kättesaadavad kodanike oma liikmesriigis. Tegeletakse selliste probleemidega nagu väljaspool Euroopat paiknevate üksikute võimsate tele- ja videouudiste platvormide ja korporatsioonide domineerimine Euroopa avalikus sfääris ning tarbijakäitumise kaldumine meelelahutusliku teabe suunas.

ELi missioonid on komisjoni kooskõlastatud jõupingutused vajalike vahendite koondamiseks seoses rahastamisprogrammide, poliitikameetmete ja eeskirjade ning muude tegevustega. Samuti on eesmärgiks kaasata ja mobiliseerida avalikku ja erasektorit, näiteks ELi liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, uurimisinstituute, põllumajandusettevõtjaid ja maa majandajaid ning ettevõtjaid ja investoreid, et saavutada tõeline ja kestev mõju. Missioonid on suunatud kodanikele, et edendada uute lahenduste ja lähenemisviiside kasutuselevõttu ühiskonnas.

Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programm on osa programmist „Euroopa horisont“. Selle eesmärk on luua paremini ühendatud, kaasavamad ja tõhusamad innovatsiooni ökosüsteemid ning toetada ettevõtete laienemist, nagu on sätestatud uues Euroopa innovatsioonikavas.

Innovatsiooni ökosüsteemid

SEKTORIÜLENE tegevussuund edendab sektoriüleseid tegevusi, mille eesmärk on kohaneda meediat tabanud struktuursete ja tehnoloogiliste muutustega, sh tugevdada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediaruumi, kvaliteetajakirjandust ja meediapädevust muuhulgas ka digitaalses keskkonnas;

Käesolev konkursikutse käsitleb meediaga seotud rahvusvahelisi väljakutseid ja võimalusi. 
Selliste haavatavate rühmade nagu rändajad ja pagulased esindatus ja nähtavus meedias on kogu Euroopa peavoolu sotsiaalmeedias endiselt väga väike, eriti kui mõelda olukorrale Ukrainas. Eesmärk on endiselt leida viise kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel luua oma lugusid pagulaste ja rändajate kohast ja rollist Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

 

Euroopa minipakettide arendamise toetuse eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet audiovisuaalsektori väikse suutlikkusega riikides (rühmad A ja B) ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul.


Toetatakse sõltumatuid Euroopa tootjaid, kes suudavad arendada paketti, milles on kaks-kolm audiovisuaalteost (fiktsioon, animatsioon, loovdokumentaal).

Toetatakse Euroopa festivale, mille programmis on märkimisväärne hulk riigiüleseid Euroopa audiovisuaalteoseid. Eesmärk on läbi aasta kestev tegevus, mis on suunatud publiku laiendamisele ja uuendamisele ning innovaatiliste vahendite kasutamisele, et jõuda publikuni ja viia ellu noortele suunatud algatusi.

Euroopa pakettide arendamise toetuse (slate funding) eesmärk on edendada Euroopa sõltumatute tootjate konkurentsivõimet ning suurendada selliste tootjate majanduslikku kaalu turul. Samuti on eesmärk suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust töötada välja projekte, millel on potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja mujal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist.

Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Televisiooni- ja veebisisu toetamise eesmärk on suurendada audiovisuaalsektori tootjate suutlikkust arendada ja toota tugevaid projekte, millel on märkimisväärne potentsiaal ringelda kogu Euroopas ja kaugemal, ning hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist kaastootmist tele- ja veebisektoris.

Toetatakse investeerimist muu hulgas teadusuuringutesse, innovatsiooni, tutvustamis- ja digitegevusse, sealhulgas uute toodete ja tehnoloogiate turuletoomine. Hõlmatud on ka organisatsiooniline ja protsessiinnovatsioon, sealhulgas uued ja innovaatilised ärimudelid eri valdkondades. Need valdkonnad võivad olla muu hulgas energeetika, energiamahukas tööstus, keskkond, sinine majandus, merendus, transport, tervishoid, bioteadus, biotehnoloogia, põllumajanduslik toidutööstus, kaitsetööstus, kosmosesektor ning kultuuri- ja loomesektor.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Õiglase ülemineku mehhanism aitab piirkondadel ja inimestel tegeleda liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärgi saavutamise ja Pariisi kokkuleppe alusel 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjudega. JTF on peamine vahend kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud territooriumide toetamiseks, mille raames antakse neile kohandatud toetust.

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

EAFRD hõlbustab investeerimist maapiirkondade taristusse. Paljud liidu maapiirkonnad on hädas struktuursete probleemidega, nagu atraktiivsete töökohtade vähesus, oskuste nappus, ühenduvus-, taristu- ja põhiteenuste alarahastatus ja noorte suur äravool. Kultuuriprojektide toetamist ei ole programmis selgelt mainitud, kuid EAFRD hõlbustab investeeringuid maapiirkondade taristusse, mis ei välista kultuuritaristuid.

Ringmajanduse ja elukvaliteedi allprogrammi eesmärk on hõlbustada üleminekut kestlikule, ringluspõhisele, mürgivabale, energiatõhusale ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele ning kaitsta, taastada ja parandada keskkonna kvaliteeti.

Allprogramm hõlmab otsetoetusi, kuid selle raames võib toetada ka eesmärkide integreerimist muudesse poliitikavaldkondadesse.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on piirkondlik võrgustik, mis on ühtne kontaktpunkt VKEdele, kes soovivad parandada oma konkurentsivõimet. Selleks pakub Euroopa ettevõtlusvõrgustik VKEdele ärituge ja nõustab neid siseturu võimaluste osas. Euroopa ettevõtlusvõrgustik teeb koostööd selliste piirkondlike algatustega nagu aruka spetsialiseerumise teemalised platvormid, digitaalse innovatsiooni keskused, teadmus- ja innovatsioonikogukonnad ning peamise progressi võimaldava tehnoloogia keskused.

Subscribe to Toodete, teenuste ja taristu arendus