Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitikaharu hõlbustab oskuste ja põhipädevuste arendamist; sobitamist, kasutuselevõttu ja paremat oskuste kasutamist hariduse, koolituse, sealhulgas töökohal toimuva koolituse ja sellega seotud tegevuste kaudu. Selle poliitikaharu raames toetatakse ka projekte, mis on seotud sotsiaalse innovatsiooni, tervishoiuteenuste, vananemise ja pikaajalise hooldamise, ennetusele juurdepääsu, uuenduslike ravivõimaluste ja e-tervise võimaluste, kaasatuse ja juurdepääsetavusega, samuti sotsiaalse mõõtmega kultuuri- ja loometegevusega.

Total budget
26,2 miljard eurot
Dates
2021–2027
Grant / loan size
finantsvahendajad pakuvad taotlejatele kohandatud rahastamislahendusi
Who can apply
InvestEU fondist saavad rahastust taotleda:
• Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, kes on ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustele;
• ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid, kooskõlas nende riikide ELi programmides osalemise üldiste põhimõtete ja tingimustega, mis on sätestatud vastavates raamlepingutes, assotsiatsiooninõukogu otsustes või sarnastes lepingutes;
• Euroopa naabruspoliitika riigid vastavalt nende riikide liidu programmides osalemise üldpõhimõtetele ja üldtingimustele;
• muud kolmandad riigid vastavalt tingimustele, mis on sätestatud erilepingus, millega reguleeritakse asjaomase kolmanda riigi osalemist liidu programmides.
No. of partners needed
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
taotlused tuleb esitada konkreetsetele finantsvahendajatele
Total initiative budget
Sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitikaharu eelarve: 2,8 miljardit eurot
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
3