Skip to main content

Culture and Creativity

Digitaalse innovatsiooni keskused aitavad ettevõtetel digitaalseid võimalusi paremini ära kasutada, et konkurentsivõime suurendamiseks protsesse ja tooteid täiustada. ELi rahalised vahendid tehakse kättesaadavaks keskustele, mida juba toetavad (või hakkavad toetama) nende liikmesriigid (või piirkonnad), et suurendada avaliku sektori rahastamise mõju. Programm „Digitaalne Euroopa“ aitab suurendada programmis osalevate keskuste suutlikkust ning hõlmab tegevusi, millel on keskuste võrgustikutööl ja oskusteabe edasiandmisel põhinev selge Euroopa lisaväärtus.

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

Partnerlusprojekt „WORTH“ toetab loomesektori väikeettevõtteid riikidevahelises koostöös, et töötada välja uuenduslikke disainile keskenduvaid tooteid, innustades loovisikuid, projekteerijaid, tootjaid, käsitöölisi ja tehnoloogiaettevõtteid teavet vahetama ja partnerlusi looma. Selle projekti põhimõtted on kvaliteetsed kogemused, sealhulgas stiil ja esteetika, tervislik ja ohutu elukeskkond, kestlikkus ja ringlus, samuti kaasamine, juurdepääsetavus ja taskukohasus. 2021. aastal käivitatud projekt „WORTH II“ põhineb esimese projekti (2017–2021) saavutatud edul.

i-Portunus loodi selleks, et suurendada liikuvust ja edendada rahvusvahelist koostööd, et võimaldada kunstnikel ja kultuuritöötajatel piiriüleselt töötada, esineda ja koos teoseid luua, andes neile juurdepääsu erinevatele turgudele, aidates neil ligi meelitada uut publikut või jälgijaid, tugevdades rahvusvahelist koostööd ja laiendades nende karjäärivõimalusi.

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ eesmärk on arendada loomingulist ja interdistsiplinaarset liikumist, mis ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe ELi kodanike igapäevaeluga. Algatust kavandatakse ühiselt, kaasates otse kodanikke, eksperte, ettevõtjaid ja institutsioone ning selle eesmärk on:

Sotsiaalvaldkonna investeeringute ja oskuste poliitikaharu hõlbustab oskuste ja põhipädevuste arendamist; sobitamist, kasutuselevõttu ja paremat oskuste kasutamist hariduse, koolituse, sealhulgas töökohal toimuva koolituse ja sellega seotud tegevuste kaudu. Selle poliitikaharu raames toetatakse ka projekte, mis on seotud sotsiaalse innovatsiooni, tervishoiuteenuste, vananemise ja pikaajalise hooldamise, ennetusele juurdepääsu, uuenduslike ravivõimaluste ja e-tervise võimaluste, kaasatuse ja juurdepääsetavusega, samuti sotsiaalse mõõtmega kultuuri- ja loometegevusega.

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul.

Projektis osaleb vähemalt viis noort, kes keskenduvad selgelt määratletud teemale, mida nad uurivad igapäevaste tegevuste kaudu, mis hõlmavad kõiki rühma liikmeid.

Solidaarsusprojektides tegeletakse kogukonna põhiküsimustega, sealhulgas piirialadel ühiselt kindlaks tehtud küsimused, kui see on vajalik, ning samuti peaksid need andma Euroopa lisaväärtust.

Selle rahastamisvõimalusega toetatakse kultuuri- ja loomesektori projekte. Toetada saab väga mitmesuguseid tegevusi, algatusi ning taotlejaid. Toetatakse projekte, mis hõlmavad riikidevahelist kultuurikoostööd ning aitavad kaasa Euroopa kunstiteoste loomisele ja levitamisele ning kunstnike liikuvusele rahvusvahelisel tasandil. Samuti keskendutakse selliste projektide rahastamisele, mis edendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid, et soodustada andeid, teha uuendusi, suurendada heaolu, luua töökohti ning suurendada majanduskasvu.

Selliste haavatavate rühmade nagu rändajad ja pagulased esindatus ja nähtavus meedias on kogu Euroopa peavoolu sotsiaalmeedias endiselt väga väike, eriti kui mõelda olukorrale Ukrainas. Eesmärk on endiselt leida viise kaasava sotsiaalmeedia edendamiseks Euroopas ning aidata neil rühmadel luua oma lugusid pagulaste ja rändajate kohast ja rollist Euroopa ühiskondades ja kogukondades.

 
Uuenduslike vahendite ja ärimudelite meetme eesmärk on tugevdada Euroopa osalejate konkurentsivõimet, skaleeritavust ja kestlikkust, parandada Euroopa päritolu teoste nähtavust ja kättesaadavust ning suurendada digikeskkonna publikut.

Eesmärk on toetada projekte, mis keskenduvad audiovisuaalsektori konkreetsetele probleemidele, nagu teoste leitavus, levitamisakende järjestamine, rahastamine ja territoriaalsus, et Euroopa päritolu teoseid saaks julgelt, nähtavalt ja piiriüleselt pakkuda internetis laiale publikule.

Solidaarsusprojekt on mittetulunduslik solidaartegevus, mille algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise 2–12 kuu jooksul. Projektis osaleb vähemalt viis noort, kes keskenduvad selgelt määratletud teemale, mida nad uurivad igapäevaste tegevuste kaudu, mis hõlmavad kõiki rühma liikmeid. Solidaarsusprojektides tegeletakse kogukonna põhiküsimustega, sealhulgas piirialadel ühiselt kindlaks tehtud küsimused, kui see on vajalik, ning samuti peaksid need andma Euroopa lisaväärtust.

Programmi „ACP-EU towards a viable cultural industry“ eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektori potentsiaali ning selle panust Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse. Programmi eesmärk on soodustada ettevõtlust ja kultuuriinnovatsiooni, luua uusi töökohti ning suurendada kunstnike ja kultuuritöötajate tulusid.

Teadmis- ja innovatsiooniühendused on partnerlused, mis ühendavad ettevõtteid, teaduskeskusi ja ülikoole ning mille eesmärk on tugevdada nende koostööd ja luua soodsad tingimused loominguliste mõtteprotsesside ja innovatsiooni edendamiseks. Need ühendused aitavad arendada uuenduslikke tooteid ja teenuseid, luua uusi ettevõtteid ja koolitada uut ettevõtjate põlvkonda. Teadmis- ja innovatsiooniühendused pakuvad uuenduslikke lahendusi, et aidata sektoritel ja tööstusharudel saada tugevamaks ja vastupidavamaks.

2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ eesmärk on saavutada ELi eesmärgid ja prioriteedid, mis on seotud järgmisega:
• demokraatliku valitsemistava ja kodanike osaluse edendamine,
• kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine,
• sotsiaalsetele, majanduslikele, tehnoloogilistele ja kultuurilistele muutustele reageerimine ja nende kujundamine.

See tegevussuund suurendab väärtuste ja õiguste edendamisega tegelevate sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust. Need on organisatsioonid, kelle tegevus aitab kaasa ELi õigusest ja ELi põhiõiguste hartast tulenevate õiguste strateegilisele tagamisele.

Muu hulgas töötatakse välja õiguste kaitse ja muud järelevalvemeetmed ning edendatakse, kaitstakse ja suurendatakse teadlikkust liidu väärtustest kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja riikidevahelisel tasandil.

FARNETi moodustavad inimesed, kes rakendavad kogukonna juhitud kohalikku arengut Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames. Võrgustik ühendab kalanduse kohalikke tegevusrühmi, korraldusasutusi, kodanikke ja eksperte kogu EList, et töötada kalanduse ja rannikualade kestliku arengu nimel. Varem on selle algatuse raames sageli toetatud kunsti ja käsitöö ning kultuuripärandiga seotud projekte.

Korraldusasutuste nimekiri

Õiglase ülemineku mehhanism aitab piirkondadel ja inimestel tegeleda liidu 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärgi saavutamise ja Pariisi kokkuleppe alusel 2050. aastaks liidu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjudega. JTF on peamine vahend kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud territooriumide toetamiseks, mille raames antakse neile kohandatud toetust.

Euroopa Sotsiaalfond+ on ELi peamine vahend, et investeerida inimestesse.

Aastateks 2021–2027 on ESF+-i eelarve peaaegu 99,3 miljardit eurot ning fondil on oluline roll ELi tööhõive-, sotsiaal-, haridus- ja oskuste arendamise poliitika kujundamisel, sealhulgas nende valdkondade struktuursel reformimisel.

ERF on osa ELi ühtekuuluvuspoliitikast ning selle eesmärk on tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondadevahelist tasakaalustamatust, toetades majanduse elavdamist, töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja kestlikkust. Sellega viiakse ellu liidu poliitilisi prioriteete, eelkõige rohe- ja digipööret.

ERFi raames toetatakse Interregi programmidega piiriülest (Interreg A ja IPA), riikidevahelist (Interreg B), piirkondadevahelist (Interreg C) ja äärepoolseimate piirkondade (Interreg D) koostööd.

Selle meetme üldeesmärk on leevendada COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju noortele, peamiselt suutlikkuse suurendamise ja konkreetsete meetmete kaudu, millega toetatakse noortesektori taastumist ning edendatakse solidaarsust ja kaasatust.

Nende projektidega luuakse piirkondlikku partnerlust edendavaid võrgustikke, et võimaldada kogu Euroopa noortel algatada ühisprojekte, korraldada vahetusi ja koolitusi (nt noortejuhtidele) nii kohapeal kui ka veebipõhiselt.

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades on suuremahulised ja suure mõjuga projektid. Rühmadesse kuuluvad noored vähemalt kahest riigist, need tegutsevad lühiajaliselt ja neis käsitletakse Euroopa ühiseid probleeme poliitikavaldkondades, mis määratakse igal aastal kindlaks ELi tasandil.

Taotluste eesmärk:

Vabatahtliku tegevuse projektid võimaldavad noortel osaleda solidaarsustegevuses, mis vastab nende kohalike kogukondade vajadustele.

Vabatahtlik tegevus võib toimuda vabatahtliku elukohariigis või mõnes muus riigis (piiriülene vabatahtlik tegevus). Projektid võivad keskenduda paljudele valdkondadele, nagu keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine või suurem sotsiaalne kaasatus.

Loova innovatsiooni labor ärgitab kõikide kultuuri- ja loomesektoritega seotud inimesi looma ja katsetama uuenduslikke digilahendusi, millel võiks olla positiivne pikaajaline mõju paljudele kultuuri- ja loomesektoritele.

Labor toetab uuenduslike lahenduste (nt vahendid, mudelid ja metoodikad) loomist, mida saab kasutada audiovisuaalsektoris ja veel vähemalt ühes loome- ja/või kultuurisektoris. Lahendused peaksid olema lihtsalt kopeeritavad ning neil peaks olema turu hõlvamise potentsiaal.

Subscribe to Loominguliste ja tehniliste oskuste arendamine