Skip to main content

Culture and Creativity

Centri za digitalne inovacije pomažu poduzećima da iskoriste digitalne mogućnosti za poboljšanje procesa i proizvoda kako bi povećala svoju konkurentnost. Sredstva EU-a bit će dostupna centrima koji već primaju potporu (ili će je početi primati) od svojih država članica (ili regija) kako bi se povećao učinak javnog financiranja. Programom Digitalna Europa povećat će se kapaciteti odabranih centara za djelovanja s jasnom europskom dodanom vrijednošću. Potiče se umrežavanje centara te prijenos i razmjena stručnog znanja.

Partnerski projekt WORTH podupire transnacionalnu suradnju MSP-ova u kreativnom sektoru radi razvoja inovativnih proizvoda koji su usmjereni na dizajn tako što potiče razmjenu i partnerstvo među kreativcima, dizajnerima, proizvođačima, obrtnicima i tehnološkim poduzećima. Glavna načela na kojima se temelji su kvaliteta iskustva, uključujući stil i estetiku, zdravo i sigurno životno okruženje, održivost i kružnost te uključenost, dostupnost i cjenovna pristupačnost. Projekt WORTH II pokrenut je 2021. nakon uspjeha prvog izdanja (2017. – 2021.).

Cilj je inicijative novog europskog Bauhausa razviti kreativni i interdisciplinarni pokret kojim se europski zeleni plan povezuje sa svakodnevnim životom građana EU-a. Inicijativa se temelji na zajedničkom osmišljavanju u koje su izravno uključeni građani, stručnjaci, poduzeća i institucije, a njezin je cilj:

Fond je posebno usmjeren na mjere rane integracije, uz mogućnost veće stope sufinanciranja od standardne za lokalne i regionalne vlasti te civilno društvo. Novi program uglavnom je namijenjen ranim fazama integracije, a opći su ciljevi sljedeći:

Sastavnicom za socijalna ulaganja i vještine olakšavaju se razvoj vještina i ključnih kompetencija te usklađivanje, uvođenje i veća iskorištenost vještina putem obrazovanja i osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na radnome mjestu i povezane aktivnosti. Osim toga, podupiru se i projekti koji uključuju socijalne inovacije, zdravstvene usluge, područje starenja i dugotrajne skrbi, pristup preventivnoj medicini, inovativno liječenje i e-zdravstvo, uključenost i dostupnost te kulturne i kreativne aktivnosti sa socijalnim ciljem.

Potprogramom „Prelazak na čistu energiju” u okviru programa LIFE podupire se tranzicija prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu koje se temelji na obnovljivoj energiji.

Osigurana su financijska sredstva za mjere koordinacije i potpore koje imaju visoku dodanu vrijednost EU-a, a usmjerene su na uklanjanje tržišnih prepreka koje ometaju socioekonomsku tranziciju prema upotrebi održive energije.

U okviru programa LIFE sufinanciraju se projekti u sljedećim područjima:
• urbana prilagodba i planiranje uporabe zemljišta
• otpornost infrastrukture
• održivo upravljanje vodama u područjima koja su podložna suši
• upravljanje poplavama i obalnim područjima
• otpornost poljoprivrednog, šumarskog i turističkog sektora
• potpora najudaljenijim regijama EU-a: pripravnost na ekstremne vremenske prilike, posebno u obalnim područjima.

Cilj je pilot-projekta podržati funkcioniranje javne sfere u kojoj se građanima vijesti i dokumentarni materijali, nužni za opstojnost europske demokracije, prezentiraju u modernom formatu. Radi se o sadržaju iz stranih i domaćih medija. Na taj način se u europskoj javnoj sferi želi smanjiti dominiranje nekolicine moćnih televizijskih i video informativnih platformi i korporacija sa sjedištem izvan Europe i promijeniti ponašanje potrošača s obzirom na formate informativno-zabavnih vijesti.

Misije EU-a koordinira Komisija, a služe za udruživanje potrebnih resursa u obliku programa financiranja, politika i propisa te drugih aktivnosti. Njihov je cilj i angažman javnih i privatnih aktera, kao što su države članice EU-a, regionalna i lokalna tijela, istraživački instituti, poljoprivrednici i upravitelji zemljišta, poduzetnici i investitori, kako bi rezultati bili konkretni i trajni. Kroz misije se nastoji doprijeti izravno do građana da bi otvorenije dočekivali nova rješenja i pristupe.

Cilj je programa Europski inovacijski ekosustavi, koji se provodi u okviru Obzora Europa, stvoriti povezanije, uključivije i učinkovitije inovacijske ekosustave, pri čemu će se ujedno poduzeća podupirati u proširivanju razmjera svojih aktivnosti. Taj je cilj u skladu s Novim europskim programom za inovacije.

Inovacijski ekosustavi

Cilj je omjere privući mlade Europljane stvaranjem organiziranih internetskih prostora s odabranim sadržajima koji potiču na razmišljanje o aktualnim pitanjima. U tim će prostorima mladi moći uspoređivati perspektive iz svih krajeva Europe, razgovarati s vršnjacima iz drugih država članica zainteresiranima za slične teme i dobivati informacije o relevantnim inicijativama EU-a. Ovim se pozivom žele obuhvatiti teme od paneuropske važnosti i među mladima pokrenuti otvorena, iskrena, duboka i konstruktivna rasprava o životu u Europi danas i u budućnosti.

Međusektorski potprogram namijenjen je projektima koje mediji provode radi međusektorskog prilagođavanja strukturnim i tehnološkim promjenama s kojima su suočeni. Među podržanim aktivnostima bit će poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim i u digitalnom okruženju.

Tema poziva su transnacionalni aspekti i prilike. 
Prisutnost u medijima i vidljivost ranjivih skupina kao što su migranti i izbjeglice u glavnim je društvenim medijima Europe i dalje je marginalna, posebno kad se uzme u obzir situacija u Ukrajini. Glavni je cilj ove inicijative pronaći načine za promicanje uključivih društvenih medija u Europi i pomoći tim skupinama u stvaranju vlastitog diskursa o svojoj poziciji i ulozi u europskim društvima i zajednicama.

 

Cilj je potpore za razvoj europskih minipaketa povećati konkurentnost europskih nezavisnih produkcijskih kuća u zemljama s niskim audiovizualnim kapacitetom (Low Capacity Countries odnosno LCC skupine A i B) i povećati njihovu gospodarsku važnost na tržištu.


Potpora je namijenjena nezavisnim europskim producentima koji mogu pripremiti paket s dva ili tri audiovizualna djela (igrani i animirani filmovi, kreativni dokumentarci).

Potpora je namijenjena europskim festivalima u čijim je programima znatan udio nenacionalnih europskih audiovizualnih djela. Fokus potpore je na cjelogodišnjim aktivnostima čija je svrha privući što više raznolike publike koja će se informirati na inovativne načine. Posebno su važne inicijative za pridobivanje mlađe publike.

Potpora se dodjeljuje za razvoj prototipova i djela interaktivnog pripovijedanja s originalnim sadržajem i/ili kvalitetnim igračkim aspektima koji su namijenjeni za produkciju i globalnu komercijalnu eksploataciju na osobnim računalima, konzolama, mobilnim uređajima, tabletima, pametnim telefonima i drugim platformama.

Cilj je potpore za razvoj paketnih projekata povećati konkurentnost europskih nezavisnih producenata i njihov gospodarski utjecaj na tržištu. Namjera je i povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj projekata koji bi se mogli distribuirati barem na europskoj razini te olakšati europsku i međunarodnu koprodukciju.

Potpora će poslužiti za razvoj 3 – 5 komercijalnih projekata namijenjenih prikazivanju u kinima, na televiziji i/ili na digitalnim platformama u sljedećim kategorijama: animirani film, kreativni dokumentarni film ili igrani film. 

Mjera „Inovativni instrumenti i poslovni modeli” uvedena je kako bi europski subjekti bili konkurentniji, prilagodljiviji promjenama razmjera aktivnosti i održiviji te kako bi se povećala vidljivost i dostupnost europskih djela, a time i publike u digitalnom okruženju.

Cilj je poduprijeti projekte koji se bave specifičnim temama audiovizualnog sektora, kao što su mogućnost otkrivanja, slijed premijernih predstavljanja, financiranje i teritorijalnost tako da šira javnost ima bogatu i vidljivu prekograničnu ponudu europskih djela na internetu.

Cilj je potpore za televizijske i internetske sadržaje povećati kapacitet audiovizualnih producenata za razvoj i produkciju kvalitetnih projekata s visokim potencijalom za prikazivanje u Europi i šire te olakšati europsku i međunarodnu televizijsku i digitalnu koprodukciju.

Aktivnosti ulaganja obuhvaćaju istraživanja, inovacije, demonstraciju i digitalne aktivnosti, uključujući ulaganja povezana sa stavljanjem novih proizvoda i tehnologija na tržište. Uključuju i inovacije u području organizacije i poslovnih procesa, uključujući nove i inovativne poslovne modele u raznim područjima. Ta područja mogu uključivati, među ostalim, sektore energetike, energetski intenzivne industrije, okoliša, plavoga gospodarstva, pomorstva, prometa, zdravstva, bioloških znanosti, biotehnologije i obrane te poljoprivredno-prehrambeni, svemirski, kulturni i kreativni sektor.

Cilj je klastera 2. „Kultura, kreativnost i uključivo društvo” ostvariti ciljeve i prioritete EU-a povezane s:
• jačanjem demokratskog upravljanja i sudjelovanja građana
• očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i
• odgovaranjem na društvene, gospodarske, tehnološke i kulturne transformacije te njihovim oblikovanjem.

Prijedlozi mogu obuhvaćati inovativna istraživanja o:
• demokraciji i upravljanju
• europskoj kulturnoj baštini te kulturnoj i kreativnoj industriji
• društvenoj i gospodarskoj transformaciji.

FARNET je zajednica ljudi koja provodi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Ta zajednica okuplja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), upravljačka tijela, građane i stručnjake iz cijelog EU-a kako bi radili na održivom razvoju ribarstva i obalnih područja. U prošlosti su se ovom inicijativom često podupirali projekti povezani s umjetnošću i obrtom te kulturnom baštinom.

Fond za pravednu tranziciju pomaže regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke te učinke na zapošljavanje i okoliš koji su posljedica tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetskih ciljnih vrijednosti Unije do 2030. i klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050., na temelju Pariškog sporazuma. Ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti jer im pruža prilagođenu potporu.

EFRR je dio kohezijske politike EU-a te mu je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteža među njezinim regijama, podupiranjem gospodarskog oporavka, otvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, inovacija i održivosti. Njime se ostvaruju politički prioriteti Unije, posebno zelena i digitalna tranzicija.

U okviru EFRR-a programom Interreg podupiru se prekogranična suradnja (Interreg A i IPA), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C) te suradnja među najudaljenijim regijama (Interreg D).

EPFRR olakšava ulaganja u ruralnu infrastrukturu. Mnoga ruralna područja u Uniji pogođena su strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u povezanost, infrastrukturu i ključne usluge te odljev mladih. Potpora za kulturne projekte nije jasno navedena u programu, no EPFRR-om se olakšavaju ulaganja u ruralnu infrastrukturu, što ne isključuje kulturnu infrastrukturu.

Potprogramom za kružno gospodarstvo i kvalitetu života nastoji se olakšati prelazak na održivo, kružno, netoksično, energetski učinkovito gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene. Paralelni je cilj zaštititi, obnoviti i poboljšati kvalitetu okoliša.

Potprogram uključuje izravne intervencije ili može podupirati integraciju tih ciljeva u druge politike.

Europska poduzetnička mreža regionalna je mreža koja funkcionira kao jedinstvena kontaktna točka za MSP-ove koji žele povećati svoju konkurentnost. Kako bi se to postiglo, Europska poduzetnička mreža MSP-ovima pruža poslovnu potporu i savjetuje ih o mogućnostima na unutarnjem tržištu. Europska poduzetnička mreža surađuje s regionalnim inicijativama kao što su platforme za pametnu specijalizaciju, centri za digitalne inovacije, zajednice znanja i inovacija te centri za ključne razvojne tehnologije.

Subscribe to Razvoj proizvoda, usluga i infrastrukture