Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

Partnerski projekt WORTH podpira mala in srednja podjetja v ustvarjalnem sektorju pri nadnacionalnem sodelovanju z namenom razvoja inovativnih izdelkov, ki temeljijo na oblikovanju, s spodbujanjem izmenjave in partnerstva med ustvarjalci, oblikovalci, proizvajalci, obrtniki in tehnološkimi podjetji. Temelji na ključnih načelih, kot so kakovost izkušenj, vključno s slogom in estetiko, zdravim in varnim življenjskim okoljem, trajnostnostjo, krožnostjo ter vključenostjo in dostopnostjo, tudi cenovno. Projekt WORTH II, ki se je začel izvajati leta 2021, sledi uspehu prve izdaje (2017–2021).

Pobuda novi evropski Bauhaus želi vzpostaviti ustvarjalno in interdisciplinarno gibanje, ki bi povezalo evropski zeleni dogovor z vsakdanjim življenjem državljanov EU. Pobuda zajema neposredno sodelovanje državljanov, strokovnjakov, podjetij in institucij. Cilji pobude:

AMIF posebej podpira ukrepe za zgodnje vključevanje, lokalnim in regionalnim organom ter civilni družbi pa omogoča višjo stopnjo financiranja od standardne. Novi program se osredotoča predvsem na zgodnje faze vključevanja, njegovi splošni cilji pa so:

Sklop za socialne naložbe ter znanja in spretnosti spodbuja: razvoj znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc; usklajevanje in večjo uporabo znanj in spretnosti prek izobraževanja in usposabljanja, vključno z usposabljanjem na delovnem mestu in povezanimi dejavnostmi. Podpira tudi projekte, ki vključujejo socialne inovacije, zdravstvene storitve, staranje in dolgotrajno oskrbo, dostop do preventive, inovativno zdravljenje in možnosti e-zdravja, vključevanje in dostopnost ter kulturne in ustvarjalne dejavnosti s socialnim ciljem.

Podprogram za prehod na čisto energijo LIFE podpira prehod na energetsko učinkovito, podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo, ki temelji na energiji iz obnovljivih virov.

Zagotavlja financiranje usklajevalnih in podpornih ukrepov z visoko dodano vrednostjo EU, namenjenih odpravljanju tržnih ovir, ki ovirajo socialno-ekonomski prehod na trajnostno energijo.

Projekti običajno vključujejo več malih in srednjih deležnikov, več akterjev, vključno z lokalnimi in regionalnimi javnimi organi ter neprofitnimi organizacijami, pri njih pa sodelujejo tudi potrošniki.

Program LIFE sofinancira projekte na naslednjih področjih:
• prilagajanje mest in načrtovanje rabe tal
• odpornost infrastrukture
• trajnostno gospodarjenje z vodo na sušnih območjih
• obvladovanje poplav in upravljanje obalnih območij
• odpornost kmetijskega, gozdarskega in turističnega sektorja
• podpora najbolj oddaljenim regijam EU za njihovo pripravljenost na skrajne vremenske pojave, predvsem na obalnih območjih

Cilj pilotnega projekta je prispevati k delujoči javni sferi, v kateri se novice in dokumentarci, ki so potrebni za obstoj evropske demokracije, državljanom zagotavljajo v sodobnem formatu ter so na voljo prek meja in v njihovi državi članici. S tem bi obravnavali izzive, kot je prevlada nekaj vplivnih korporacij in portalov televizijskih in video novic s sedežem zunaj Evrope v evropski javni sferi ter spremembe v odnosu potrošnikov do vsebin informativno-razvedrilnega značaja.

Misije EU so usklajena prizadevanja Komisije za združevanje potrebnih virov v smislu programov financiranja, politik in predpisov ter drugih dejavnosti. Njihov namen je tudi pritegniti in aktivirati javne in zasebne akterje, kot so države članice EU, regionalni in lokalni organi, raziskovalni inštituti, kmetje in upravljavci zemljišč, podjetniki in vlagatelji, ter tako doseči resnične in trajne učinke. Misije vključujejo državljane in državljanke, da bi se povečalo uvajanje novih rešitev in pristopov v družbi.

V okviru programa Obzorje Evropa je cilj programa za evropske inovacijske ekosisteme (EIE) ustvariti bolj povezane, vključujoče in učinkovite inovacijske ekosisteme ter podpreti širitev podjetij, kot je opredeljeno v novem evropskem programu za inovacije.

Inovacijski ekosistemi

Cilj ukrepa je pritegniti mlade Evropejce in Evropejke k sodelovanju v urejenih spletnih prostorih s premišljenimi vsebinami, ki spodbujajo k razmišljanju o aktualnih vprašanjih. V teh prostorih bodo lahko mladi primerjali različna stališča iz vseh krajev Evrope ter razpravljali s svojimi vrstniki iz drugih držav članic, ki jih zanimajo podobne teme in združujejo podobne pobude EU.

MEDSEKTORSKI sklop spodbuja medsektorske dejavnosti, katerih cilj je prilagajanje strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se soočajo mediji, vključno s krepitvijo svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti, tudi v digitalnem okolju.

Tema tega razpisa so medijski izzivi in priložnosti nadnacionalne narave. 
Predstavljanje in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, v medijih sta v glavnih družbenih medijih po vsej Evropi in ob upoštevanju razmer v Ukrajini še vedno zanemarljiva. Cilj je še naprej iskati načine za spodbujanje vključujočih družbenih medijev v Evropi in pomoč tem skupinam pri pripovedovanju lastnih zgodb o mestu in vlogi beguncev in migrantov v evropskih družbah in skupnostih.

 

Namen podpore za razvoj evropskih mini svežnjev je spodbujati konkurenčnost neodvisnih evropskih produkcijskih podjetij v državah z manjšo avdiovizualno zmogljivostjo (države LCC skupine A in B) ter povečati njihovo gospodarsko težo na trgu.


Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim podjetjem, ki lahko razvijejo sveženj od dveh do treh avdiovizualnih del (igrani in animirani filmi, kreativni dokumentarni filmi).

Podpora bo namenjena evropskim festivalom, ki imajo v svojem programu znaten delež nenacionalnih evropskih avdiovizualnih del, zlasti celoletnim dejavnostim za pritegnitev širšega in novega občinstva ter inovativnim dejavnostim za doseganje občinstva in pobudam za mlajše občinstvo.

Podpora bo namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirnimi vsebinami in/ali kakovostnimi igrami za proizvodnjo in komercialno uporabo po vsem svetu prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih tehnologij.

Cilj podpore za evropski razvoj klap je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih družb in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Podpora je namenjena tudi povečanju zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po vsej Evropi in zunaj nje, ter olajšanju evropske in mednarodne koprodukcije.

Cilj ukrepa v zvezi z inovativnimi orodji in poslovnimi modeli je okrepiti konkurenčnost, nadgradljivost in trajnostnost evropskih akterjev, izboljšati prepoznavnost in razpoložljivost evropskih del ter pritegniti večje občinstvo v digitalnem okolju.

Namen ukrepa je podpreti projekte, ki se osredotočajo na posebne izzive avdiovizualnega sektorja, kot so odkrivnost, določanje zaporedja postopnega začetka predvajanja, financiranje in teritorialnost, da bi širši javnosti omogočili obsežno in prepoznavno spletno in čezmejno ponudbo evropskih del.

Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju.

Naložbene dejavnosti vključujejo raziskave, inovacije ter predstavitvene in digitalne dejavnosti, vključno z naložbami za uvajanje novih proizvodov in tehnologij na trg. Zajemajo tudi organizacijske in procesne inovacije, vključno z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli na različnih področjih. Ta področja lahko med drugim vključujejo sektorje, kot so energetika, energetsko intenzivna industrija, okolje, modro gospodarstvo, pomorstvo, promet, zdravje, znanosti o življenju, biotehnologija, agroživilstvo, obramba, vesolje ter kultura in ustvarjalni sektor.

Sklop 2 „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“ je namenjen uresničevanju ciljev in prednostnih nalog EU, povezanih s:
• krepitvijo demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov
• varstvom in spodbujanjem kulturne dediščine ter
• odzivanjem na družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe ter njihovim oblikovanjem

Predlogi lahko vključujejo inovativne raziskave o:
• demokraciji in upravljanju
• evropski kulturni dediščini ter kulturnem in ustvarjalnem sektorju
• družbenih in gospodarskih spremembah

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta skupnost združuje lokalne akcijske skupine za ribištvo, organe upravljanja ter državljane in strokovnjake iz vse EU, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj ribištva in obalnih območij. V preteklosti je ta pobuda pogosto podpirala projekte, povezane z umetnostjo in obrtjo ter kulturno dediščino.

S pomočjo mehanizma za pravični prehod se regijam in ljudem omogoča, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma. Sklad je ključnega pomena za zagotavljanje prilagojene podpore območjem, ki jih bo prehod na podnebno nevtralnost najbolj prizadel. Sklad blaži socialno-ekonomske stroške zaradi podnebnega prehoda ter podpira gospodarsko diverzifikacijo in preusmeritev zadevnih območij.

ESRR je del kohezijske politike EU, njegov cilj pa je okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropski uniji z odpravljanjem neravnotežij med regijami, in sicer s podpiranjem gospodarskega okrevanja, ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti, inovacij in trajnostnosti. Uresničuje politične prednostne naloge Unije, zlasti zeleni in digitalni prehod.

V okviru ESRR programi Interreg podpirajo čezmejno (Interreg A in IPA), transnacionalno (Interreg B) in medregionalno (Interreg C) sodelovanje ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

EKSRP spodbujajo naložbe v podeželsko infrastrukturo. Veliko podeželskih območij v EU pestijo strukturni problemi, kot so pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih priložnosti, pomanjkanje strokovnega znanja, premalo naložb v povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve ter odseljevanje mladih. Podpora kulturnim projektom v programu ni jasno omenjena, vendar EKSRP spodbujajo naložbe v podeželsko infrastrukturo, kar ne izključuje kulturne infrastrukture.

Cilj podprograma za krožno gospodarstvo in kakovost življenja je olajšati prehod na trajnostno, krožno in energetsko učinkovito gospodarstvo brez strupov, ki je odporno na podnebne spremembe, ter varovati, obnoviti in izboljšati kakovost okolja.

Podprogram vključuje neposredne intervencije, podpira pa lahko tudi vključevanje teh ciljev v druge politike.

Evropska podjetniška mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je regionalna mreža in točka „vse na enem mestu“ za mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost. Mreža EEN malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja podporo pri poslovanju in jim svetuje glede priložnosti na notranjem trgu. Mreža sodeluje z regionalnimi pobudami, kot so platforme za pametno specializacijo, skupnosti znanja in inovacij ter centri za ključno omogočitveno tehnologijo.

Subscribe to Razvoj proizvodov, storitev in infrastrukture