Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Το έργο εταιρικής σχέσης WORTH στηρίζει τις ΜΜΕ του τομέα της δημιουργίας, προκειμένου να συνεργαστούν σε διακρατικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στον σχεδιασμό, μέσω της τόνωσης των ανταλλαγών και της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημιουργών, σχεδιαστών, κατασκευαστών, τεχνιτών και εταιρειών τεχνολογίας. Βασίζεται σε βασικές αρχές, όπως η ποιότητα της εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου του ύφους και της αισθητικής, τα υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα διαβίωσης, η βιωσιμότητα και η κυκλικότητα, καθώς και η ένταξη, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα.

Το iPortunus δημιουργήθηκε για να επεκτείνει τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες που επιτρέπουν σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού να εργάζονται, να πραγματοποιούν παραστάσεις και συμπαραγωγές σε όλες τις χώρες, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές, βοηθώντας τους να προσελκύσουν νέο κοινό ή ακολούθους, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες και διευρύνοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Το ΤΑΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα έγκαιρης ένταξης, με δυνατότητα για ποσοστό συγχρηματοδότησης υψηλότερο από το σύνηθες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια της ένταξης και οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Το υποπρόγραμμα του LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Παρέχει χρηματοδότηση για τον συντονισμό και τη στήριξη δράσεων με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, οι οποίες στοχεύουν στην άρση των φραγμών της αγοράς που παρεμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους ακόλουθους τομείς:
• προσαρμογή των αστικών περιοχών και χωροταξικός σχεδιασμός·
• ανθεκτικότητα των υποδομών·
• βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επιρρεπείς στην ξηρασία περιοχές·
• διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων ζωνών·
• ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και του τουρισμού·
• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Έργο αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που προτείνεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους για μια περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Κάθε έργο περιλαμβάνει μια ομάδα τουλάχιστον πέντε νέων που εστιάζουν σε ένα σαφώς καθορισμένο θεματικό πεδίο το οποίο θα διερευνήσουν μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επίδοξους νέους επιχειρηματίες να συνεργαστούν και να αποκομίσουν γνώσεις από πιο έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διοικούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.

Subscribe to Επιχορηγήσεις