Skip to main content

Culture and Creativity

Целта на действието за иновативни инструменти и бизнес модели е да се засилят конкурентоспособността, възможностите за разрастване и устойчивостта на европейските участници, както и да се подобрят видимостта и наличността на европейските произведения и да се увеличи аудиторията в цифровата среда.

Целта е да се подкрепят проекти, насочени към специфичните предизвикателства пред аудио-визуалния сектор, като например откриваемост, последователност на премиерните прозорци, финансиране и териториалност, за да се даде възможност за силно и видимо предлагане на европейски произведения онлайн и отвъд националните граници за широката общественост.

В кандидатурите трябва да се представят подходящи стратегии, за да се гарантира по-устойчива и по-екологосъобразна промишленост, както и баланс между половете, приобщаване, многообразие и представителност.

Прозрачността играе ключова роля в действието. Поради това кандидатурите трябва да съдържат планове за оповестяване на входните данни и резултатите от действието, включително, наред с другото, съобщаване на резултатите на публичните органи, държавите членки и аудио-визуалната индустрия.
Total budget
2,44 млрд. евро
Dates
2021—2027 г.
Grant / loan size
В зависимост от обхвата на инвестицията
Who can apply
За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициерите и свързаните с тях субекти) трябва да бъдат правни субекти (публични или частни органи), да са установени в една от допустимите държави (вж. подробности за поканата) и да са установени в една от държавите, участващи изцяло в направление „МЕДИА“ на програма „Творческа Европа“, както и да са притежавани пряко или непряко, изцяло или чрез мажоритарно участие, от граждани на тези държави. Когато дадено дружество е регистрирано на фондовата борса, местоположението на фондовата борса по принцип определя неговата националност.
No. of partners needed
Допускат се кандидатури от отделни кандидати (единични бенефициери), както и предложения, подадени от консорциум от най-малко 2 кандидати.
Name of the programme or initiative
How to access
Покани за представяне на предложения
Total initiative budget
8 883 198 евро
Version
0.0.0
Sector count
3
Organisation count
3
Need count
7