Skip to main content

Culture and Creativity

“Startup Europe” ir iniciatīva, kas apvieno augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumus, augošus uzņēmumus, ieguldītājus, akseleratorus, korporatīvos tīklus, universitātes un medijus, lai paātrinātu Eiropas jaunuzņēmumu izaugsmi. To atbalsta ES finansēto projektu un politikas pasākumu portfelis.

“WORTH” partnerības projekts atbalsta radošo nozaru MVU transnacionālu sadarbību nolūkā izstrādāt inovatīvus uz dizainu orientētus produktus, veicinot apmaiņu un partnerību starp radošo nozaru pārstāvjiem, dizaineriem, ražotājiem, amatniekiem un tehnoloģiju uzņēmumiem. Tā pamatā ir tādi pamatprincipi kā pieredzes kvalitāte, tai skaitā stils un estētika, veselīga un droša dzīves vide, ilgtspēja un apritīgums, kā arī iekļautība, piekļūstamība un pieejamība cenas ziņā. Pēc pirmās programmas (2017–2021) gūtajiem panākumiem 2021. gadā tika sākta programma “WORTH II”.

Projekti veicina mobilitātes darbības

  • izglītojamajiem: skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, jauniešiem, pieaugušo izglītības apguvējiem;
  • darbiniekiem: profesoriem, skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītības, apmācības un jaunatnes organizāciju personālam.

Projektu galvenais mērķis ir atbalstīt izglītojamos zināšanu, prasmju un attieksmju, kā arī valodu kompetenču apguvē.

““Erasmus” jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod jauniem topošajiem uzņēmējiem iespēju pastrādāt kopā ar pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vada nelielus uzņēmumus citās valstīs, un no viņiem mācīties.

Šī finansējuma iespēja atbalsta nelielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā grāmatu un izdevējdarbības nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis atbalstīt grāmatu nozares profesionāļus tulkošanas vai adaptēšanas tiesību pārdošanā, lai palielinātu Eiropas literāro darbu un jo īpaši mazāk lietotās valodās sarakstīto darbu apriti Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā kultūras mantojuma nozarei tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt šīs jomas profesionāļus. Runa bija par auditorijas paplašināšanu, izmantojot tehnoloģiskās un digitālās metodes satura veidošanā un arhivēta satura prezentēšanā (ņemot vērā atziņas, kas gūtas saistībā ar Covid-19 kontekstā noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem), kā arī kultūras mantojuma materiālu, objektu un vēsturisko ēku digitalizāciju, tostarp liekot lietā 3D un MI tehnoloģijas.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā mūzikas nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt mūzikas jomas profesionāļus. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz mūzikas radīšanu, popularizēšanu, izplatīšanu un ienākumu ģenerēšanu mūzikas nozarē, reaģējot uz jaunām digitālām, juridiskām un tehniskām tendencēm, kas izriet no jauninājumiem šajā nozarē un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī mūzikas eksportu un izplatīšanu aiz ES robežām.

Šī finansēšanas iespēja atbalsta mazus, vidējus un lielus sadarbības projektus dažādās nozarēs. 2021. gada uzaicinājumā arhitektūras nozarei, piemēram, tika izvirzīts mērķis ar dažādām darbībām atbalstīt arhitektus Eiropā. Runa bija par atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz komunikāciju, līdzradīšanu un iedzīvotāju un ieinteresēto personu dalību projektēšanas, plānošanas un būvniecības procesos, Eiropas zaļā kursa integrāciju (jo īpaši “Jaunā Eiropas Bauhaus” principu iekļaušanu praksē), kā arī karjeru internacionalizāciju visā Eiropā un ārpus tās.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Ņemot vērā to, ka Eiropas mediju nozarei ir problēmas piedāvāt Eiropas auditorijai pieejamu, daudzveidīgu un inovatīvu saturu, ar šo uzaicinājumu tiek ierosināts atbalstīt Eiropas mediju centrus, kas visā Eiropā sagatavotu un izplatītu plurālistiskas ziņas un ar faktiem pamatotu saturu.
Šis uzaicinājums ir paredzēts ziņu mediju organizācijām un citām mediju nozares organizācijām, kas pārvalda vai vēlas izveidot mediju centrus (piemēram, fiziskas vai virtuālas ziņu telpas).

Subscribe to Uzņēmējdarbības un vadības prasmju pilnveidošana