Skip to main content

Culture and Creativity

Initiativet Startup Europe ska koppla samman högteknologiska nystartade och expanderande företag, investerare, företagskuvöser, företagarnätverk, universitet och medier för att påskynda tillväxten i den europeiska uppstartssektorn. Initiativet stöds av en rad EU-finansierade projekt och politiska åtgärder.

Partnerskapsprojektet Worth främjar utbyte och partnerskap mellan kreatörer, formgivare, tillverkare, hantverkare och teknikföretag i olika länder och hjälper på så sätt små och medelstora företag att samarbeta över gränserna för att utveckla innovativa designdrivna produkter. Viktiga principer är upplevelsekvalitet, stil och estetik, hälsosamma och säkra levnadsmiljöer, hållbarhet och cirkularitet samt inkludering, tillgänglighet och rimliga priser.

Projekten främjar utbyten för följande grupper:

  • Studerande: elever, studenter, praktikanter, lärlingar, unga personer och vuxenstuderande.
  • Personal: lärare på olika nivåer, utbildare, handledare, ungdomsledare och personer som arbetar med utbildning och ungdomsfrågor.

Projekten ska i första hand hjälpa de studerande att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder, bland annat språkkunskaper.

Stödet bidrar till deras personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och förbättrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Det här stödet är till för småskaliga europeiska samarbetsprojekt inom olika sektorer. När det gäller bok- och förlagsbranschen gick stödet under 2021 bland annat till försäljning av översättnings- eller bearbetningsrättigheter för att öka spridningen av europeisk litteratur i och utanför Europa, särskilt böcker på mindre utbredda språk.

När det gäller småskaliga samarbetsprojekt måste förslagen lämnas in av ett konsortium med minst tre partner från tre olika länder. Bidraget är högst 200 000 euro. EU bidrar med högst 80 % av projektbudgeten.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller kulturarvssektorn gick stödet under 2021 bland annat till publikutveckling (teknik och digitala metoder för att skapa nytt innehåll och presentera arkiverat innehåll, särskilt mot bakgrund av coronarestriktionerna) och till digitalisering av kulturarvsföremål, kulturarvsplatser och historiska byggnader, bl.a. med hjälp av 3D och artificiell intelligens. Stödet gick också till riskhantering i kulturarvssektorn med fokus på att förebygga och hantera faror, bl.a.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller musikbranschen gick stödet under 2021 bland annat till initiativ för att skapa, marknadsföra, distribuera och tjäna pengar på musik, som en reaktion på nya digitala, rättsliga och tekniska trender till följd av branschinnovationer och nya affärsmodeller. Stödet gick också till att exportera musik utanför EU och sprida musik inom EU.

Det här stödet är till för europeiska samarbetsprojekt av olika storlek och inom olika sektorer. När det gäller arkitektur gick stödet under 2021 bland annat till kommunikation, gemensamt skapande och allmänhetens och intressenternas medverkan i utformning, planering och byggprocesser. Stödet gick också till att omsätta EU:s gröna giv i praxis, särskilt principerna för ett nytt europeiskt Bauhaus, och till internationalisering av olika yrken, i och utanför Europa.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

Mediebranschen i EU kämpar för att kunna erbjuda publiken ett tillgängligt, pluralistiskt och innovativt innehåll. Den här insatsen ska stödja europeiska mediecentrum som producerar och sprider pluralistiska nyheter och faktabaserat innehåll i hela EU.
Bland de som kan söka finns nyhetsmedieorganisationer och andra organisationer som är verksamma inom mediebranschen och som vill inrätta eller redan driver mediecentrum (t.ex. fysiska eller virtuella nyhetsredaktioner).

Subscribe to Utveckla företags- och ledningskompetens