Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

EFRR je súčasťou politiky súdržnosti EÚ a jeho cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Európskej únii odstránením nerovnováh medzi jej regiónmi, podporou oživenia hospodárstva, vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti, inovácií a udržateľnosti. Slúži na realizáciu politických priorít Únie, najmä zelenej a digitálnej transformácie.

V rámci EFRR programy Interreg podporujú cezhraničnú (Interreg A a IPA), nadnárodnú (Interreg B) a medziregionálnu (Interreg C) spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov (Interreg D).

Kohézny fond je tiež jedným z fondov, prostredníctvom ktorých sa realizuje politika súdržnosti EÚ. Zameriava sa na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ, a ktoré podporujú projekty v oblasti TEN-T a životného prostredia.

Keďže EFRR/KF sú riadené prevažne formou zdieľaného riadenia, riadiace orgány a partnerské krajiny sú poverené prideľovaním finančných prostriedkov a zriadením systému riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť implementáciu fondu na základe dohodnutých programov (ktoré sa takisto vypracúvajú a implementujú v rámci prístupu viacúrovňového riadenia v súlade so zásadou partnerstva).

Na vykonávanie programov EFRR vyhlasujú príslušné riadiace orgány výzvu na predkladanie projektov prispôsobených osobitným potrebám. Viac informácií nájdete na stránkach príslušného riadiaceho orgánu.

Okrem toho existuje aj osobitný nástroj EFRR v rámci priameho riadenia, a to medziregionálne inovačné investície (I3).

Konkrétnejšie regulačné ustanovenia sú uvedené v nariadeniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde a o Európskej územnej spolupráci.

 

 

 

Total budget
neuplatňuje sa
Dates
Pozrite si webové sídlo príslušného riadiaceho orgánu
Grant / loan size
V závislosti od operačného programu
Who can apply
• Všetky regióny EÚ sú oprávnené na čerpanie prostriedkov z EFRR.
• V prípade programu Interreg musia mať organizácie sídlo v jednom z 27 členských štátov EÚ (vrátane ich ostrovných a najvzdialenejších oblastí) alebo v partnerskej krajine.
• V období 2021 – 2027 sa Kohézny fond týka Bulharska, Česka, Estónska, Grécka, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
No. of partners needed
Pozrite si príslušný operačný program
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
Total initiative budget
Celkový programový rozpočet na roky 2021 – 2027: 226,05 miliardy EUR, rozpočet na roky 2014 – 2020: 298,75 miliardy EUR; a navýšenie prostriedkov REACT-EU (do roku 2023): 50,6 miliardy EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12