Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on osa EU:n koheesiopolitiikkaa, ja sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa ja tukemalla talouden elpymistä, työpaikkojen luomista, innovointia ja kestävää kehitystä. Rahastosta tuetaan EU:n politiikan painopisteitä, erityisesti vihreää ja digitaalista siirtymää.

Aluekehitysrahaston Interreg-ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää (Interreg A ja IPA), transnationaalista (Interreg B), alueiden välistä (Interreg C) ja syrjäisimpien alueiden välistä (Interreg D) yhteistyötä.

Koheesiorahasto on myös yksi rahastoista, joiden kautta EU:n koheesiopolitiikkaa toteutetaan. Se on suunnattu EU-maille, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on alle 90 % EU:n keskiarvosta, ja siitä tuetaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja ympäristöalaa koskevia hankkeita.

Koska aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa hallinnoidaan yhteistyöhön perustuen, hallinnoivat viranomaiset ja kumppanimaat saavat itsenäisesti myöntää rahoitusta ja perustaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmän, jolla varmistetaan rahaston toimeenpano sovittujen ohjelmien pohjalta (jotka myös kehitetään ja toimeenpannaan monitasoiseen hallinnointiin perustuvalla lähestymistavalla kumppanuusperiaatteen mukaisesti).

EAKR:n ohjelmien toimeenpanemiseksi asianomaiset hallintoviranomaiset käynnistävät erityisiin tarpeisiin perustuvat hanke-ehdotuspyynnöt. Lisätietoja saat hallintoviranomaiseltasi.

Tämän lisäksi on olemassa erityinen suoran hallinnoinnin alainen EAKR:n väline – alueiden välinen innovointi-investointi (I3-rahoitusväline).

Lisää erityisiä säännöksiä on säädetty asetuksissa Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta ja Euroopan alueellisesta yhteistyöstä.

 

 

 

Total budget
Dates
Lisätietoa hallintoviranomaisen verkkosivuilta
Grant / loan size
Vaihtelee toimenpideohjelman mukaan
Who can apply
• Kaikki EU:n alueet ovat EAKR-tukikelpoisia.
• Interreg-ohjelmaa varten organisaation tulee olla sijoittautunut johonkin EU:n 27 jäsenvaltiosta (mukaan lukien saarialueet ja syrjäisimmät alueet) tai ohjelman kumppanimaahan
• Kaudella 2021–2027 koheesiorahasto koskee Bulgariaa, Kreikkaa, Kroatiaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Portugalia, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tšekkiä, Unkaria ja Viroa.
No. of partners needed
Tutustu soveltuvaan toimenpideohjelmaan
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
Total initiative budget
Ohjelman kokonaismäärärahat vuosille 2021–2027: 226,05 miljardia euroaMäärärahat vuosille 2014–2020: 298,75 miljardia euroa REACT-EU:n lisärahoitus vuoteen 2023 asti: 50,6 miljardia euroa
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
12