Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Digitala innovationsknutpunkter hjälper företagen att utnyttja digitaliseringen för att förbättra sina processer och produkter och därmed öka sin konkurrenskraft. EU-finansiering beviljas knutpunkter som redan får eller kommer att få stöd av sina medlemsländer eller regioner för att öka den offentliga finansieringens genomslag. Programmet för ett digitalt Europa ska öka kapaciteten hos de utvalda knutpunkterna och täcka verksamhet med ett tydligt europeiskt mervärde, baserat på nätverkssamarbete mellan knutpunkterna och överföring av expertis. EU-länderna har en viktig roll i urvalet av digitala innovationsknutpunkter och nätverket kommer till en början att bygga på EU-ländernas lista med knutpunkter.

Total budget
Ingen uppgift
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Ingen uppgift
Who can apply
Följande personer eller organisationer kan söka:
• Juridiska personer.
• Fysiska personer, om detta är nödvändigt på grund av åtgärdens art eller det mål som sökanden vill nå.
• Enheter som inte har någon rättskapacitet enligt tillämplig nationell rätt, under förutsättning att deras företrädare får ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att enheterna lämnar garantier till skydd för EU:s ekonomiska intressen som är likvärdiga de garantier en juridisk person kan ge.

De rättsliga enheterna måste vara etablerade i
• ett EU-land eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till det
• ett land som är associerat till programmet.
• De ska ha inrättats i enlighet med EU-rätten eller vara en internationell organisation.

Rättsliga enheter som är etablerade i ett land utanför EU som inte är associerat till programmet får i undantagsfall delta i specifika åtgärder när det är nödvändigt för att nå programmets mål.

Fysiska personer kan bara få bidrag när det gäller mål 4 – avancerade digitala färdigheter.

Deltagandet kan komma att begränsas till enbart vissa länder, av säkerhetsskäl eller om det gäller åtgärder som är direkt kopplade till EU:s strategiska oberoende.
No. of partners needed
Ingen uppgift
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
Ingen uppgift
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
6