Skip to main content

Culture and Creativity

Центровете за цифрови иновациии помагат на дружествата да се възползват от възможностите на цифровите технологии, за да подобрят своите процеси и продукти с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Финансиране от ЕС ще бъде предоставено за центрове, които вече са (или ще бъдат) подкрепени от своите държави членки (или региони), за да се увеличи въздействието на публичното финансиране.

S+T+ARTS е платформа, която има за цел по-тясно свързване на технологиите и художествената практика с цел справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. В нейните рамки се подкрепя разработването на по-творчески, приобщаващи и устойчиви технологии чрез сътрудничество между хора на изкуството, учени, инженери и изследователи. В основата на работата на платформата стои идеята, че изкуството, науката и технологиите могат да се възползват от споделянето на гледни точки и от разкриването на нови пътища за научни изследвания и бизнес.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на книгоразпространението и книгоиздаването поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите от сектора на книгите при продажбата на права за писмен превод или адаптиране, за да се увеличи разпространението на европейски литературни произведения, и по-специално на написани на по-малко използвани езици произведения, в Европа и извън нея.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на културното наследство поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на културното наследство с редица дейности.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на музиката поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на специалистите в областта на музиката с редица дейности. Те включваха създаването на музика, популяризирането, разпространението, генерирането на приходи, реагирането на новите цифрови, правни и технически тенденции, произтичащи от иновациите в сектора и новите бизнес модели, разпространението на музика извън ЕС и в различните държави от Съюза.

С тази възможност за финансиране се подкрепят малки, средни и големи проекти за сътрудничество в различни сектори. Например за сектора на архитектурата поканите за представяне на предложения за 2021 г. бяха насочени към подпомагане на европейските архитекти с редица дейности.

В рамките на тази възможност за финансиране се подкрепят проекти в секторите на културата и творчеството. Могат да бъдат подкрепени широк кръг от дейности и инициативи, както и широк кръг кандидати. Помощта се предоставя за включващи транснационално културно сътрудничество проекти, които допринасят за укрепване на създаването и разпространението на европейски произведения на изкуството и подкрепа на творците на транснационално равнище.

В контекст, в който европейският медиен сектор полага усилия да предлага достъпно, плуралистично и иновативно съдържание на европейската публика, в настоящата покана се предлага да се подкрепят европейски медийни центрове, които произвеждат и разпространяват плуралистични новини и фактическо съдържание в цяла Европа.

Целта на пилотния проект е да се насърчи опазването на плуралистична медийна среда в държавите, засегнати от войната в Украйна, включително и докато журналистите и медиите работят в изгнание. По-широката цел е Европа да се превърне в по-безопасно място, като се подпомогнат демократичните стремежи на хората от тези държави, за което независимите медии играят незаменима роля.

Пилотният проект има за цел да допринесе за функциониращо обществено пространство, където гражданите могат да получават новини и документални филми във формат, подходящ за съвременната аудитория и необходим за участие в европейския демократичен живот, в своята страна или през границите.

Subscribe to Създаване на аудитория