Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Cilj pilotnega projekta je prispevati k delujoči javni sferi, v kateri se novice in dokumentarci, ki so potrebni za obstoj evropske demokracije, državljanom zagotavljajo v sodobnem formatu ter so na voljo prek meja in v njihovi državi članici. S tem bi obravnavali izzive, kot je prevlada nekaj vplivnih korporacij in portalov televizijskih in video novic s sedežem zunaj Evrope v evropski javni sferi ter spremembe v odnosu potrošnikov do vsebin informativno-razvedrilnega značaja.

Cilj ukrepa je pritegniti mlade Evropejce in Evropejke k sodelovanju v urejenih spletnih prostorih s premišljenimi vsebinami, ki spodbujajo k razmišljanju o aktualnih vprašanjih. V teh prostorih bodo lahko mladi primerjali različna stališča iz vseh krajev Evrope ter razpravljali s svojimi vrstniki iz drugih držav članic, ki jih zanimajo podobne teme in združujejo podobne pobude EU.

Podpora bo namenjena evropskim festivalom, ki imajo v svojem programu znaten delež nenacionalnih evropskih avdiovizualnih del, zlasti celoletnim dejavnostim za pritegnitev širšega in novega občinstva ter inovativnim dejavnostim za doseganje občinstva in pobudam za mlajše občinstvo.

Ukrep evropskega skupnega razvoja podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji pri razvoju skupnega projekta za komercialno rabo, namenjenega predvajanju v kinematografih, na televiziji ali digitalnih platformah ali v okolju z več platformami, in sicer v naslednjih kategorijah: animirani film, kreativni dokumentarni film ali igrani film.

Cilj je podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj in angažiranje občinstva, vključno z dejavnostmi filmskega izobraževanja, ki so zlasti usmerjene na mlado občinstvo.


Projekti, ki zagotavljajo vseevropsko sodelovanje in inovativne koncepte, zlasti z uporabo novih digitalnih orodij, katerih cilj je:

Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju.

Sklop 2 „Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“ je namenjen uresničevanju ciljev in prednostnih nalog EU, povezanih s:
• krepitvijo demokratičnega upravljanja in udeležbe državljanov
• varstvom in spodbujanjem kulturne dediščine ter
• odzivanjem na družbene, gospodarske, tehnološke in kulturne spremembe ter njihovim oblikovanjem

Predlogi lahko vključujejo inovativne raziskave o:
• demokraciji in upravljanju
• evropski kulturni dediščini ter kulturnem in ustvarjalnem sektorju
• družbenih in gospodarskih spremembah

FARNET združuje ljudi in skupnosti, ki si prizadevajo spodbujati lokalni razvoj v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta skupnost združuje lokalne akcijske skupine za ribištvo, organe upravljanja ter državljane in strokovnjake iz vse EU, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj ribištva in obalnih območij. V preteklosti je ta pobuda pogosto podpirala projekte, povezane z umetnostjo in obrtjo ter kulturno dediščino.

ESRR je del kohezijske politike EU, njegov cilj pa je okrepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropski uniji z odpravljanjem neravnotežij med regijami, in sicer s podpiranjem gospodarskega okrevanja, ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti, inovacij in trajnostnosti. Uresničuje politične prednostne naloge Unije, zlasti zeleni in digitalni prehod.

V okviru ESRR programi Interreg podpirajo čezmejno (Interreg A in IPA), transnacionalno (Interreg B) in medregionalno (Interreg C) sodelovanje ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

Tematski programi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) podpirajo ukrepe, povezane z izvajanjem ciljev ZN za trajnostni razvoj na svetovni ravni. Prednostne teme vključujejo človekove pravice in demokracijo, civilno družbo, stabilnost in mir ter svetovne izzive, kot so zdravje, izobraževanje in usposabljanje, ženske in otroci, delo, socialna zaščita, kultura, migracije in podnebne spremembe.

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) financira zunanje delovanje EU, kar EU omogoča, da uveljavlja in spodbuja svoje vrednote in interese po vsem svetu.

Geografski programi NDICI spodbujajo sodelovanje s partnerskimi državami v naslednjih regijah:
• Evropsko sosedstvo (19,32 milijarde evrov)
• podsaharska Afrika (29,18 milijarde evrov)
• Azija in Pacifik (8,48 milijarde evrov)
• Amerika in Karibi (3,39 milijarde evrov).

Evropska podjetniška mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je regionalna mreža in točka „vse na enem mestu“ za mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost. Mreža EEN malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja podporo pri poslovanju in jim svetuje glede priložnosti na notranjem trgu. Mreža sodeluje z regionalnimi pobudami, kot so platforme za pametno specializacijo, skupnosti znanja in inovacij ter centri za ključno omogočitveno tehnologijo.

Laboratorij za ustvarjalne inovacije bo akterje iz vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev spodbudil k oblikovanju in preskušanju inovativnih digitalnih rešitev s potencialnim pozitivnim dolgoročnim učinkom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Laboratorij bo olajšal oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj v še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve bi morale biti zlahka ponovljive in bi morale imeti zmožnost prodora na trg.

Subscribe to Novo občinstvo