Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

S+T+ARTS je platforma, katere cilj je tesneje povezati tehnologijo in umetniško ustvarjanje, da bi se spoprijeli s socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Podpira razvoj bolj ustvarjalnih, vključujočih in trajnostnih tehnologij s sodelovanjem med umetniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci. Osrednja ideja je, da imajo lahko umetnost, znanost in tehnologija koristi od izmenjave pogledov in odpiranja novih poti za raziskave in poslovanje.

S+T+ARTS prek različnih stebrov ponuja:

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer za sektor knjig in založništva je bil v razpisih leta 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom v knjižnem sektorju pri prodaji pravic za prevod in priredbo, da se poveča prepoznavnost evropskih literarnih del v Evropi in zunaj nje, zlasti del, napisanih v manj razširjenih jezikih.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in velikim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za sektor kulturne dediščine je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom pri različnih dejavnostih na področju kulturne dediščine.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in obsežnim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za glasbeni sektor je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori strokovnjakom pri različnih dejavnostih na glasbenem področju. Te so vključevale ustvarjanje, promocijo in distribucijo glasbe ter ustvarjanje prihodkov, odzivanje na nove digitalne, pravne in tehnične trende, ki izhajajo iz inovacij v sektorju in novih poslovnih modelov, izvoz in distribucijo glasbe prek meja EU.

Ta možnost financiranja je namenjena podpori manjšim, srednje velikim in velikim projektom sodelovanja v različnih sektorjih. Na primer, za sektor arhitekture je bil v razpisih v letu 2021 ta ukrep namenjen podpori evropskim arhitektom pri različnih dejavnostih. Te so vključevale komuniciranje, soustvarjanje ter vključevanje državljanov in deležnikov v procese zasnove, načrtovanja in gradnje, vključevanje evropskega zelenega dogovora (zlasti vključitev načel novega evropskega Bauhausa) ter internacionalizacijo poklicnih poti v Evropi in zunaj nje.

Ta možnost financiranja podpira projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Shema je na voljo za številne dejavnosti in pobude ter prijavitelje. Podpora je namenjena projektom, ki vključujejo nadnacionalno kulturno sodelovanje in prispevajo h krepitvi ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških del in umetnikov na nadnacionalni ravni. Poudarek je tudi na financiranju projektov, ki podpirajo evropski kulturni in ustvarjalni sektor pri spodbujanju nadarjenosti, inovativnosti in uspešnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Glede na to, da evropski medijski sektor evropskemu občinstvu ne ponuja dovolj dostopnih, pluralnih in inovativnih vsebin, se v tem razpisu zagotavlja podpora evropskim medijskim vozliščem, ki ustvarjajo pluralistične novice in dejansko vsebino ter jih razširjajo po vsej Evropi.
Med potencialnimi prijavitelji so informativne medijske organizacije in druge organizacije, dejavne v medijskem sektorju, ki upravljajo ali želijo odpreti medijska vozlišča (npr. fizična ali virtualna novinarska središča).

Cilj pilotnega projekta je spodbujati ohranjanje pluralističnega medijskega okolja držav, ki se soočajo s posledicami vojne v Ukrajini, tudi kadar novinarji in mediji delajo v izgnanstvu. Širši cilj je, da Evropa postane varnejša, tako da se prebivalcem teh držav pomaga pri njihovih demokratičnih težnjah, pri čemer imajo neodvisni mediji nepogrešljivo vlogo.

Cilj pilotnega projekta je prispevati k delujoči javni sferi, v kateri se novice in dokumentarci, ki so potrebni za obstoj evropske demokracije, državljanom zagotavljajo v sodobnem formatu ter so na voljo prek meja in v njihovi državi članici. S tem bi obravnavali izzive, kot je prevlada nekaj vplivnih korporacij in portalov televizijskih in video novic s sedežem zunaj Evrope v evropski javni sferi ter spremembe v odnosu potrošnikov do vsebin informativno-razvedrilnega značaja.

Subscribe to Novo občinstvo