Skip to main content

Culture and Creativity

Digitala innovationsknutpunkter hjälper företagen att utnyttja digitaliseringen för att förbättra sina processer och produkter och därmed öka sin konkurrenskraft. EU-finansiering beviljas knutpunkter som redan får eller kommer att få stöd av sina medlemsländer eller regioner för att öka den offentliga finansieringens genomslag. Programmet för ett digitalt Europa ska öka kapaciteten hos de utvalda knutpunkterna och täcka verksamhet med ett tydligt europeiskt mervärde, baserat på nätverkssamarbete mellan knutpunkterna och överföring av expertis.

Det här stödet går till projekt i de kulturella och kreativa sektorerna och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, initiativ och deltagare. Ansökningarna kan gälla europeiskt kultursamarbete för att skapa och sprida europeiska konstverk och hjälpa artister och konstnärer att verka utomlands. Det kan också vara projekt som hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att föra fram lovande artister och konstnärer för att skapa nytt, nå framgång och skapa jobb och tillväxt.

Det här pilotprojektet ska bidra till ett offentligt rum där man kan få tillgång till nyheter och dokumentärer i modernt format som produceras eller sänds av ackrediterade offentliga och privata medier i EU-länderna. Innehållet är nödvändigt för att bidra till den europeiska demokratin, över gränserna och i det egna EU-landet. Projektet tar också itu med utmaningar, t.ex.

Den här åtgärden går ut på att skapa webbforum för unga i EU med tankeväckande innehåll om aktuella frågor där de kan jämföra perspektiv från hela EU och diskutera och upptäcka vad de har gemensamt med unga i andra länder och vilka EU-initiativ som är relevanta för deras situation. Syftet är att ta upp frågor som rör hela EU och skapa en öppen, äkta, djupgående och konstruktiv debatt om samtiden och framtiden med hjälp av innovativa format på digitala plattformar.

Stödet går till europeiska festivaler som visar en stor andel audiovisuella verk från andra länder i Europa och som vill nå ut till en större och bredare publik och genomföra innovativ utåtriktad verksamhet och initiativ för den unga publiken.


Ansökningarna bör innehålla strategier för att säkerställa en hållbar och miljövänlig bransch, en jämn könsfördelning, inkludering, mångfald och representation. Ansökningarna ska beskriva verksamhet som ska genomföras under två år.

Den här åtgärden ska hjälpa europeiska produktionsbolag att utveckla gemensamma projekt för kommersiell distribution till bio, tv, digitala plattformar eller flerplattformsmiljöer inom kategorierna animation, kreativ dokumentär eller fiktion.


Företagen uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten om skapande och finansiering och att ta fram strategier för marknadsföring och distribution redan i början av utvecklingsfasen för att öka sina chanser att nå ut till både en europeisk och internationell publik.

Målet är att stödja initiativ för publikutveckling och publikengagemang, bland annat filmpedagogik, och särskilt för den unga publiken.


Projekten ska drivas som ett europeiskt samarbete, vara nyskapande och använda digitala verktyg för att

Det här stödet ska hjälpa de audiovisuella producenterna att utveckla och producera starka projekt med stor potential att spridas i och utanför Europa. Det ska också underlätta europeiska och internationella samproduktioner.

Det här programområdet ska förverkliga EU:s mål och prioriteringar för att
• förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och medborgarnas deltagande
• skydda och främja kulturarvet
• ta itu med sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Förslagen kan gälla innovativ forskning om
• demokrati och samhällsstyrning
• det europeiska kulturarvet och kulturella och kreativa näringar
• sociala och ekonomiska förändringar.

Farnet är ett nätverk för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF). Nätverket verkar för en hållbar utveckling i fiske- och kustområden och samlar lokala aktionsgrupper för fiske, myndigheter, privatpersoner och experter från hela EU. Många konst-, hantverks- och kulturarvsprojekt har redan fått stöd från det här initiativet.

Kontakta en förvaltningsmyndighet

Eruf används för EU:s sammanhållningspolitik och ska stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU genom att justera obalanser mellan EU:s regioner och främja ekonomisk återhämtning, nya jobb, konkurrenskraft, innovation och hållbarhet. Eruf bidrar till EU:s politiska prioriteringar, särskilt den gröna och den digitala omställningen.

Inom Eruf stöder Interregprogrammen olika former av samarbete: gränsöverskridande (Interreg A och IPA), transnationellt (Interreg B), interregionalt (Interreg C) och i de yttersta randområdena (Interreg D).

De tematiska programmen inom instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) stöder åtgärder som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling på global nivå. Prioriterade teman är mänskliga rättigheter och demokrati, civilsamhället, stabilitet och fred, hälsa, utbildning, kvinnor och barn, arbete, socialt skydd, kultur, migration och klimatet.

Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) stöder EU:s internationella insatser så att EU kan värna och främja sina värden och intressen i världen.

Instrumentets geografiska program främjar samarbete med partnerländer i följande regioner:
• Det europeiska grannskapet (19,32 miljarder euro)
• Afrika söder om Sahara (29,18 miljarder euro)
• Asien och Stillahavsområdet (8,48 miljarder euro)
• Nord- och Sydamerika och Karibien (3,39 miljarder euro).

Enterprise Europe Network är ett stort nätverk och en kontaktpunkt för små och medelstora företag som vill förbättra sin konkurrenskraft. Nätverket erbjuder företagsstöd och ger råd om möjligheterna på den inre marknaden. Man samverkar också med plattformar för smart specialisering, digitala innovationsknutpunkter, kunskaps- och innovationsgrupper, centrum för viktig möjliggörande teknik och liknande initiativ.

Laboratoriet för kreativ innovation uppmuntrar aktörer från alla kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar som kan ge ett varaktigt genomslag för många sektorer.

Det kan handla om verktyg, modeller och metoder för den audiovisuella sektorn och åtminstone en annan kreativ och/eller kulturell sektor. Lösningarna ska vara lätta att reproducera och sprida på marknaden.

De behöver inte vara omedelbart tillämpliga på den audiovisuella sektorn, men de måste vara lätta att reproducera inom sektorn.

Subscribe to Publikutveckling