Skip to main content

Culture and Creativity

Kohēzijas fonds ir viens no fondiem, ar kuru palīdzību tiek īstenota ES kohēzijas politika, kas orientēta uz dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 90 % no ES vidējā rādītāja, un tas atbalsta projektus TEN‑T un vides jomā.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (<i>NDICI</i>) tematiskās programmas atbalsta pasākumus, kas saistīti ar ANO izvirzīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu globālā mērogā. Starp prioritārajiem tematiem ir, piemēram, cilvēktiesības un demokrātija, pilsoniskā sabiedrība, stabilitāte un miers, kā arī globālas problēmas, proti, veselība, izglītība un apmācība, sievietes un bērni, darbs, sociālā aizsardzība, kultūra, migrācija un klimata pārmaiņas.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) finansē ES ārējo darbību, līdz ar to ļaujot ES efektīvi aizstāvēt un popularizēt tās vērtības un intereses visā pasaulē.

NDICI ģeogrāfiskās programmas atbalsta sadarbību ar partnervalstīm šādos reģionos:
• ES kaimiņreģiona valstis (19,32 miljardi eiro)
• Subsahāras Āfrika (29,18 miljardi eiro)
• Āzijas un Klusā okeāna valstis (8,48 miljardi eiro)
• Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Karību jūras reģiona valstis (3,39 miljardi eiro).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir reģionāls tīkls, kas ir vienots kontaktpunkts MVU, kuri vēlas uzlabot savu konkurētspēju. Tīkls sniedz MVU atbalstu un padomus par iespējām iekšējā tirgū. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbojas ar reģionālām iniciatīvām, piemēram, pārdomātas specializācijas platformām, digitālās inovācijas centriem, zināšanu un inovāciju kopienām un svarīgu pamattehnoloģiju centriem.

Radošās inovācijas laboratorija piedāvā visu kultūras un radošo nozaru dalībniekiem izstrādāt un testēt inovatīvus digitālos risinājumus, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs kultūras un radošās nozares.

Laboratorijai ir jāatvieglina tādu inovatīvu risinājumu (piemēram, rīku, modeļu un metožu) izstrāde, kas paredzēti audiovizuālajai nozarei un vismaz vienai citai radošajai un/vai kultūras nozarei. Šiem risinājumiem jābūt viegli īstenojamiem citviet un ar potenciālu iekļūt tirgū.

Subscribe to Auditorijas piesaistīšana