Skip to main content

Culture and Creativity

Het EFRO maakt deel uit van het cohesiebeleid van de EU en is gericht op het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang in de Europese Unie door onevenwichtigheden tussen haar regio’s te corrigeren via economisch herstel, het creëren van werkgelegenheid, versterking van het concurrentievermogen, innovatie en duurzaamheid. Het EFRO geeft uitvoering aan de politieke prioriteiten van de Unie, en met name aan de groene en digitale transitie.

Met thematische programma’s van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) worden acties ondersteund die verband houden met de uitvoering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN op mondiaal niveau. Tot de prioritaire thema’s behoren: mensenrechten en democratie, het maatschappelijk middenveld, stabiliteit en vrede en mondiale uitdagingen zoals gezondheid, onderwijs en opleiding, vrouwen en kinderen, werkgelegenheid, sociale bescherming, cultuur, migratie en klimaatverandering.

Het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) financiert het externe optreden van de EU, waardoor de EU in staat wordt gesteld haar waarden en belangen wereldwijd doeltreffend te handhaven en te bevorderen.

Het Enterprise Europe Network (EEN) is een regionaal netwerk, een “one-stop-shop” (één loket) voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die hun concurrentievermogen willen verbeteren. Daartoe verleent het EEN kmo’s zakelijke ondersteuning en verstrekt het adviezen over kansen op de interne markt. Het EEN werkt samen met regionale initiatieven zoals platforms voor slimme specialisatie, digitale-innovatiehubs, kennis- en innovatiegemeenschappen en centra voor cruciale ontsluitende technologieën.

Het lab voor creatieve innovatie zal actoren uit alle culturele en creatieve sectoren stimuleren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen die een mogelijke positieve impact op de lange termijn hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Subscribe to Publieksontwikkeling