Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania sfery publicznej, aby zapewniała niezbędne dla europejskiej demokracji informacje i materiały dokumentalne w nowoczesnym formacie pochodzące od mediów zagranicznych, a dostępne w kraju odbiorców. Ma to przeciwdziałać zjawiskom takim jak dominacja europejskiej sfery publicznej przez kilka silnych platform i korporacji informacyjnych spoza Europy, a także zmieniać nastawienie konsumentów do formatów informacyjno-rozrywkowych.

Celem działania jest stymulowanie wśród młodych Europejczyków debaty w zorganizowanej przestrzeni online, w której publikowane będą inspirujące treści dotyczące wydarzeń bieżących. Umożliwi to młodzieży z całej Europy zapoznanie się z różnymi punktami widzenia, dyskusje z rówieśnikami z innych krajów UE zainteresowanymi podobną tematyką oraz uzyskanie informacji o unijnych inicjatywach.

Wsparcie otrzymają europejskie festiwale, w których znaczną część programu stanowią niekrajowe europejskie dzieła audiowizualne, festiwale prowadzące całoroczne działania mające poszerzyć i odnowić grupę odbiorców oraz realizujące innowacyjne modele docierania do odbiorców, a także inicjatywy skierowane do młodych odbiorców.

W ramach działania na rzecz europejskiego wspólnego rozwoju wspierana jest współpraca europejskich producentów przy opracowywaniu jednego projektu komercyjnego przeznaczonego do dystrybucji kinowej, dla telewizji lub do komercyjnego wykorzystania na platformach cyfrowych lub w środowisku wieloplatformowym, w następujących kategoriach: animacja, kreatywny utwór dokumentalny lub film fabularny.

Celem jest wspieranie inicjatyw promujących budowanie i zaangażowanie grona odbiorców, w tym działań w zakresie edukacji filmowej, skierowanych w szczególności do młodych widzów.


Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy ogólnoeuropejskiej, być innowacyjne i wykorzystywać nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

Wsparcie ma pomóc producentom audiowizualnym w tworzeniu i produkowaniu projektów o dużym potencjale obiegu w Europie i poza jej granicami. Powinno także ułatwić tworzenie europejskich i międzynarodowych koprodukcji w sektorze telewizyjnym i internetowym.

Klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” realizuje cele i priorytety unijnej polityki w następujących dziedzinach:
• wzmacnianie rządów demokratycznych i zaangażowania obywateli
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, techniczne i kulturowe oraz kształtowanie tych przemian.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

EFRR jest częścią polityki spójności UE i ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie nierówności między jej regionami, wspieranie ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, sprzyjanie konkurencyjności, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. W ramach EFRR realizowane są priorytety polityczne Unii, zwłaszcza te dotyczące transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Programy tematyczne w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) służą wsparciu działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ na szczeblu globalnym. Tematy priorytetowe to: prawa człowieka i demokracja, społeczeństwo obywatelskie, stabilność i pokój, a także globalne wyzwania, takie jak zdrowie, edukacja i szkolenia, kobiety i dzieci, praca, ochrona socjalna, kultura, migracja i zmiana klimatu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) finansowane są działania zewnętrzne UE, które umożliwiają UE skuteczne umacnianie i propagowanie jej wartości i interesów na całym świecie.

Programy geograficzne ISWMR wspierają współpracę z krajami partnerskimi w następujących regionach:
• Sąsiedztwo europejskie (19,32 mld euro)
• Afryka Subsaharyjska (29,18 mld euro)
• Azja i Pacyfik (8,48 mld euro)
• Ameryki i Karaiby (3,39 mld euro).

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) to sieć regionalna, punkt kompleksowej obsługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją konkurencyjność. Sieć EEN zapewnia MŚP wsparcie w prowadzeniu działalności i doradztwo w zakresie możliwości rozwoju na rynku wewnętrznym. EEN współpracuje z inicjatywami regionalnymi, takimi jak platformy inteligentnej specjalizacji, centra innowacji cyfrowych, wspólnoty wiedzy i innowacji oraz ośrodki kluczowych technologii wspomagających (KET).

Celem „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” jest zachęcanie podmiotów z wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania nowatorskich rozwiązań cyfrowych, które w perspektywie długoterminowej będą wywierać pozytywny wpływ na wiele różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych.

Subscribe to Budowanie publiczności