Skip to main content

Culture and Creativity

ERPF – ES sanglaudos politikos dalis. Juo siekiama stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje šalinant regionų disbalansą, remiant ekonomikos atsigavimą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, inovacijas ir tvarumą. Juo įgyvendinami Sąjungos politiniai prioritetai, visų pirma žalioji ir skaitmeninė pertvarka.

ERPF lėšomis pagal INTERREG programas remiamas tarpvalstybinis (INTERREG A ir PNPP), tarptautinis (INTERREG B), tarpregioninis (INTERREG C) ir atokiausių regionų (INTERREG D) bendradarbiavimas.

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) teminėmis programomis remiami veiksmai, susiję su JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu pasauliniu lygmeniu. Prioritetinės temos yra šios: žmogaus teisės ir demokratija, pilietinė visuomenė, stabilumas ir taika, taip pat pasauliniai iššūkiai, tokie kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, darbas, socialinė apsauga, kultūra, migracija ir klimato kaita.

Pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) finansuojami ES išorės veiksmai, sudarant sąlygas ES veiksmingai puoselėti ir propaguoti savo vertybes ir interesus visame pasaulyje.

Pagal KVTBP geografines programas skatinamas bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis šiuose regionuose:
• Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse (19,32 mlrd. EUR)
• Užsachario Afrikoje (29,18 mlrd. EUR)
• Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione (8,48 mlrd. EUR)
• Amerikoje ir Karibų jūros regione (3,39 mlrd. EUR).

Europos įmonių tinklas (EĮT) yra vieno langelio principu veikiantis regioninis tinklas MVĮ, siekiančioms didinti savo konkurencingumą. Šiuo tikslu EĮT teikia MVĮ paramą verslui ir konsultuoja jas dėl galimybių vidaus rinkoje. EĮT bendradarbiauja su regioninėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, pažangiosios specializacijos platformomis, skaitmeninių inovacijų centrais, žinių ir inovacijų bendrijomis ir bazinių didelio poveikio technologijų centrais (KET).

Vykdant paprogramę „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ visi kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai bus skatinami kurti ir išbandyti novatoriškus skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

Laboratorija palengvins novatoriškų sprendimų (pvz., priemonių, modelių ir metodikų), kurie gali būti taikomi audiovizualiniam sektoriui ir dar bent vienam kūrybos ir (arba) kultūros sektoriui, kūrimą. Sprendimai turėtų būti lengvai atkartojami ir turėti galimybių skverbtis į rinką.

Subscribe to Auditorijos formavimas