Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στηρίζει έργα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Μπορεί να αφορά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, καθώς και ευρύ φάσμα αιτούντων/αιτουσών. Η στήριξη παρέχεται σε έργα που προβλέπουν διακρατική πολιτιστική συνεργασία και τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων τέχνης και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων σε διακρατικό επίπεδο.

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο να συμβάλει σε μια λειτουργική δημόσια σφαίρα που θα εφοδιάζει τους πολίτες με ειδήσεις και ντοκιμαντέρ σε σύγχρονη μορφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, σε διασυνοριακό επίπεδο και διαθέσιμα στο δικό τους κράτος μέλος, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η επικράτηση στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα λίγων ισχυρών τηλεοπτικών πλατφορμών και πλατφορμών βιντεοσκοπημένων ειδήσεων και εταιρειών με έδρα εκτός Ευρώπης, και τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών προς μορφές ενημερωτικής ψυ

Η δράση αποσκοπεί στη συνεργασία με νέους Ευρωπαίους μέσω της δημιουργίας επιμελημένων, διαδικτυακών χώρων που συγκεντρώνουν περιεχόμενο πρόσφορο σε προβληματισμό σχετικά με θέματα επικαιρότητας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν απόψεις από ολόκληρη την Ευρώπη και να συζητούν και να ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα συμφέροντά τους συνδέονται με τα συμφέροντα των νέων Ευρωπαίων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και με σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Θα υποστηριχθούν ευρωπαϊκά φεστιβάλ που προγραμματίζουν σημαντικό ποσοστό μη εγχώριων, ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, με στόχο δραστηριότητες ετήσιας διάρκειας, την επέκταση και την ανανέωση του κοινού και την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων προβολής, καθώς και πρωτοβουλιών για νεαρά ακροατήρια.

Η δράση «Ευρωπαϊκή συνανάπτυξη» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής για την ανάπτυξη ενός ενιαίου σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης στις αίθουσες, σε τηλεοπτική μετάδοση ή η εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή σε περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία.

Στόχος είναι η στήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν την ανάπτυξη και τη συμμετοχή του κοινού, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται ιδίως σε νεαρά ακροατήρια.


Σχέδια που διασφαλίζουν πανευρωπαϊκή συνεργασία και παρέχουν καινοτόμα έργα, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο:

Στόχος της στήριξης της τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με δυνατότητες κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα θεματικά προγράμματα του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) στηρίζουν δράσεις που συνδέονται με την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα θέματα προτεραιότητας περιλαμβάνουν: ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, σταθερότητα και ειρήνη, καθώς και παγκόσμιες προκλήσεις όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι γυναίκες και τα παιδιά, η εργασία, η κοινωνική προστασία, ο πολιτισμός, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή.

Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) χρηματοδοτεί την εξωτερική δράση της ΕΕ, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να προασπίζει και να προωθεί αποτελεσματικά τις αξίες και τα συμφέροντά της παγκοσμίως.

Τα γεωγραφικά προγράμματα του ΜΓΑΔΣ προωθούν τη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους στις ακόλουθες περιοχές:
• ευρωπαϊκή γειτονία (19,32 δισ. ευρώ)·
• υποσαχάρια Αφρική (29,18 δισ. ευρώ)·
• Ασία και Ειρηνικός (8,48 δισ. ευρώ)·
• Βόρεια και Νότια Αμερική, και Καραϊβική (3,39 δισ. ευρώ).

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο, μια υπηρεσία μίας στάσης για τις ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για τον σκοπό αυτόν, το EEN παρέχει στις ΜΜΕ επιχειρηματική στήριξη και τις συμβουλεύει σχετικά με ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά. Το EEN συνεργάζεται με περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, και τα κέντρα βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).

Το εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας θα παρέχει κίνητρα σε παράγοντες από όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικά θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Subscribe to Ανάπτυξη κοινού