Skip to main content

Culture and Creativity

EFRR je súčasťou politiky súdržnosti EÚ a jeho cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Európskej únii odstránením nerovnováh medzi jej regiónmi, podporou oživenia hospodárstva, vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti, inovácií a udržateľnosti. Slúži na realizáciu politických priorít Únie, najmä zelenej a digitálnej transformácie.

V rámci EFRR programy Interreg podporujú cezhraničnú (Interreg A a IPA), nadnárodnú (Interreg B) a medziregionálnu (Interreg C) spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov (Interreg D).

Tematické programy Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) podporujú opatrenia spojené s plnením cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja na globálnej úrovni. Medzi prioritné témy patria: ľudské práva a demokracia, občianska spoločnosť, stabilita a mier, ako aj globálne výzvy, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie a odborná príprava, ženy a deti, práca, sociálna ochrana, kultúra, migrácia a zmena klímy.

Z Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) sa financujú vonkajšie činnosti EÚ, čo EÚ umožňuje účinne podporovať a presadzovať svoje hodnoty a záujmy na celom svete.

Geografické programy NDICI podporujú spoluprácu s partnerskými krajinami v týchto regiónoch:
• európske susedstvo (19,32 miliardy EUR)
• subsaharská Afrika (29,18 miliardy EUR)
• Ázia a Tichomorie (8,48 miliardy EUR)
• Amerika a Karibik (3,39 miliardy EUR).

Enterprise Europe Network (EEN) je regionálna sieť, jednotné kontaktné miesto pre MSP, ktoré sa snažia zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Na tento účel sieť EEN poskytuje MSP podporu podnikania a poradenstvo v oblasti príležitostí na vnútornom trhu. Sieť EEN spolupracuje s regionálnymi iniciatívami, ako sú platformy inteligentnej špecializácie, centrá digitálnych inovácií, znalostné a inovačné spoločenstvá a centrá kľúčových podporných technológií.

Laboratórium kreatívnej inovácie bude motivovať aktérov zo všetkých kultúrnych a kreatívnych odvetví, aby navrhovali a testovali inovačné digitálne riešenia s potenciálnym pozitívnym dlhodobým vplyvom na viaceré kultúrne a kreatívne odvetvia.

Laboratórium umožní vytváranie inovačných riešení (napr. nástrojov, modelov a metodík), ktoré sa môžu uplatňovať v audiovizuálnom odvetví a aspoň v jednom ďalšom kreatívnom a/alebo kultúrnom odvetví. Riešenia by mali byť ľahko opakovateľné a mali by mať potenciál preniknúť na trh.

Subscribe to Rozvoj publika