Skip to main content

Culture and Creativity

Eesmärk on toetada algatusi, millega edendatakse publiku arendamist ja kaasamist, sh filmihariduse alast tegevust, mis on suunatud eelkõige noortele.


Projektid, mille käigus tehakse üleeuroopalist koostööd ja kasutatakse innovatiivseid vahendeid, eelkõige uusi digivahendeid, ja mille eesmärk on:

  • suurendada publiku huvi ja teadmisi Euroopa filmide ja audiovisuaalteoste alal, sh pakkuda filmipärandit käsitlevaid eriprogramme
  • suurendada üleeuroopalist mõju ja jõuda laiema publikuni
  • võimendada ja suurendada seda panust, mille olemasolevad Euroopa filmid ja audiovisuaalteosed, sh kureeritud filmikataloogid annavad publiku arendamisse, filmiharidusse ja filmipädevusse


Taotlused peaksid sisaldama asjakohaseid strateegiaid, et tegevus selles valdkonnas oleks kestlikum ja keskkonnasõbralikum ning et oleksid tagatud sooline tasakaal, kaasatus, mitmekesisus ja esindatus.


Taotlustes tuleks esitada tegevused, mida rakendatakse kahe aasta jooksul.

Total budget
2,44 miljardit eurot
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Sõltuvalt investeeringu ulatusest
Who can apply
Toetuse saamiseks peavad taotlejad (toetusesaajad ja nendega seotud üksused) olema juriidilised isikud (avalik-õiguslikud või eraõiguslikud) ja nad peavad olema asutatud rahastamiskõlblikus riigis (vt konkursikutse üksikasjad). Muud üksused võivad osaleda teistes konsortsiumi rollides, näiteks võivad nad olla assotsieerunud partnerid, alltöövõtjad, mitterahalise osalusega kolmandad isikud jne (vt punkt 13).
No. of partners needed
Üksiktaotlejate (üks toetusesaaja) taotlused ja vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi esitatud taotlused.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Konkursikutsed
Total initiative budget
6,5 miljonit eurot
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1