Skip to main content

Culture and Creativity

Cilj je poduprijeti inicijative koje promiču razvoj i angažman publike, uključujući edukativne filmske aktivnosti, posebno namijenjene mlađoj publici.


Projekti moraju podrazumijevati paneuropsku suradnju, imati inovativne aspekte i koristiti nove digitalne alate, a cilj im je:

  • povećati interes i znanje publike o europskim filmovima i audiovizualnim djelima, uključujući posebne programe o filmskoj baštini
  • povećati paneuropski utjecaj i doprijeti do što šire publike
  • pobrinuti se da europski filmovi i audiovizualna djela, uključujući kataloge odabranih filmova još više pridonose razvoju publike, filmskom obrazovanju i filmskoj pismenosti.


Prijave bi trebale sadržavati odgovarajuće strategije za veću održivost i ekološku prihvatljivost tog sektora te za rodnu ravnotežu, uključivost, raznolikost i reprezentativnost.


U prijavama treba predstaviti aktivnosti koje će se provesti u dvije godine.

Total budget
2,44 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Posebni uvjeti ovisni o opsegu ulaganja
Who can apply
Prijavitelji (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela) sa sjedištem u nekoj od prihvatljivih zemalja (detalji u tekstu poziva). Drugi subjekti mogu sudjelovati u drugim konzorcijskim ulogama, npr. mogu biti povezani partneri, podizvođači ili treće strane koje doprinose u naravi (više u 13. odjeljku).
No. of partners needed
Prijave mogu podnositi pojedinačni prijavitelji (jedan korisnik) i konzorciji od najmanje dva prijavitelja.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
6,5 milijuna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1