Skip to main content

Culture and Creativity

Celem jest wspieranie inicjatyw promujących budowanie i zaangażowanie grona odbiorców, w tym działań w zakresie edukacji filmowej, skierowanych w szczególności do młodych widzów.


Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy ogólnoeuropejskiej, być innowacyjne i wykorzystywać nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

  • zwiększanie wśród odbiorców zainteresowania europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi oraz edukowanie ich w dziedzinie kinematografii, między innymi poprzez specjalne programy dotyczące dziedzictwa filmowego
  • zwiększenie oddziaływania w skali europejskiej i grona odbiorców w całej Europie
  • zadbanie o to, aby europejskie filmy i utwory audiowizualne (w tym katalogi wyselekcjonowanych filmów) w jeszcze większym stopniu przyczyniały się do poszerzania grona odbiorców, edukacji filmowej i wiedzy na temat sztuki filmowej.


We wniosku należy przedstawić odpowiednie strategie wspierające bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska wizerunek branży. Strategie te powinny również uwzględniać takie kwestie jak równowaga płci, inkluzywność, różnorodność i reprezentatywność.


We wnioskach należy przedstawić działania, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat.

Total budget
2,44 mld euro
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Według zakresu inwestycji
Who can apply
Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi) i muszą mieć siedzibę w kwalifikujących się krajach (zob. szczegółowe informacje w zaproszeniu). Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców (pojedynczych beneficjentów), jak również wnioski składane przez konsorcjum składające się z co najmniej dwóch wnioskodawców.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
6,5 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
1